סה"כ צפיות בדף

יום ראשון, 26 ביולי 2015

BDS AND THE SJP AND THE ARABS WILL LOST


Recent Publications from the Institute for Zionist Strategies:Experts or Ideologues? A Systematic Analysis of Human Rights Watch’s Focus on Israel (September 2009) Trojan Horse: The Impact of European Government Funding for Israeli NGOs  (Hebrew, September 2009) The NGO Front in the Gaza War: The Durban Strategy Continues (February 2009) NGO “Lawfare”: Exploitation of Courts in the Arab-Israeli Conflict (September 2008) Europe’s Hidden Hand (April 2008; revised 2nd edition, March 2009)Demographic Trends in the Land of Israel (1800-2007) (Hebrew, 2008) Health Disparities between the Center and the Periphery in Israel: Medical School Subsidies as a Means for Reducing Disparities (April 2009) Is This Land Still Our Land?: The Expropriation of Zionism (Spring 2009) Civics Studies – Education or Unidirectional Indoctrination? (April 2009) The ILA Reform: The Zionist Perspective (Hebrew, May 2009) The Young Generation of Bedouins Learns the Profitability of Lawbreaking (Hebrew, May 2009) The Jewish People as Sovereign “Sovereignty vs. Maintaining a Nation” (Hebrew, July 2009) A Language for the People (July 2009) The State of Israel as the National Home of the Jewish People (July 2009) Media Coverage Characteristics of Police and Civilian Clashes (Hebrew, August 2009) Immigration, Family Reunification and Marriage Policy in Israel (Hebrew, August 2009) History Studies in Israel and the World (October 2009)רחביה ,1 מימון ‘שד 92262 ירושלים 02-566-1020 .טל 077-511-7030 .פקס mail@ngo-monitor.org


ביחד עם קרן משפחת וקסלר 2002- נוסד ב NGO Monitor  קבע לעצמו כמטרה את עידוד NGO Monitor ארגון השקיפות והאחריות הציבורית של הארגונים הלא ממשלתיים הפועלים במסגרת הסכסוך הישראלי נדות‘ ערבי באצטלה של קידום זכויות אדם ואג NGO Monitor , הומאניטאריות .כדי לעשות זאת אוסף מידע ועורך מחקרי עומק על פרסומים ופעילויות של אותם ארגונים ומעלה אותם לדיון ציבורי.רמת אשכול , 14/69 לוי אשכול 91181 ירושלים 972-02-5817196 .טל 972-02-5322422 .פקס info@izs.org.il המכון לאסטרטגיה ציונית הוא גוף עצמאי הפועל למען שמירת צביונה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל על פי עקרונות מגילת העצמאות. המכון פועל לשמירת זכויות האדם במדינת ישראל ברוח עקרונות החירות ,הצדק ,היושר והשלום של מורשת ישראל. המכון פועל למען הידוק הקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל על פי ערכי הציונות. המכון עוסק בעריכת מחקרים ,כתיבת תוכניות והגשתן ,הדרכת מנהיגים צעירים ,ייזום כינוסים , סמינרים ,סיורים ופעילויות אחרות למען חיזוקה של מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי. ©2009 NGO Monitor, המכון לאסטרטגיה ציוניתריבונות על תנאי : היקף התמיכה של ממשלות זרות בארגונים פוליטיים בישראלהמחברים מבקשים להודות לאריאל גלבוע על הסיוע במחקר המקיף  NGO שנעשה במסגרת פרסום זה ,כמו גם לאנשי הצוות הנוספים של . והמכון לאסטרטגיה ציונית Monitor

לארגונים לא ממשלתיים אשר עושים שימוש בשפה ובמסגרת הערכים של זכויות האדם וסיוע הומניטארי יש השפעה פוליטית ומשפטית עצומה בישראל ,והשפעה דומה ניכרת בזירה הבינלאומית .חלק מקבוצות  בייחוד – אלו נהנות ממימון נדיב של מקורות זרים ממשלות אירופיות והאיחוד האירופי , וקרנות בינלאומיות כמו הקרן החדשה לישראל וקרן פורד . באמצעות המשאבים הגדולים של תומכים אלו ,רשת הארגונים הלא ממשלתיים מסוגלת לקדם אידיאולוגיה פוליטית והיא פועלת לשינוי מדיניות הממשלה בישראל בשלל נושאים.מטרת מחקר זה היא להציג ניתוח של פעילותם של  ארגונים לא ממשלתיים מרכזיים בישראל 20- למעלה מ הממומנים גם בידי ממשלות זרות ,ואשר מייצגים דוגמית קטנה ממאות ארגונים .אנו נבחן את התערבותם בקביעת המדיניות ,והשימוש בעתירות לבג״ץ בשביל להשפיע על מערכת המשפט והחוק ;את הפעילות ההסברתית ,באמצעות ניתוח של פרסומים ,הודעות לעיתונות ,וראיונות המציגים את אג׳נדות הארגונים ; ואת הפעילות הפוליטית באמצעות שתדלנות בכנסת , בשביל לשקף את האינטרסים הצרים והאידיאולוגיה של אותם ארגונים לא ממשלתיים ,מנהיגיהם ,ומממניהם.בניתוח ובמחקר אלו ,אנו גם נדגיש את בעיית האחריותיות) ובעיקר את היעדרה ,(ואת ה"גירעון הדמוקרטי "והמחסור באיזונים ובלמים ,כפי שהם מצטיירים בספרות האקדמית .מימדים אלו מגבילים מיסודם את הלגיטימיות של ארגונים לא ממשלתיים עצמתיים וארגוני ה"חברה האזרחית ,"ואת יכולת ההשפעה המכרעת שארגונים אלו מחזיקים ,בשמם של מממנים חיצוניים.החברה הישראלית רגישה ופגיעה במיוחד נוכח מניפולציות של ארגונים לא ממשלתיים הממומנים בידי גורמים זרים .ישראל ,שהינה מדינה חלשה יחסית ובעלת מערכת פוליטית פתוחה וסובלנית ,ואשר ניצבת מול חזית חיצונית עוינת הכוללת גם ממשלות זרות ,היא מטרה נוחה למניפולציות פוליטיות חיצוניות באמצעות ארגוני החברה האזרחית .במקרים אחדים ,מועמדים ומפלגות מסוימים הרוויחו ישירות מהשפעת המימון הזר שנותב לארגונים על ידי ממשלות וקרנות זרות .כפי שמחקר זה מדגים ,ישנם ארגונים לא ממשלתיים מסוימים שתומכים במדיניות ובאינטרסים של אלו המממנים אותם ,ובכך הם מביאים לעיוות מהותי של סחר הרעיונות והדיון הפנימי בנושאים מרכזיים וחשובים .בדרך זו ,שאלות הקשורות במשא ומתן לשלום ,בביטחון ,בתגובות ישראל לפעולות טרור , בהתנחלויות ,במעמדם של פלסטינים אשר מהגרים לישראל באמצעות נישואים עם ערבים-ישראליים ")חוק האזרחות ,("ומספר נושאים מרכזיים אחרים נחשפים ללחץ חיצוני מכריע בתהליך זה .אחוז ניכר של העתירות לבג״ץ בשלל נושאים אלו מוגש בידי ארגונים לא ממשלתיים אשר נתמכים בכספי ממשלות זרות .תמיכה זו מאפשרת לארגונים לעמוד בעלויות הכרוכות בפנייה לבג״ץ ,ובכך מעניקה להם יתרון על פני ארגונים שאינם נהנים מסוג זה של מימון ,והוא  שחקנים – " מאפשר את אפקט ה"שחקנים החוזרים בעלי אינטרסים ומשאבים ניכרים מסוגלים להשפיע מהותית על מדיניות המדינה באמצעות היכולת לעתור לבית המשפט פעמים רבות.הזרימה של כמויות גדולות של מימון ממשלתי זר לארגונים לא ממשלתיים פוליטיים מספקת לקבוצות אלו עורף כלכלי עצום אשר חלקן משתמש בו בשביל לקדם תעמולה אנטי-ישראלית במסגרות בינלאומיות . מימון ממשלתי זר) בעיקר אירופי (לארגונים ישראליים אשר פעילים בקמפיינים המכוונים נגד ישראל מעניק לפעילותם חשיפה והשפעה גדולות בהרבה ,דווקא בגלל העובדה שמעורבים בה ישראלים ,ופעמים רבות הם אף מובילים אותה.ההפגנות ,הפרסומים ,ההצהרות לעיתונות ופעילויות אחרות של ארגונים לא ממשלתיים פוליטיים אלו , אשר תומכים בצורה מתמשכת בנרטיב הפלסטיני של הסכסוך ואשר מגנים את מדיניות הממשלה הישראלית הקשורה ב״כיבוש״ ,זכויות האדם ,במשפט הבינלאומי  כל – ובנושאים דומים אחרים אלו תומכים ומקדמים ,בין אם במתכוון ובין אם לאו ,את אסטרטגיית דרבן .המטרה של אסטרטגיה זו היא לבודד ולהשמיץ את ישראל ,ולעשות שימוש במודל של דרום אפריקה בשביל לתייג את בכירי המדינה כ״פושעי מלחמה ,"תוך הפעלת" לוחמה משפטית "ומערכות הסברה בינלאומיות ,וקידום חרמים נגד ישראל .כתגובה לאסטרטגיית ה״עצמה הרכה״ שממומנת בידי גורמים זרים ,יש לבדוק אפשרויות שונות לגבי שינוי ההליך החוקי ברישום ובהפעלת ארגונים לא ממשלתיים פוליטיים ,ובייחוד אלו הממומנים בידי  במישרין ובעקיפין .מעבר לדרישות – ממשלות זרות הדיווח הרגילות לפי חוק העמותות ,אשר קיימות במדינות דמוקרטיות רבות וביניהן ישראל ,מדינות מסוימות אימצו דרישות חוקיות נוספות .בארצות הקדמה4ריבונות על תנאיהברית למשל ,פרטים וארגונים הממומנים בידי ממשלות זרות נדרשים על פי חוק להירשם כ״סוכנים זרים״.בישראל ,בה המדינה נתונה למתקפת העצמה הרכה של ארגונים פוליטיים ,יש לשקול הגברה נוספת של השקיפות אשר ארגונים לא ממשלתיים מחויבים בה - בנושא המימון הזר לעמותות פוליטיות .עלינו לבחון את היישום של פיקוח רשם העמותות ,שהינו גוף בעל מחויבויות רבות ומורכבות ואשר מתקשה לפקח על העברת הכסף לארגונים ,ולדאוג לכך שמדינות זרות לא יתערבו בענינייה הפנימיים של ישראל באמצעות הפעלת מערך מימון מסיבי לשלל גורמים במדינה .מטרותינו בדו״ח זה הינן להציג את הנתונים לידיעת הקהל הרחב ,לאתר את המגמות ,ולנתח את ההשלכות השונות של תופעה זו .אנו מבינים שמדובר בדיון מורכב , אבל חשוב לפתוח בדיון בנושא זה מבעוד מועד ,ולבחון את השפעת הארגונים הפוליטיים והאידיאולוגיים הללו ,ואת מימונם הבעייתי .5ריבונות על תנאיהרקע למימון ארגונים לא ממשלתיים פוליטיים בישראלארגונים פוליטיים ,ריבונות ,ומימון זר בישראל ארגונים לא ממשלתיים רבים שלטענתם מקדמים זכויות אדם בישראל הם קבוצות בעלות אינטרס  – כיתתי - בשונה מאינטרס ממשלתי ומדינתי שמתאגדים בגופים משפטיים אשר בישראל נרשמים כעמותות וחברות .הארגונים חופשיים לעסוק ,בכפוף לחוק ,בנושאים אשר ברצונם להדגיש ,ולקדם את האג׳נדות שבהן הם מאמינים .פעילות הארגונים נעשית בנפרד מפעילות הממשלה ,ולכן הם חייבים לגייס כספים ממקור חיצוני למימון פעילותם השוטפת .מספר ארגונים שלטענתם פועלים למען קידום זכויות האדם אינם מסתפקים בפעילות בסקטור האזרחי ,ופעמים רבות הם עוסקים בנושאים פוליטיים ,מתוך רצון לקדם את האג׳נדה הפוליטית הפרטית שלהם .ארגונים לא ממשלתיים הפכו להיות שחקנים פוליטיים חשובים ברחבי העולם ,והם מנצלים את הקהילות הבינלאומיות ואת הקבלה הגוברת של שחקנים לא מדינתיים וטרנס  - בצורה של 1 מדינתיים .באמצעות" עצמה רכה״ תקציבים עצומים הממומנים בידי ממשלות ומקורות פרטיים ,אותם ארגונים מפרסמים הצהרות ודו"חות , אשר לעתים קרובות קובעים את האג׳נדה הציבורית 2. ומשפיעים על מדיניותה של הממשלההתנועה הציונית הקימה את מדינת ישראל כמדינה עצמאית וריבונית .משמעות הריבונות היא שמדינה הינה גוף משפטי שווה ערך לכל מדינה אחרת ,והחוק מטיל סמכויות וחובות בשטח הטריטוריאלי של המדינה ,חובות אשר" שייכות "רק לאותה מדינה ,ללא קשר לעצמתה המעשית של המדינה מבחינת שטח ,  ריבונות המדינה בשטחה מסמלת את 3. אוכלוסייה ועוד  ואפילו אמנת 4, עצמאותה בתוך המערכת הבינלאומית מגבילה את עצמה מ״להתערב 1948 האו"ם משנת 5. בעניינים שהם חיוניים בשיפוט הפנימי של כל מדינה״ הפרה של ריבונות המדינה מתבצעת באמצעות פעולה התערבותית ביחסים השלטוניים במדינה ,וניסיון חיצוני להשפיע על מדיניות הממשלה .התערבות זו יכולה להתבטא באמצעות סיוע כלכלי או תמיכה באג׳נדה פוליטית של האופוזציה במדינה ,או בגופים 6. השייכים לאופוזיציהבישראל ,קבוצות רבות מחזיקות בדעה שונה מהממשלה לגבי המדיניות שיש לנקוט בנושאים רבים . מדינות זרות הבינו כי" כסף הוא כוח "וכי הכוונה והפעלה של ארגונים מקומיים יכולה ליצור לחץ פנימי על מדיניות הממשלה ,ושתמיכה כספית יכולה לשמש כאמצעי יעיל לאותה הכוונה ,ולעתים אף הכתבה ,של פעילותם .לכן המדינות חברו לקבוצות אלו ,ובאמצעות מימון פעולותיהן - כ"יד נעלמה - "הן פועלות בהצלחה לא מבוטלת ליישום המדיניות הרצויה להן .דוגמא למחלוקת בין האיחוד האירופי וישראל מתגלמת בדו"ח הסודי שכתבו פקידי האיחוד בנוגע לירושלים ,  שמכיל חומר 8, הדו״ח 7.2009 ואשר הודלף בתחילת מרץ רב שנלקח מארגונים הממומנים בידי האיחוד ,פותח בתיאור פעולותיה ה"בלתי-חוקיות "של ישראל ,מצהיר שאינו מקבל את" חוק יסוד :ירושלים בירת ישראל ," כמו-גם את חוסר הסכמתו לגדר ההפרדה ,והוא אף מתייחס בפירוש לשכונות בעיר כהתנחלויות .הדו"ח מפרט שורה של נושאים שבהם הוא אינו מסכים עם עמדות ישראל ואף מגנה אותן .במקביל ,ניתן לראות שהאיחוד עצמו ומדינות רבות החברות בו מזרימות כספים - במסלולים עוקפים ונפרדים - לארגונים רבים אשר מקדמים את הנרטיב ואת המטרות שעמן האיחוד מזדהה :עיר עמים ,יוזמת ז׳נבה ,בצלם ,במקום ,וכו׳.הבעייתיות בהתערבותן זו של הממשלות האירופיות  ארגונים – מתחדדת לאור החד-צדדיות הפוליטית שבה ממרכז המפה הפוליטית הישראלית ומימינה אינם זוכים לתמיכה כלכלית שכזו או לתמיכה ממשלתית זרה כלשהיא ,ככל הידוע לעורכי המחקר ,שכן אינם חולקים עם המדינות המממנות את השקפת עולמן ואינם פועלים לקידומה. בניגוד לעצמה הקשה של מדינה המהווה את כלל עוצמתה הצבאית ,הכלכלית והמדינית ,מתייחס לעצמת ,“ עצמה רכה ” .(Nye)  מושג שתבע החוקר ג׳וזף ניי 1 המשיכה התרבותית ,המוסרית והאידיאלית של המדינה .לדוגמא ,הפצת רשת המזון המהיר בעולם או מוזיקה מערבית היא אינטרס אמריקני שבאמצעותו יכולה ארצות הברית להרחיב את האהדה אליה וההזדהות עמה ברחבי העולם. Gerald M. Steinberg, Europe’s Hidden Hand, NGO Monitor, April 2008, 4. 2 – 2003 , ש הרי ומיכאל סאקר ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית “ ) ירושלים :המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע משפט בינלאומי , רובי סיבל 3 .54 ,(ג“תשס .38 , שם 4 UN Charter, Chapter 1, Article 2, 7.  Available at: http://www.un.org/en/documents/charter/index.shtml  [July 8, 2009] 5 Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts: An introduction to theory and history (New-York: Longman, 2003), 153. 6 7.3.09 , דוח של האיחוד האירופי :ממשלת ישראל מספחת את מזרח ירושלים ,“הארץ”  לדוגמא ,בעיתון 7 .[2009  במרס12]  http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1069211.html .EUobserver, EU heads of mission report on East Jerusalem, 9.3.09. Available at : http://euobserver.com/24/27736  [March 12th, 2009] 86ריבונות על תנאינוסף על המימון שמגיע ממדינות שונות ,עמותות רבות בישראל מתקיימות באמצעות מימון נדיב מקרנות פרטיות ענקיות ,או מקרנות שבבעלות או בשליטה  גופים שפעמים רבות האינטרסים – ממשלתית זרה שלהם לא עולים בקנה אחד עם אלה של ממשלותיה הנבחרות של ישראל .בין הקרנות הבולטות נמצאות קרן פורד האמריקנית ,קרן פרידריך אברט מגרמניה ,הקרן החדשה לישראל ועוד .הקרן החדשה לישראל ,למשל , מיליון דולר 200- למעלה מ 1979- העבירה מאז ייסודה ב לעמותות בישראל ,שליש מהן לקבוצות בעלות אג׳נדה פוליטית מובהקת ,תחת האצטלה של זכויות אדם . הקרן מימנה את פעילותם של ארגונים כמו עדאלה , אתג׳אה ,בצלם ,יש דין ,הועד הישראלי נגד הריסת בתים ,האגודה הערבית לזכויות האדם ועמותות רבות   הקרן אף פעילה בצורה עצמאית או באמצעות 9.אחרות ארגון מטעם הקרן שתפקידו לייעץ לארגונים – שתי״ל וכך לדוגמא פעלה לייסד את ארגון – לא ממשלתיים האיחוד האירופי העביר לקרן ,2006- ב 10.מוסאוא  עובדה המעידה 11,$716,316 החדשה לישראל סכום של על שיתוף הפעולה בין המממנים הזרים.שיטות הפעולה של ארגונים לא ממשלתיים ואסטרטגיית דרבן באמצעות המימון הזר ,ארגונים לא ממשלתיים הטוענים לקידום זכויות אדם מפעילים מערך מחקר ופרסום עצמאיים ,מחלקות משפטיות וסוללות עורכי דין .כל אלו נועדו לקדם את שיח" זכויות האדם ,"אך  את ישראל ,ו"להעמידה על חובתה לשמור ‘לחנך’ גם את זכויות האדם [..] ולקיים בקפדנות את הוראות   ארגונים אלו משמשים מעין 12." המשפט הבינלאומי באי כוח של תפיסת עולמן של הממשלות הזרות המממנות את פעילותם - וכך ,באמצעות המימון הזר - מנסים הארגונים להשפיע על מדיניות ממשלת ישראל ..." :מייחד בצלם את עיקר מאמציו לשנות את   או 13," מדיניותה של ממשלת ישראל בשטחים שכבשה "פעילות מול גורמי ממשל וגופים מקצועיים אחרים בארץ ובעולם ,במטרה להשפיע על מדיניות בנושא 14."ירושלים
NGO Monitor, New Israel Fund. 9 Available at: http://www.ngo-monitor.org/article/new_israel_fund [March 12, 2009] New Israel Fund, Mossawa Cemter: The Advocacy Center for Arab Palestinian Citizens of Israel, 10 Available at: http://www.nif.org/issue-areas/grantees/mossawa-center-the-advocacy.html  [April 27, 2009] New Israel Fund, Form 990, 2006. Available at: http://www.nif.org/about/financial-information/990-2006.pdf [July 12, 2009] 11 [2009  במרס12]  http://www.btselem.org/Hebrew/About_BTselem/Index.asp , אודות בצלם , בצלם 12 .  שם .עוד בנושא זה ראה בהמשך ,בחלק הניתוח על ארגון בצלם 13 [2009  במרס19]  http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=158 , אודות<פרופיל , עיר עמים 14 Human Rights Watch, Israel/Lebanon: Israel Responsible for Qana Attack, July 29, 2006. Available at: http://www.hrw.org/en/ 15 news/2006/07/29/israellebanon-israel-responsible-qana-attack  [August 10, 2009] Human Rights Watch, Israel/Lebanon: Qana Death Toll at 28, August 1, 2006. Available at: http://www.hrw.org/en/news/2006/08/01/ 16 israellebanon-qana-death-toll-28  [August 10, 2009] : .ניתן לצפות באינטרנט 2009  ,תקציר מנהלים ,פברואר חזית הארגונים הלא ממשלתיים במלחמת עזה :אסטרטגיית דרבן נמשכת ,NGO Monitor 17 [2009 , ביולי12] http://www.ngo-monitor.org/data/images/File/gaza_hebrew_sum.pdf בתגובה על עמדת עדאלה והאגודה :הפרקליטות טוענת שגישת שני הארגונים אבסורדית ומשוללת יסוד משפטי או מוסרי  ,28.6.2007  עדאלה ,הודעה לעיתונות 18.[2009  במרס12]  http://www.adalah.org/heb/pressreleases.php?pr=07_06_28-2  . עדאלה :הפרקליטות לא מבינה את מהותן של זכויות אדםבמסגרת פעילותם ,ארגונים המציגים את עצמם כמי שפועלים למען זכויות אדם בישראל עושים שימוש במתודולוגיית מחקר הכוללת ציטוטים של" עדי ראייה ,"אשר עדותם לעתים אינה ניתנת לאימות .בזמן מלחמת לבנון השנייה ,ארגונים לא ממשלתיים הצליחו לשנות את מדיניות ישראל באמצעות טענה שישראל   טענה זו גרמה 15. כביכול ביצעה טבח בעיירה קאנה להחלטת ראש-הממשלה לעצור את הלחימה למשך  16. שעות ,אך בהמשך התבררה כלא-מדויקת בעליל 48 ארגונים לא ממשלתיים מאשימים ומגנים את ישראל  במהלך מבצע – בלבד תוך שימוש בסטנדרטים כפולים ארגוני זכויות אדם 50- "עופרת יצוקה "בעזה ,למעלה מ הצהרות בנוגע ללחימה ,רובן המכריע 500- פרסמו כ תקף את ישראל ,בעוד נגד פשעי החמאס נשמע קול   ארגונים רבים משתמשים בשפה 17. ענות חלושה בלבד פסיאודו-משפטית ,ומציגים תמונה מעוותת של המשפט הבינלאומי בכדי" להוכיח "את פשעיה של ישראל ,ובכך לנסות להשפיע עליה לשנות את דרכה .מאז הקמת גדר ההפרדה ,רבים מארגונים אלו פעלו כנגדה מתוך טענה שהיא מנוגדת למשפט הבינלאומי ,זאת על אף שהגדר הוכיחה את עצמה כמצילת חיים .לא רק שלארגונים אלו אין צורך להוכיח את אמינותם או אמיתות את ה"ראיות "שעליהן הם מתבססים ,אלא ש"אפקט ההילה "גם מעניק להם חסינות מפני כל ביקורת שהיא . לדוגמא ,עורכי דין מפרקליטות המדינה מתחו ביקורת על האגודה לזכויות האזרח ועל עדאלה וטענו שעמדתם מנוגדת לרעיונות החירות וזכויות האדם ,וכי היא יכולה לסכן את ביטחון ישראל ואזרחיה .ארגונים אלו שלחו מכתב תוקפני ליועץ המשפטי לממשלה וביקשו לנקוט בהליך משפטי מול הפרקליטים ,ואף באו בביקורת קשה  מכתב שבעקבותיו – על התנהלותה של הפרקליטות היועץ המשפטי לממשלה שיגר התנצלות אשר בה הבהיר כי עמדת הפרקליטים אינה מקובלת עליו ועל  , אפקט ההילה מסייע לממשלות הזרות 18.המדינה המממנות ומפעילות את הארגונים ,לצבור השפעה , ולעתים לשנות את מדיניותה של ממשלת ישראל ,וזאת כביכול" מבפנים "ובשמם של גורמים מקומיים.7ריבונות על תנאיביקורת זו על מערכת המשפט מצטרפת למלחמה המשפטית שמנהלים הארגונים בישראל ,שמטרתה היא שינוי המדיניות של ישראל באמצעות בתי-המשפט . ארגונים רבים ,חמושים בכספי ממשלות זרות ,פונים לבג״ץ ולערכאות נמוכות יותר בתביעות לשינוי מדיניות ישראל .ארגונים אלו אינם טורחים לבוא בשמה של ישראל ולהילחם לטובתה ברחבי העולם ,לעתור לבית המשפט בשם נפגעי טרור פלסטיני או לטובת זכויות האדם של ישראלים שזכויותיהם נפגעו בידי הפלסטינים .להפך ,עצם היותם ארגונים ישראליים המעלים ביקורת חריפה כנגד מדיניות הממשלה מקנה אמינות לטענותיהן ולגינוייהן של ממשלות זרות כנגד  ממשלות זרות שלא פעם עומדות – אותה מדיניות מאחורי מימונם של הארגונים שהעלו את הביקורת הפנימית-לכאורה.ארגונים לא ממשלתיים מפרסמים" מחקרים " שבאמצעותם הם מנסים להכפיש את שמה של ישראל , לתקוף אותה בזירה הבינלאומית ,ולהשפיע עליה לשנות את עמדותיה .בעוד רבים מן הארגונים הישראליים אינם רואים את עצמם בהכרח כאויביה של המדינה או כנציגי ממשלות זרות ,פעילותם מנוצלת על ידי גורמים חיצוניים ,ומהווה חלק נכבד מאסטרטגיית דרבן ,שמטרתה העיקרית להילחם בישראל באמצעות   אסטרטגיה זו גובשה בפורום הארגונים 19." "עצמה רכה הלא ממשלתיים בועידת דרבן של האו"ם נגד גזענות  ועידה אשר הפכה להיות ,2001 שהתקיימה בשנת במה מרכזית לאנטישמיות שבאה לידי ביטוי בניגוח  הארגונים שהשתתפו 1500 . ובדמוניזציה של ישראל בפורום הגו אסטרטגיה אשר באמצעותה יוכלו להיאבק לטובת האינטרסים הפלסטיניים בזירה הבינלאומית באמצעות השימוש בכלים האימתניים של" לוחמה משפטית ,"מסעות חרם ,סנקציות ,ודמוניזציה נגד   ה"לוחמה המשפטית "שארגונים אלו 20.ישראל מפעילים מתבססת בין השאר על דו"חותיהם ,עבודתם ותמיכתם של ארגונים לא ממשלתיים בישראל ,אף שלא כל הארגונים שאותם סוקר הדו"ח השתתפו בועידה ,וחלקם אף קמו לאחר הועידה .ארגונים פלסטיניים ובינלאומיים כאל-חק ,המרכז הפלסטיני לזכויות האדם ואמנסטי מציגים דו"חות אלו כאשר הם קוראים להעמיד לדין בכירים מישראל במדינות  תוך ניצול של סמכות השיפוט האוניברסאלית – העולם בשל" פשעי – במדינות אלו מלחמה ,"לכאורה .באמצעות ה"לוחמה המשפטית ,"מקווים הארגונים שיוכלו להרתיע את ישראל במלחמתה בטרור , כמו גם להטריד את הבכירים הישראלים ,לקעקע את כוח עמידתם ,ולשבש את יחסיה  21. הדיפלומטיים של ישראל לאחר תום מבצע" עופרת יצוקה ,"ארגונים אלו שוקדים על הכנת תביעות נוספות ברחבי העולם ,והם אף הצליחו להביא לפתיחת משפט נוסף) פברואר  נגד בכירים ישראלים (2009 בספרד ,בגין אשמת הריגתם של פלסטינים בחיסולו של 22.2002 בכיר החמאס ,צלאח שחאדה ,בשנתהמעמד המשפטי של עמותות בישראל בישראל ,מעמדן המשפטי של עמותות מעוגן בחוק  התקבלה בחוק הגדרה 2007 בשנת .1980 משנת חדשה של" חברות לתועלת הציבור) "חל"צ - (חברות ללא כוונת רווח אשר אותן ניתן לרשום ,בין השאר , 24, על פי חוק העמותות 23. לטובת נושא זכויות האדם ישנם מספר סייגים האוסרים רישום של עמותה אשר "שוללת את קיומה של מדינת ישראל או את אופייה הדמוקרטי ,או אם יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה   בנוסף ,החוק 25." תשמש מסווה לפעולות בלתי-חוקיות קובע כי תקינות פעולות העמותה כוללת את" התאמת   בית-המשפט המחוזי 26." פעולות העמותה למטרותיה יכול להחליט על פירוק עמותה במידה והיא פועלת בניגוד לחוק או בניגוד למטרותיה או לשלילת קיומה   פירוק העמותה יתבצע 27. של ישראל ואופייה הדמוקרטי
Gerald M. Steinberg, “Soft Powers Play Hardball: NGOs Wage War against Israel”, Israel Affairs (2006), 748-768. : עוד בנושא ניתן לראות 19 Gerald M. Steinberg, “The Centerality of NGOs in Promoting Anti-Israeli Boycotts and Sanctions”, : עוד על החרם נגד ישראל ניתן לראות 20 Jewish Political Studies Review 21:1-2 (Spring 2009). , ביולי8] Available at: http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&TMID=111&LNGID=1&FID=388&PID=0&IID=2957 [2009 . ,תקציר מנהלים 2008 ,NGO Monitor , לוחמה משפטית :ארגונים לא ממשלתיים והניצול לרעה של בתי המשפט בסכסוך הערבי-ישראלי , אן הרצברג 21 [2009 , במרס12]  http://www.ngo-monitor.org/article/ngo_lawfare_executive_summary_hebrew_  12]  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3663918,00.html  ,29.01.09 ,Ynet ," רוני סופר" ,ספרד :דיכטר ,יעלון וחלוץ ייתבעו על חיסול שחאדה 22 . ,בית המשפט הספרדי החליט שלא לחקור את חיסול שחאדה 2009  .[נכון ליולי 2009 ,במרס http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6E6B9468-3AC4-4B7C-8D6B-B1A1D3858228/8425/ .2007 – ז“ ,(התשס 6 ‘ חוק החברות) תיקון מס 23   .[נראה שחברות אלו מחויבות בדיווח כספי בדומה לעמותות ,על פי אותם סייגים וחובות ,אולם הדיווח מתקבל ברשם ההקדשים 2009 , באפריל7]  tikon1.pdf ולא ברשם העמותות. . .נוסח מלא ומעודכן 1980 – ם“ חוק העמותות ,תש 24 . בחוק3  סעיף 25 .1  בחוק ,סעיף קטן 30  סעיף 26 .5- ו2,1  בחוק ,סעיפים קטנים 49  סעיף 278ריבונות על תנאיבעקבות בקשה של היועץ המשפטי לממשלה או של רשם העמותות ,לאחר שרשם העמותות התרה בעמותה בכתב  28. לתקן את המעוות והיא לא עשתה זאת בזמן סביר התקבל תיקון לחוק העמותות ,הקובע כי 2008 בשנת "עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות   והתוספת 29," ובנאמנות את עסקותיה ומצבה הכספי מתייחסת לשקיפות שבה עמותות מחויבות לנהל את כספיהן כאשר מדובר בתרומות ממשלתיות זרות .כל  שקלים 300,000 עמותה שמחזורה השנתי עולה על ומקבלת תרומה מישות מדינית זרה מחויבת בדיווח על סכום התרומה ,זהות נותן התרומה ,מטרת התרומה ותנאיה .המונח" ישות מדינית זרה "כולל מדינות זרות ,איחודים של מדינות ,גופים ורשויות של מדינות ורשויות מקומיות של מדינות ,תרומות מהרשות הפלסטינית ,או מתאגידים שהשליטה בהם מצויה בידי אחד מהנ"ל .החוק מצהיר שהעמותה מחויבת" לעשות כל שביכולתה "כדי לדעת האם התרומה הגיעה מישות מדינית זרה ,ואת הדיווח העמותה מחוייבת להציג גם באתר האינטרנט הרשמי שלה ,ובמידה שאין לה - באתר   תיקון נוסף לחוק קובע כי עמותה 30. משרד המשפטים ,שקלים 750,000 שמחזורה השנתי גדול יותר ועומד על תהיה מחויבת בכתיבת ספרי חשבונות ובהם תקבולים ותשלומים הכוללים סעיפים נפרדים לתרומות מישות 31. מדינית זרההתיקון האמור התקבל לאחר הצעת חוק בכנסת משנת  של חברי הכנסת אורי אריאל ,מיכאל נודלמן 2003  ביקשה לחוקק תקנות לפיהן 32 ויורי שטרן .הצעת החוק אדם לא יקבל תרומה מישות מדינית זרה אלא על פי היתר מראש ובכתב מרשם העמותות .היתר שכזה יינתן רק אם קבלת התרומה לא תעלה חשש להתערבות של מדינה זרה בעניין מפלגתי ,פוליטי או מדיני ,או בנושא פנימי אחר של מדינת ישראל ,או חשש של ניסיון מצד מדינה זרה להשפיע על אחד מאלה .דברי ההסבר לחוק גורסים כי מתן כספים בידי גורמים מדיניים זרים בשביל להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל הינו ניגוד של" כללי היסוד המקובלים של המשפט הבינלאומי הפומבי ,האוסרים על מדינה אחת להתערב בענייניה הפנימיים של רעותה [..] עיקרון יסוד חשוב זה של המשפט הבינלאומי נכון במיוחד לגבי כל ניסיון של מדינה זרה להתערב בענייניה הפנימיים של מדינה דמוקרטית כמדינת ישראל .".2- ו1  בחוק ,סעיפים קטנים 50  סעיף 28 . בחוק35  סעיף 29 . בחוק ,סעיפים קטנים א-ג 36  סעיף 30 . לחוק2  תיקון מספר 31 . ,הכנסת השש-עשרה 15429803  .הצעת חוק מספר 2003-ג“התשס ,“ איסור קבלת תרומות ממדינות זרות ”  הצעת חוק 32
יישומה של הצעת החוק התבטא בשינוי החוק הקיים ובהגברת דרישות השקיפות מעמותות אשר זוכות למימון ממשלתי זר ,אך התופעה והשלכותיה לא מוגרו כלל .יש לבחון היטב נושא זה ולהגיע למסקנות ראויות לגבי הצורה שבה אפשר לפעול בשביל להגיע למצב אופטימלי ,תוך דאגה לשמירה על עצמאותה וריבונותה של ישראל ,אך גם על חופש הדיבור ,חופש ההתארגנות , וזכויות האדם - בצורה המאוזנת והטובה ביותר .9ריבונות על תנאיניתוח עומק של ארגוניםבחלק זה של החיבור יוצגו דוגמאות ספורות של ארגוני זכויות אדם בולטים ,כולם זכייני תרומות זרות .המימון של ממשלות זרות לטובת פעילויות הקשורות בענייניה הפנימיים של ישראל מהווה התערבות בוטה בתהליכים פוליטים פנימיים ובריבונות ישראל .מעבר לכך ,הדו"ח יציג מקרים שבהם השימוש שהעמותות עושות בכסף זה איננו מנוצל למטרת הגנה על זכויות אדם באשר הן , אלא לניגוחה של ישראל באמצעות הדגשת היבטים סובייקטיביים של זכויות אדם ,ניצול של המשפט הבינלאומי ,שימוש שיטתי ב"ראיות "לא-מהימנות , והתעלמות מצרכי הביטחון הלגיטימיים של ישראל . נדון בפירוט יתר בנושא הארגונים הלא ממשלתיים ובג״ץ ,והשימוש שעושים הארגונים בכסף הממשלתי הזר על מנת להעצים את מתקפתם על בתי המשפט בישראל ובשביל לקדם את אג׳נדת המממנים הזרים גם באמצעות הכלים המשפטיים.כסף אירופי ,ארגונים לא ממשלתיים ובג״ץ מקומו של בג״ץ בזירה הפוליטית הישראלית בשונה ממדינות דמוקרטיות אחרות ,ישראל מאפשרת לאזרחיה ,לתושביה ,ואפילו למי שאינם כאלו ,גישה ישירה לקביעת מדיניות באמצעות בית המשפט העליון של המדינה) אשר יושב בדין גם כבית הדין הגבוה לצדק .(יתרה על כך ,אין צורך שהעותר לבית המשפט ייפגע בידי המדיניות או המצב שבגללם הוא פונה לבית המשפט .באופן זה ,אדם מסוגל לעתור לבית המשפט נגד מדיניות ,חוק או פעולה אדמיניסטרטיבית שהוא  אפילו אם אדם זה – טוען שהם לא צודקים או שגויים או הארגון כלל אינם מושפעים ישירות מכך .לבסוף , התפיסה המקובלת היא שבית המשפט העליון רואה כמעט כל נושא כשפיט ,וכך אין טענות שהינן מעבר לסמכות התיקון של בית המשפט ,כפי שהוא רואה לנכון.בשל כך ,רבים ,ויש שיטענו שמרבית ,מהסיעות ומהזרמים בחברה הישראלית מעורבים במערכת המשפטית ומתמודדים בה ,ובעיקר בבית המשפט העליון .משאבים כלכליים מקנים יתרון למחזיקים בהם בכל הקשור לנגישות למערכת המשפטית ולמימון מערכה האזרח , לזכויות עדאלה ,האגודה כגון משפטית .ארגונים שלום עכשיו ועיר עמים ,אשר מגישים עתירות לבג״ץ נגד החקיקה והמדיניות הישראליים ,משתמשים למעשה בכספים שהתקבלו מממשלות זרות בכדי להשיג הכרעה  , בנוגע למימון ממשלתי זר זה 33. בפולמוסים פוליטיים למרות שניתן להסכים או לא להסכים עם עתירה או מטרה ספציפיות ,לא ניתן להכחיש את ההתערבות הזרה של האיחוד האירופי או המדינות החברות בו בעניינים פנימיים של מדינתנו .ייתכן שמדינות האיחוד האירופי ירצו לשכנע את ממשלת ישראל להימנע מפעולה צבאית נגד ירי הרקטות מעזה ,אך עליהן לעשות זאת באמצעות  לא באמצעות מימון עתירות – דיאלוג עם הממשלה המוגשות לבתי המשפט בישראל מטעם תנועת שלום עכשיו ,תוך ניסיון להשיג התערבות שיפוטית מקומית . אם האיחוד האירופי והמדינות החברות בו סבורים כי ירושלים צריכה להיות מחולקת או שליהודים יהיה אסור להתגורר במזרח העיר ,הם חופשיים ליידע את הממשלה הישראלית בכך ,אבל אין זה לגיטימי לשלם לעיר עמים עבור עתירות לבתי המשפט בישראל לטובת התערבותם ותמיכתם במדיניות זו .המימון של האיחוד האירופי מאפשר לארגונים שדבקים בהעדפות מדיניות החוץ של האיחוד לשגשג בעוד לארגונים אחרים אין את האמצעים להשתתף במאבק" .שחקנים חוזרים "אשר מציפים בעתירות את בתי המשפט ומחזיקים במשאבים עצומים לצורך כך ,מסוגלים להשפיע על התהליך השיפוטי והריבוני בישראל .התערבות זו הינה כה מרכזית עד שניתן להמשיל אותה לתמיכה ממשלתית זרה במערכת בחירות או מתן תשלום לבוחרים עבור הסעות לקלפיות.אפשר לדמיין בקלות כיצד צרפת תחוש בקשר למימון סעודי עבור קבוצה של מוסלמים שמטרתו לתמוך בעתירות שהיא תגיש לבתי המשפט הצרפתיים בדרישה לבטל את החוק הממשלתי בצרפת האוסר על תלמידים בבתי הספר לעשות שימוש בסמלים דתיים או להציגם . האיחוד האירופי וחלק מהמדינות שחברות בו מנסים לעקוף את הנתיבים המקובלים של שיח בין ממשלות , באמצעות תשלום לארגונים מקומיים שיקדמו חקיקה שתומכת במדיניותם בבית המשפט העליון בישראל . שום מדינה ריבונית אינה יכולה להשלים עם התנהלות כזו.המתקפה על בתי המשפט במסגרת המחקר ,נעשתה בדיקה של רשימת הארגונים נשואי המחקר אשר פנו לבית המשפט העליון ולערכאות נמוכות יותר בישראל ,בשביל לבדוק את היקף המגמה ותדירותה .המחקר מבוסס על בדיקה שנעשתה באמצעות  ,(www.takdin.co.il) " " תקדין בסיס הנתונים של  הגורמים לכך שבתי המשפט וביה״מ העליון בפרט פוסקים בצורה שאינה עולה בקנה אחד עם עמדות הציבור הרחב אינה נכללת בדיון זה ,ראה :יואל גולובנסקי 33 .75-56 ‘ ,עמ 2009/ט“ ,אביב תשס 35  מס׳ תכלת ,“ להציל את הקופסה הכחולה ” ואריאל גלבוע10ריבונות על תנאיוהתוצאות שהתקבלו הינן ככל-הנראה חלקיות בלבד , ובין השאר לא כוללות תיקים אשר מתנהלים עדיין בבית המשפט .בשביל להשלים את החסר ,נעשה ניסיון של פנייה לבתי המשפט בשביל לבדוק את התיקים בצורה ידנית ,ללא הצלחה. השנים 10- על פי נתוני המחקר ,שיאן העתירות ב האחרונות הוא ארגון המוקד להגנת הפרט אשר הגיש  עתירות בשלל נושאים ,רובן לבג״ץ .אחריו ,בסדר 215-כ ,עתירות 90- יורד הם ארגון רופאים לזכויות אדם עם כ עתירות ,הוועד הציבורי נגד 60- עדאלה עם למעלה מ עתירות וארגון" גישה "שהגיש 50- עינויים בישראל עם כ שנות קיומו .המחקר שביצענו העלה 4- עתירות ב 30-כ הארגונים אשר עליהם נערך המחקר עתרו לבתי 23 כי , השנים האחרונות 10 פעמים במהלך 440- המשפט כ מהעתירות הללו הוגשו לבג״ץ .המחקר מצא 85%-ושכ שהארגונים השונים השתתפו בלמעלה משבע מאות פניות לבתי המשפט השונים ,בין אם כעותרים יחידים או כארגון מתוך קבוצות עותרים.מרבית העתירות עסקו בנושאים פוליטיים הקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני ,ביניהם פעילות צה"ל , הכנסת סחורות ואספקת חשמל לעזה ,הגבלות תנועה , איחוד משפחות ,עתירות של אסירים וחקירות השב"כ , הריסות בתים ,גירוש פעילי טרור ,עתירות בנושא קרקעות המדינה וקק"ל וגדר ההפרדה .עתירות רבות אלו מדגישות את הניסיון של ארגונים פוליטיים להפוך את בג״ץ לכלי פוליטי שבאמצעותו הם יכולים להשפיע על מדיניות המדינה ולשנותה.המימון הזר שניתן לארגונים לא ממשלתיים בישראל מאפשר להם להפוך ל"שחקנים חוזרים :"לפי מחקר שנערך על קבוצות אינטרס שפנו לבית המשפט מתברר שפעמים רבות קבוצות אלו נחלו הצלחה בשיעור עולה באופן משמעותי ,הן עם השנים והן ביחס ליחידים שפנו לבית המשפט .ארגונים אשר פנו לבית המשפט יותר בשיעור הצלחה  נחלו 1990-1994 השנים בין פעמים מעשר כפול מארגונים אחרים שעתרו לבית המשפט .המחקר מדגיש ששתי משמעויות עולות מעתירות הארגונים : מחד ,אם הם מצליחים בפנייה המשפטית ,בייחוד אם מדובר ב"משחק חוזר "של העתירה ,הארגונים מצליחים" לעקוף "את החקיקה או המדיניות הקיימת של המדינה באמצעות פניות חוזרות לבית המשפט . הם זוכים לפרסום – מאידך ,גם במקרה של כשלון ולהגברת התמיכה הציבורית באג׳נדה המבוקשת ,באמצעות מסיבות עיתונאים והצהרות רבות לאמצעי   גורמי ההצלחה של הארגונים הם היכולת 34.התקשורת להגיע למומחיות משפטית בנושא ,המיומנות לגייס ולצבור מקורות מקצועיים במטרה לקבל ייעוץ ,צבירת הניסיון של קבוצות הפונות לבית המשפט ורכישת היכולת להעריך את סיכוי הזכייה בתום ההליך המשפטי ולהגבירם .במקביל לתוצאות המחקר ,הסתמן כי מגמת הצלחת הארגונים גרמה להאשמות נגד בית המשפט בדבר חריגה מגבולות סמכותו והתערבות בתחומים שעד אז היו שמורים לגופים פוליטיים .חסם מעניין של הסתערות הארגונים על בתי המשפט יכול להתרחש בעקבות הוראה חדשה של ועדת האתיקה   ההוראה35. של לשכת עורכי-הדין ,כפי שפורסם לאחרונה גורסת שאסור לארגונים לקבל תמורה בגין השירותים המשפטיים שאותם הם נותנים ,ואוסרת על מתן ייעוץ משפטי על ידי פעילי ארגון שאינם רשומים כעורכי דין . עורכי מחזיקים שאינם שארגונים היא ההוראה משמעות דין בפני עצמם יצטרכו לעמוד בהוצאות ניהול המשפט ושכר טירחת עורכי הדין בעצמם ולא יוכלו להטיל אותם על הגורמים שפונים אליהם ,בעוד ארגונים המחזיקים עורכי דין יצטרכו לממן את העתירות מכיסם .מכאן נובע שכל פניות עתידיות של ארגונים לבג״ץ נובעת למעשה מכספי התרומות השוטפות שאותן הן מקבלים , ובפועל נוצר מצב שבו פעילותן המשפטית של אותן עמותות ממומנת בצורה כמעט בלעדית בידי ממשלות וקרנות זרות ,וארגונים אלו למעשה פונים לבתי המשפט בשמם של אותם גורמים זרים ותוך ייצוג האינטרס של הגורמים הזרים בענייניה הפנימיים של ישראל.גישה נוספת שיכולה להסביר את ריבוי הפניות של ארגונים לא ממשלתיים לבתי המשפט בישראל מקורה בבית-מדרשו של אחד מעורכי הדין המזוהים ביותר עם ארגונים אלו בארץ ,עו"ד מיכאל ספרד .ספרד טוען  ש"עורכי דין של זכויות אדם אינם עורכי דין רגילים . 36." במובן מסוים ,הם שחקנים פוליטיים עצמאיים אליבא דספרד ,מטרתה העיקרית של המלחמה לשמירה על זכויות האדם בהקשר הישראלי היא" לסיים את  ,הפרה של בפני עצמו הכיבוש .משום שהכיבוש הוא , הדמוקרטיה ."מעבר לכך שספרד קושר בבירור את זכויות האדם לפוליטיקה ,הוא גם טוען שהלחימה על כך מתבצעת בבתי המשפט ,וכי" ההשלכות של הליכי  בבית המשפט של – המשפט בתיקים הקשורים לכיבוש מתקדמות בהרבה .התדיינות של זכויות אדם – הכובש בבית המשפט של המנצל] של זכויות האדם [היא סוג של :  .ראה גם 23 ,19-16 ,(2008 ,מ“ ) רמת-גן :חש השפעתם של ארגונים ציבוריים על המדיניות הציבורית בישראל
 , מיכל ברבש 34 Marc Galanter, “Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: Speculation on the Limits of Legal Change”, Law & Society Review 9 (1974); Yoav Dotan and Menachem Hofnung. “Intrest Groups in the Israeli High Court of Justice: Measuring Success in Ligitation and out-of-court Settelments”, Law & Policy 23, no. 1 (January 21). http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?ite .2009 , במרס24 , הארץ ,“ ד נגד האתיקה של הארגונים החברתיים “ לשכת עוה ” , דנה ויילר-פולק 35 .[2009 , באפריל5]  mNo=1073430&contrassID=1&subContrassID=9&sbSubContrassID=0 Michael Sfard, “The Price of Internal Legal Opposition to Human Rights Abuses”, Journal of Human Rights Practice, vol. 1 no. 1 (2009), 36 37-50.  http://jhrp.oxfordjournals.org/cgi/content/full/1/1/37  [April 7, 2009].11ריבונות על תנאי .היא פנימית משום שהיא מלחמה אופוזיציה פנימית )חוקית (שלוחמים אותה בתוך מוסדות המנצל ."ספרד מסביר את כמות העתירות הרבה בנושא זכויות האדם בבתי המשפט בכך שמעבר למאבק המשפטי הרגיל , הצלחתם של עורכי דין בנושאי זכויות אדם נמדדת גם ביכולתם לשנות את החלטת המפקד הצבאי) כלומר , מקבל ההחלטות (אפילו ללא פסיקה של בית המשפט ,  ספרד טוען שלפי 37. אלא רק בזכות העתירה עצמה סטטיסטיקות שנאספו בידי ארגון" המוקד לזכויות  75" ,( הפרט) "גם הוא ממומן בידי האיחוד האירופי אחוזים מהתביעות שמוגשות לבית המשפט בשמם של פלסטינים שמנועים מלקבל אישור בשביל לצאת מהגדה המערבית ,הסתיימו בכך שהממשל הנפיק אישור ללא צורך בפסיקת בית המשפט ."יוצא מכאן שבנוסף למטרות הארגונים בעתירה לבית המשפט ,ישנו יתרון  עצם העתירה מפעילה לחץ על מקבל ההחלטות – נוסף לשנות את ההחלטה מתוך פחד שמא יפסיד במשפט ,או שמא יווצר תקדים משפטי שיקשה על תיפקודו בעתיד.. טענה זו נשמעת גם במחקרם של דותן והופנונג ,אשר טוענים שעתירות רבות מסתיימות בהסדר בין העותרים לנציג הממשל 3712ריבונות על תנאיארגונים לא ממשלתיים פוליטיים בולטים בישראל. מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים – בצלם http://www.btselem.org/Hebrew/Index.asp : כתובת אינטרנט . סיקה מונטל ‘ג – לית“מנכ" מטרותיו העיקריות של בצלם מטרות מוצהרות: הן להיאבק נגד הפרות זכויות האדם בשטחים , באמצעות תיעודן והבאתן לידיעת הציבור הרחב וקובעי המדיניות ."בצלם לא מסתפק בתיעוד ,ובאמצעות מימון זר הוא שואף לקבוע את מדיניות הממשלה - "כארגון ישראלי ,מייחד בצלם את עיקר מאמציו לשנות את מדיניותה של ממשלת ישראל בשטחים שכבשה , להעמידה על חובתה לשמור על זכויות האדם של כל תושביהם ,ולקיים בקפדנות את הוראות   בפרויקט בשם" נלחמים 38." המשפט הבינלאומי בעינוי פלסטינים "של הארגון ביחד עם" המוקד  פרויקט שזכה לסיוע אירופי – " להגנת הפרט עד יולי 2003  מיולי €745,000 בסכום של המטרה המוצהרת היא" לשנות מדיניות – 2006 בנוגע לעינויים ."פרויקט אחר בשם" קידום  2006  מיולי €100,000 גישה ,"זכה למימון אירופי בסך בשביל ששני הארגונים" יפתחו ביזמה ,2007 עד יולי לשנות את מדיניות ממשלת ישראל שמגבילה את חופש 39." התנועה של פלסטינים בגדה המערביתארגון בצלם פתח משרד חדש בוושינגטון אשר משמש "מקור מרכזי למידע על מצב זכויות האדם בשטחים עבור חברי קונגרס ,מחלקת המדינה האמריקאית ,  מטרת המשרד 40." וקובעי מדיניות אמריקאים אחרים היא לדאוג ש"נוכחותו במדינה תסייע לקידום הדיון הציבורי והפוליטי המושכל אודות זכויות האדם בשטחים ,ותבטיח כי נושא זכויות האדם יעמוד תמיד על הפרק ביחסיה של ארה"ב עם ישראל ,ובכל פעילות   חברת הנהלת הארגון אמרה ש"אם תלך 41."דיפלומטית לגבעת הקפיטול ,תראה את הדו"חות והחוברות של "בצלם "על שולחנו של כל אחד ואחד .אם אתה שואל  אני חושבת שזו הדרך – אותי האם זה יעשה שינוי פוליטי , מיטשל פליטניק 42." היחידה להגיע לאנשים מסוימים נציג בצלם בוושינגטון ,צירף להודעת דוא"ל טופס אשר מאפשר קבלת מידע תקופתי על פעולות שבאמצעותן אפשר לדחוק בנבחרים אמריקנים" לתמוך בחברה האזרחית הישראלית ,בזכויות האדם 43." ובשלטון החוק בשטחים הכבושים 442007-2006 בין התורמים לארגון בשנת ניתן למצוא את קרן פורד שתרמה סכום של חצי מיליון שקלים ,משרד החוץ השוויצרי  אלף שקלים ,משרד החוץ הנורבגי 350 שתרם אלף שקלים ,האיחוד האירופי שתרם 200- אשר תרם כ אלף שקל מהקרן החדשה 23 , למעלה ממיליון שקלים קיבל הארגון סכום 2008 ועוד .בשנת (2006) לישראל , במימון ממשלות שבדיה NDC מקרן $450,000 של  נוסף על כך ,בצלם זוכה למימון 45. דנמרק ,שוויץ והולנד Trocaire ,השבדית Diakonia- של קרנות נוצריות כ מדנמרק - קרנות שזוכות DanChurchAid- האירית ו למימון ממשלתי מקומי - ובכך הופכות לנתיב נוסף שבאמצעותו הממשלות מעבירות כספים לארגון .באשר למידע הכספי שמספק הארגון קיימת אי-בהירות ,משום  מהקרן החדשה $5,000 שבעוד שהוא מצהיר שקיבל  הקרן עצמה טוענת שהעבירה 46,2006 לישראל בתקציב , במקרה נוסף 47.$185,000 סכום של 2006 לארגון בשנת ,ההדגשה איננה במקור. אודות בצלם
 , בצלם 38 The European Commission’s Delegation to Israel, European Instrument for Democracy and Human Rights. http://www.delisr.ec.europa. 39 eu/english/content/cooperation_and_funding/4.asp  [March 17, 2009] , במרס17] http://www.btselem.org/hebrew/press_releases/20080924.asp  . בצלם פותח משרד בארצות הברית :24.9.08 , בצלם ,הודעות לעיתונות 40 .[2009 . שם 41 Précis interview, MIT Center for International Studies, 11. http://web.mit.edu/CIS/Publications/MIT_precis_fall_2007.pdf  [April 27, 42 2009] New B’Tselem Reports, New Ways to Support Us, Mail, February 9, 2009. 43 . ברשם העמותות “בצלם”  מסמכים שנלקחו מתיק 44 NGO Development Center [NDC], HR/GG Beneficiary list, p. 3, http://www.ndc.ps/uploads/File/Copy%20of%20HRGG%20List%20 45 of%20beneficiary%20NGOs(1).pdf  [March 17, 2009] . ברשם העמותות “בצלם”  מסמכים שנלקחו מתיק 46 Combined Financial Statements: New Israel Fund Singing Anew, For the Year Ended December 31, 2006, p. 22, http://www.nif.org/about/ 47 financial-information/06-NIF-CBND-FS.pdf  [March 17, 2009]. ייתכן שמדובר על מקרה שבו הקרן העבירה לארגון כספים שנתרמו מגורמים אחרים דרך הקרן.13ריבונות על תנאי סכום של DanChurchAid בצלם טען שקיבל מקרן  אך ממכתב שנתקבל מהקרן 48,2006 בשנת $115,783 קרונות 693,822 נראה שלידי בצלם הועבר סכום של 49.$140,000 - דניות שהן כשיטת" המחקר "של הארגון זכתה לביקורת לא פעם , 50" וכדוגמא ניתן להביא את הדו"ח הקרוי" כלא עזה אשר הואשם בסטנדרטים כפולים .הדו"ח ,שפורסם ביחד עם" המוקד להגנת הפרט ,"מטיל על ישראל את האחריות למשבר ההומניטארי ברצועת עזה אך מזניח את אחריותו של ארגון החמאס : הוא לא מזכיר מקרים בהם החמאס החרים משאיות סיוע ,והוא מבקר את ישראל על הרס תחנת הכוח בעזה ועל שיבוש החשמל ללא אזכור נסיבות חטיפת גלעד שליט והריגתם של מספר חיילים נוספים שהובילו 51. להפצצה זובנוסף ,בצלם מפרסם רשימת שמות מתעדכנת של" פלסטינים  רשימה – 52" שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים  הגדרת הארגון 53: שנמצאה לא אמינה במספר צורות לגבי פלסטינים שנהרגו" לא בזמן לחימה "רחבה מאוד ,ולדוגמא - פעילי טרור שלא ירו על חיילים ברגע מותם אינם נחשבים כ"הרוגים בזמן לחימה ."רשימת השמות מכילה אי-דיוקים וטעויות ,היא מסתמכת על  כולם – עדויות לא מהימנות ומחסירה פרטים חשובים לטובת קידום האג׳נדה הפוליטית של הארגון .יהונתן  2007- דחוח-הלוי מציין במחקר שערך על הרשימה ב כי בצלם מפרסם מספר הרוגים מסוים ,אך בפועל מתוך ספירת השמות ברשימה עולה שהמספר הוא למעשה אחר ,ובנוסף ישנם הרוגים שכלל לא נכתבו ברשימה .עיקר הביקורת של דחוח-הלוי נובעת מכך שרשימות אלו מחסירות פרטים חשובים ובכך מציגות את הנתונים באור אחר .לדוגמא ,אחמד יאסין ,עבדאלעזיז רנטיסי וצלאח שחאדה ,כולם מנהיגים צבאיים של החמאס ,מוצגים ברשימה כ"תושבי עזה "אשר היוו" יעד להתנקשות ,"והקשרם לחמאס לא מוזכר . 54, ברשימות אלו מופיע גם שמו של הילד מחמד אלדורה הנער שהפך להיות סמלה של האינתיפאדה ,זאת על אף שמספר חקירות ודיווחים מטילים ספק בגירסה  55.המקובלתבמחקר שנערך על רשימת ההרוגים של הארגון ונכתב לפני מבצע" עופרת יצוקה ," הגדרות על רציני ספק מועלה ההרוגים של בצלם ,ובדבר נכונות אבחנתם בין אלו שנהרגו בזמן הלחימה ,ואלו  מרשימת השמות של בצלם מוגדרים כאנשים 59% .שלא הם גברים בגילאים 95%- שלא נהרגו בזמן לחימה ,ו המחקר טוען שבהתחשב בטבע הסכסוך ובטענת .35-15 בצלם שלפיה ישראל עושה שימוש בנשק לא-מבחין בין אזרחים ללוחמים ,צירוף זה הינו כמעט בלתי-אפשרי . המחקר מציין שבסכסוכים אחרים שבהם נעשה שימוש בנשק לא-מבחין ,זהויות ההרוגים התחלקו בקירוב לפי התפלגות האוכלוסייה על-פי מינים וגילים .מכיוון שהסתברות סטטיסטית כמו זו שברשימות בצלם הינה כמעט בלתי-אפשרית ,ככל-הנראה סיווגו של בצלם לגבי . ברשם העמותות “בצלם”  מסמכים שנלקחו מתיק 48 NGO Monitor, Danish Funds for Boycott, Divestment and sanctions (BDS) campaigns and Politicized NGOs: Government Funding & 49 support Analysis, September 09, 2008. http://www.ngo-monitor.org/article/danish_funds_for_boycott_divestment_and_sanctions_bds_and_ politicized_ngos_government_funding_support_analysis#sdendnote14sym  [March 17, 2009] http://www.btselem.org/download/200503_ .2005  ,מרס כלא עזה :חופש התנועה מרצועת עזה ואליה ערב תכנית ההתנתקות , בצלם והמוקד הלגנת הפרט 50 [2009 , במרס17] Gaza_Prison_Hebrew.pdf :ח“ ניתן למצוא בדו “ כלא עזה ”  ביקורת על 51 NGO Monitor, B’Tselem Gaza Report – Ideology Instead of Facts, March 13, 2008. http://www.ngo-monitor.org/article/b_tselem_s_gaza_ report_ideology_instead_of_facts  [March 17, 2009]. http://www.btselem.org/Hebrew/Statistics/Casualties_Data. . פלסטינים שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים בשטחים –  בצלם ,נתונים 52 [2009 , במרס17] asp?Category=1&region=TER NGO Monitor, NGO Monitor’s Analysis of B’Tselem Annual Report for 2007. http://www.ngo-monitor.org/article/ngo_monitor_s_ 53 analysis_of_b_tselem_s_annual_report_for_ [March 17, 2009]. Tamar Sternthal, “Updated In 2007, B’Tselem Casualty Count Doesn’t Add Up”, Camera, 2008, http://www.camera.org/index.asp?x_ context=7&x_issue=39&x_article=1533  [March 17, 2009]. ,2008 , המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ,“ המאבק על הנרטיב של ישראל באמצעות נתוני ההרוגים הפלסטיניים בפעולות צה"ל ” , יהונתן דחוח-הלוי [March 17, 2009] http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID=528&DBID=1&LNGID=2&TMID=99&IID=19183  . מאל מוחמד אלדורה ‘ בשם מוחמד ג 2000  .שמו של אלדורה מופיע בספטמבר פלסטינים שנהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים בשטחים -  בצלם ,נתונים 54 [2009 , במרס17]  http://www.btselem.org/Hebrew/Statistics/Casualties_Data.asp?Category=1&region=TER , במרס17]  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-294448,00.html ,YNET,“ל“ התחקיר :מוחמד א-דורה לא נפגע כנראה מאש צה ” , פליקס פריש 55 [2009 [2009 , במרס17]  http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/959858.html , הארץ ,“ מומחה צרפתי לבימ״ש :צה״ל לא הרג את מוחמד א-דורה ” , עדי שוורץ14ריבונות על תנאי"אזרחים "לעומת" לוחמים "איננה הגיונית ,וכמעט 56. איננה אפשרית מבחינה סטטיסטיתככלל ,הארגון נוטה להפנות ביקורת בעיקר כלפי ישראל ,ובנייר עמדה כתב ש"כארגון ישראלי ,מתמקד בצלם במעשיה של ישראל ובאחריות שלה לפגיעות בזכויות האדם ולכן מסמך זה אינו עוסק בדרכי הפעולה של הצד  57."הפלסטיני בטענה זו מאשר הארגון את חד-צדדיותו , משום שבעוד שכך הוא פועל "למעשה ," ב"תיאוריה " הארגון מצהיר ש"כארגון לזכויות אדם ,בצלם אינו מבחין בין קורבנות פלסטינים לבין קורבנות ישראלים ,כל עוד ההפרה מבוצעת בשטחים או מופנית כלפי תושב השטחים [..] בצלם איננו מבחין בין הפרות שמבוצעות בידי הרשויות הישראליות 58." לבין אלו שמבוצעות בידי הרשות הפלסטיניתהאינטרסים הצרים של הארגון באים לידי ביטוי בפעילויות שונות של הארגון .לדוגמא ,הארגון מפעיל פרויקט הקרוי" חמושים במצלמות) "במימון הארגון לפלסטינים וידאו מצלמות  אשר" מספק (Oxfam הבריטי החיים באזורים מועדים לעימותים בשטחים "במטרה "לחשוף את הפרת זכויותיהם ."הארגון לא מספק מצלמות לאזרחי ישראל החיים בשטחים בשביל לתעד  Jordan Birenbaum, “Killed before he managed to throw a petrol bomb he was holding”: Calculating Palestinian civilian fatalities during 56 the al-Aqsa Intifada, 29 September 2000 to 31 October 2008 [Unpublished Manuspcript]. יש לציין שהמחקר לא נשען על השערות סטטיסטיות בלבד והוא גם מנתח את רשימת השמות ,ולדוגמא הוא מביא מספר מקרים שבהם רשימת הארגון מציינת שמו . ובצמוד אליו התיאור מציין שהוא נהרג בזמן שעמד לזרוק בקבוק תבערה ,“ לא בזמן לחימה ” של אדם שנהרג http://www.btselem.org/Download/200902_Operation_Cast_ . 27.12.08 – 18.1.09: “ עופרת יצוקה ” מתווה לחקירת פעולות הצבא במבצע , בצלם 57 [2009 , במרס17]  Lead_Position_paper_Heb.pdf [2009 , במרס17]  http://www.btselem.org/Hebrew/About_BTselem/Index.asp . שאלות ותשובות – אודות בצלם , בצלם 58 .[2009 , לאפריל7]  http://www.btselem.org/hebrew/video/cdp_background.asp . חמושים במצלמות , בצלם 59 .[2009 , באפריל7]  http://www.btselem.org/Hebrew/Testimonies/index.asp , עדויות בצלם , [2009 , באפריל7] http://www.btselem.org/Hebrew/Statistics/Detainees_and_Prisoners.asp  , אסירים ועצירים , בצלם 60 NGO Monitor, Betrayed by Silence: NGOs ignore Gilad Shalit’s rights, March 2009, http://www.ngo-monitor.org/article/betrayed_by_ 61 silence_ngos_ignore_gilad_shalit_s_rights  [April 7, 2009] , במרס17]  http://www.btselem.org/Download/200812_Annual_Report_Heb.pdf ,2008 מצב זכויות האדם בשטחים הכבושים :סיכום לשנת , בצלם 62 [2009 Andy Soltis, “It was obvious that the whole thing was staged”, New York Post. 63 Available at: http://www.nypost.com/seven/01302008/news/worldnews/it_was_obvious_that_the_whole_thing_was__688294.htm  [March 17, 2009] 17] http://www.btselem.org/Hebrew/Email_Update/20040819.html  ,19.8.04 , פרקטיקה של אפרטהייד – משטר הכבישים האסורים בגדה , בצלם 64 [2009 ,במרס [2009 , במרס17]  http://www.btselem.org/Hebrew/Settlements/Index.asp , התנחלויות והפקעת קרקעות , בצלם 65 http://www.btselem.org/ , הודעות לעיתונות ,“ הריסת בתים לשם ענישה במהלך אינתיפאדת אל-אקצא – ח חדש :על לא עוול בכפם “ :דו 15.11.04” , בצלם 66 [2009 , במרס17] hebrew/press_releases/20041115.asאת ההפרות שאותן מבצעים הפלסטינים והוא לא מנסה לתמוך בזכויותיהם .בדף העדויות שהארגון מפרסם אין אזכור לעדויות ישראליות על מעשי הטרור הפלסטיניים , אלא רק לעדויות של פלסטינים נגד כוחות הצבא ,  בצורה דומה ,בעוד הארגון 59. המשטרה והמתנחלים מקדיש משאבים רבים לנושא העצירים הפלסטינים   תשומת לב מועטה ,אם בכלל ,הוקדשה 60,בישראל לנושא החייל החטוף גלעד שליט והפרת זכויותיו ,כפי  61.NGO Monitor שמודגם בדו"ח שלפעילותו של הארגון מקדמת את הנרטיב הפלסטיני לגבי הסכסוך ,ופעמים רבות חוסר-האיזון ניכר בפרסומיו .  המילה" טרור "לא 62,2008 לדוגמא ,בדו"ח השנתי של מוזכרת ולו פעם אחת .הדו"ח טוען שישראל" מטילה  63 מצור "על עזה ,והוא אף מספר על אירועים שהופרכו בדבר החשכת עזה בשל קיצוץ החשמל שכפתה ישראל . הדו"ח דן באלימות המתנחלים ובאלימות של כוחות הביטחון כלפי מפגינים ופלסטינים ,אך אין הוא מזכיר את אלימות הפלסטינים ,או אלימות של מתפרעים במהלך ההפגנות נגד בניית גדר ההפרדה .דוגמא נוספת הינה שני מקרים לפחות ,שבהם הארגון מנסה להקביל את פעולותיה של ישראל בשטחים לאפרטהייד בדרום  במקרה הראשון הארגון דן בכבישים שנסגרו – אפריקה  ובמקרה השני 64 לתנועת פלסטינים מסיבות ביטחוניות מדובר על מערכת המשפט בשטחים ,שלגביה טוען הארגון כי" ישראל יצרה בשטחים משטר של הפרדהתוך-אפליה ,במסגרתו קיימות שתי מערכות משפט נפרדות באותו שטח ,כאשר זכויותיו של אדם נקבעות לפי השתייכותו הלאומית .משטר זה הוא היום דוגמא יחידה במינה בעולם ומזכיר במהותו משטרים אפלים  65." מן העבר ,כגון משטר האפרטהייד בדרום-אפריקה בדוגמא נוספת ,מכנה הארגון את מדיניות הריסת הבתים של משפחות מחבלים כ"ענישה קולקטיבית " 66." וכ"פשע מלחמה15ריבונות על תנאישוברים שתיקה . מיכאל מנקין – מנהל - יהודה שאול .ראש הארגון http://www.shovrimshtika.org :אתרמטרות מוצהרות:" שוברים שתיקה הינו ארגון של חיילים משוחררים האוספים עדויות של חיילים אשר שירתו ביחידות צה"ל השונות במהלך האינתיפאדה השנייה [..] מן העדויות עולה תמונה חמורה של אופי הפקודות בכלל ואופי הוראות הפתיחה באש בפרט . אלו האחרונות ממחישות את עומק השחיתות שפשטה במערכת הצבאית .בעוד מציאות זו ,המוכרת לחיילי ומפקדי צה"ל ,מתנהלת בחצר האחורית של מדינת ישראל ,החברה הישראלית ממשיכה לשתוק ולהכחיש את הנעשה בשמה [..] שוברים שתיקה משמיעים את קולם של חיילים אלו כדי להביא את החברה הישראלית 67." להכיר במציאות שהיא יצרהארגון שוברים שתיקה רשום כחברה פרטית   ולא כעמותה ,ונגישות 68 לא ממשלתית המידע הכספי של הארגון לטובת הציבור  לאחר שבעיתונות התפרסמה ,2009 הינה מוגבלת .ביולי שקיפותה הלקויה של החברה ,חשף הארגון כי בשנת  שקלים מהשגרירות 226,589 קיבל תרומות בסך 2008 €43,514 , מהשגרירות ההולנדית €19,999 ,הבריטית שקלים מהקרן החדשה 229,949- מהאיחוד האירופי ,ו עמד על 2008 לישראל .סך התקציב של החברה בשנת  במקביל לפרסום זה ,הארגון 69. מיליון וחצי שקלים הוסיף רשימת תורמים לאתר האינטרנט שלו ופרסם  ,ICCO- מ €25,100 דו"חות כספיים :הארגון קיבל , ממכון החברה הפתוחה בארצות הברית $19,500  החברה גם מצהירה כי היא 70.SIVMO- מ €5000-ו זוכה לתרומות של קרן מוריה ,הסוכנות הספרדית  Christian וקרן ,OXFAM , לשיתוף פעולה בינלאומי  אף על פי כן ,לכתבת טלוויזיה הודלף כי ארגון 71.Aid שוברים שתיקה מבטיח לתורמיו כי" אנו מתחייבים לשמור בכל מחיר על פרטיותך .פרטי התרומה נשמרים בספרי החשבונות שלנו ,אך בשום מקרה לא יפורסמו  הבטחה זו מתאפשרת רק באמצעות רישום – 72"ברבים כחברה פרטית .שוברים שתיקה פרסם חוברת עדויות בעקבות מבצע "עופרת יצוקה "בעזה ,אשר באמצעותה ביקש" להעלות שאלות קשות לגבי אמינות הגרסאות הצה"ליות  73. הרשמיות "הנוגעות לכשלים מוסריים במהלך המבצע ביקורת רבה נמתחה על עדויות אלו ונטען כי העדויות מבוססות על שמועות ועדויות שמיעה ,ומפקד חטיבת גולני אף סיפר כי אחד החיילים ,איש מילואים שסיפר על שימוש בנוהל" מגן אנושי ,"כלל לא היה בשירות פעיל באותה התקופה .נוסף על כך ,העדויות נמסרו בצורה אנונימית מבלי יכולת לוודא ,לבסס או לחקור את הטענות העולות מהן ,והן נבנו באמצעות ראיונות  חיילים בלבד מתוך אלפי חיילים שהשתתפו 30 עם בלחימה בעזה .העדויות מציגות תמונה חד-צדדית המחסירה את ההשתדלות העצומה שערך צה"ל במהלך כל המבצע להימנע מפגיעה בחפים מפשע ,ואת הסביבה הקשה והמורכבת שנכפתה עליו בשל בחירת החמאס 74. להילחם משטחי אוכלוסיה אזרחיתלמרות ששוברים שתיקה פועל לכאורה" להביא את החברה הישראלית להכיר במציאות שהיא יצרה ," פעילות רבה של הארגון מתמקדת דווקא בהרצאות [2009 , ביולי21] http://www.shovrimshtika.org/about.asp , מי אנחנו
 , שוברים שתיקה 67http://147.237.72.24/WebOJSite/ : מ .ניתן לראות באינטרנט “ ,שוברים שתיקה בע 513564724  ,מספר חברה פרטי חברה , רשם החברות 68 [2009 , ביולי21] CompaniesDetails.aspx?id=513564724 Yaakov Katz and Herb Keinon, "Europeans funding ‘Breaking the Silence’", Jerusalem Post, July 17, 2009. Available at: http://www.jpost. 69 com/servlet/Satellite?cid=1246443834129&pagename=JPArticle/ShowFull  [July 21, 2009] http://www.shovrimshtika.org/data/BtS%20 : .ניתן לצפות באינטרנט 7  .עמוד 2008 בדצמבר 31 חות כספיים ליום “ דו ,מ“ שוברים שתיקה בע 70 [2009 , ביולי21]  Financial%20report%20hebrew%202008.pdf . .[הגירסה האנגלית של דף זה נשארה בעינה 2009 , ליולי21]  http://www.shovrimshtika.org/donate.asp , תרומות , שוברים שתיקה 71 . מתוך מכתבי תודה לתורמים 19.07.2009. , ,ערוץ ראשון בטלויזיה מבט , ארנון מאיר 72 http://www.shovrimshtika.org/oferet/Hebrew_ : .ניתן לצפות באינטרנט 2009  ,יוני 2009 חיילים מספרים על מבצע עופרת יצוקה ,עזה , שוברים שתיקה 73 [2009 , ביולי22] oferet.pdf http://www.ynet.co.il/ : .ניתן לצפות באינטרנט 15.07.09 ,YNET ,"שמועות –  רויטרס" ,צה"ל :עדויות" שוברים שתיקה "מעזה 74 [2009 , ביולי22]  articles/1,7340,L-3746700,00.html http://www.ynet.co.il/ : .ניתן לצפות באינטרנט 15.07.09 ,YNET ," חנן גרינברג" ,מפקד גולני על העדויות :עדיף לבדוק מלהשמיץ [2009 , ביולי22] articles/0,7340,L-3746907,00.html Dan Kosky, "Empty Noises from Breaking the Silence", The Guardian, July 15, 2009. Available at: http://www.guardian.co.uk/ commentisfree/2009/jul/15/israel-army-breaking-silence  [July 22, 2009]16ריבונות על תנאי
http://www.news1.co.il/ArticlePrintVersion. : .ניתן לצפות באינטרנט 14.12.2006 , News1 ," יהונתן דחוח-הלוי" ,להביא את חברון לטורונטו 75 [2009 , ביולי22]  aspx?docId=117855&subjectID=1 http://groups.yahoo.com/group/ActLeft/  : .ניתן לצפות באינטרנט 4.1.2007 , בקמפוסים בארה ״ ב “ שוברים שתיקה “ סיוע ל ,ActLeft, Yahoo Groups [2009 , ביולי22]  message/9136 Democracy Now, Breaking the Silence: Fmr. Israeli Soldier Tours U.S. to Expose Abuse of Palestinians by Israeli Military. 27.10.2006. Available at: http://www.democracynow.org/2006/10/27/breaking_the_silence_fmr_israeli_soldier  [July 22, 2009] . להביא את חברון לטורונטו , דחוח הלוי 76 [2009 , ביולי22] http://www.shovrimshtika.org/tours.asp : ,ניתן לצפות באינטרנט סיורים לחברון ולדרום הר חברון , שוברים שתיקה 77 . מי אנחנו שוברים שתיקה , http://www.radicalendar.org/calendar/all/all/display/85298/ : .ניתן לצפות באינטרנט 2009 , ביוני12 , שוברים שתיקה בחברון ,The Radicalender 78 [2009 , ביולי22]  index.php?view=event&fulldate=2009-06-12 .“ שוברים שתיקה ”  העותרים הינם ארגון 79 יהיו מותנים ” “ שוברים שתיקה בחברון ” בית המשפט העליון :סיורי , ניתן לצפות בפסק הדין של השופט העליון אליקים רובינשטיין באתר הישוב היהודי בחברון 80 [2009 , ביולי22]  http://www.hebron.org.il/hebrew/article.php?id=591 : .ניתן לצפות באינטרנט 1.7.2008 , “ בהתנהגות העותרים ובגישה מרוסנת מצדם http://www.shovrimshtika.org/ : .ניתן לצפות באינטרנט 22.5.08 , ,חדשות לחברון “ שמאלנים ” לבג״ץ :המשטרה אוסרת כניסת “ שוברים ” שוברים שתיקה , [2009 , ביולי22]  news_item.asp?id=19&page=1 http://www.yesh-din.org/site/ . פריט מתוך דף אינטרנט . לחיילים ושוטרים שהיו עדים לתקיפות מתנחלים נגד פלסטינים “ קו חם ” <  יש דין ,דיווחים קודמים 81 [2009 , ביולי22]  index.php?page=pastupdates&lang=he Ittijah, About Ittijah – Annual reports, 1998. http://old.ittijah.org/about/about_annu_98.html [March 18, 2009]. 82 . ברשם העמותות “אה‘אתג”  מסמכים שנלקחו מתיק 83 , במרס18] http://www.ittijah.org/?intLanguage=3&chrSystem=members&intPMenu=293&intMenu=293 , ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻋﻀﺎء ,אה‘ אתג 84 .[2009וכנסים בחו"ל ,ודיווחי הארגון מופצים לכלי תקשורת   כאשר יהודה שאול נשאל מדוע הוא 75. רבים בעולם מרצה על כך בחו"ל ,השיב כי" לפעמים כדי להכניס  76." מסרים פנימה ,צריך לצאת החוצהסיורי הארגון לחברון ,אשר" כוללים היכרות בלתי אמצעית עם המציאות הקשה בדרום ההר ,וכן מפגש עם משפחה פלסטינית בכפר סוסיה ,"לא עונים על מטרות הארגון כ"ארגון של חיילים משוחררים האוספים   סיורים אלו ,אשר מתבצעים 77." עדויות של חיילים בחברון שבה לטענת הארגון" מתקיימת מציאות של   הוגבלו בידי בית 78,"" אפרטהייד ומעין" טיהור אתני  ובגישה מרוסנת 79 המשפט והותנו ב"התנהגות העותרים  לאחר שהתגלעו עימותים בין אנשי הארגון 80,"מצידם לתושביה הישראלים של חברון.חברי שוברים שתיקה פועלים בצורה הדוקה עם ארגון "יש דין ,"ובין השאר נסמכים על שירותיו של עו"ד מיכאל ספרד כבא-כוחם ,והם אף הקימו יחדיו" קו חם " ל"חיילים ושוטרים שהיו עדים לתקיפות מתנחלים נגד 81."פלסטיניםאתג׳אה http://www.ittijah.org : כתובת אינטרנט .ול‘ מנכ״ל :אמיר מח והוא מצהיר על עצמו ,1995 אתג׳אה נוסד בשנת כארגון פלסטיני וכ"אגודה המייצגת של הארגונים   החל משנת 82." הלא ממשלתיים הפלסטיניים בישראל הארגון מחזיק במעמד ייעוץ מיוחד באו"ם ,2004  אתג׳אה הינו ארגון גג המאגד ארגונים 83.(ECOSOC) רבים ,ביניהם עדאלה ,עמותת הגליל , מרכז אעלאם ,והעמותה הערבית  ארגונים שנהנים – לזכויות האדם מתמיכה כספית של האיחוד האירופי . ארגונים אחרים הם אלאהלי ,אלאנואר , אלסיואר ואחרים - ארגונים אשר זוכים 84. למימון הקרן החדשה לישראל" לשמש פורום בעל השפעה מטרות מוצהרות: בציבור ובתקשורת ובעיקר בקרב קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות ברמות השונות כדי לחזק את מעמדן ופעילותן של העמותות הערביות הפועלות בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל [..] הידוק הקשר בין העמותות ויצירת קשר בינן לבין הארגונים הבינלאומיים העוסקים בתחום הפיתוח והחברה האזרחית .ייצוג חברות אתג׳אה בפני הרשויות והפורומים השונים בעניינים המשותפים בלבד [..] אתג׳אה תפעל כהתארגנות פעילה כחלק מהתנועה העולמית הנאבקת למען חלוקה צודקת של 17ריבונות על תנאימשאבי העולם לטובת כל העמים ולמען שוויון וצדק 85."חברתיהמידע הכספי המופיע ברשם העמותות לגבי אתג׳אה אינו מעודכן ,משום שהארגון לא הגיש דו"חות כספיים  והוא לא זכאי כיום למעמד של" ניהול ,2004 מאז תקין ."על פי דו״ח רואה חשבון שבדק את העמותה יש לעמותה סטטוס ליקוי מהותי באופן ניהולה .בשנים  הארגון זכה לתרומות מהאיחוד האירופי ,2004-2003 בפרויקט הנקרא תואסל ,מקרן פרידריך ניומן) גרמניה ,( אנגליה ,(מהארגון הבין-כנסייתי ) Christian Aid מקרן EuroMed ומימון אירופי נוסף דרך תכנית (ICCO) 567- מתוך מחזור פעילות של כ ,2004 בשנת .(EMP) 86. אלף שקלים התקבלו מתרומות 490 , אלף שקליםפעילויות הארגון כוללות הפצת כרוזים ,ארגון כנסים בינלאומיים וניהולם ,ופעילויות חרם על ישראל במסגרת  ארגון שמטרתו היא קידום חרם נגד – BDS ארגון ישראל .אתג׳אה היה משתתף פעיל בפורום הארגונים  והוא גם ,2001 הלא ממשלתיים של ועידת דרבן בשנת אירגן את החברה האזרחית הפלסטינית לקראת ועידת  הארגון מחזיק .2009 דרבן השנייה בז׳נבה ,באפריל המקנה לו השתתפות אוטומטית ECOSOC במעמד בועידת דרבן ,זכות להופיע בפני ועדות ועצרות האו"ם , ,2001 והכרה בחברות בקהילה הבינלאומית .בשנת הארגון בלט בין הארגונים הלא ממשלתיים שניהלו תעמולה נגד ישראל ,והוא העיד על עצמו שבועידה "אסף ,פישט ,וכיוון את החזון והעמדה של הארגונים הלא-ממשלתיים הפלסטינים בתוך ישראל בנושא הגזענות ,בייחוד הגזענות של מדינת ישראל כנגד האזרחים הפלסטינים ,ואת האפרטהייד שהמדינה   בכרוז שכתב 87." מפעילה בגדה המערבית וברצועת עזה הארגון לאחר ששרת החוץ לבני הודיעה שישראל לא  כתב הארגון ש"איחוד ,2 משתתפת בועידת דרבן העמותות הערביות) אתג׳אה [..] (ממלא תפקיד פעיל בהקמת ברית פלסטינית-ערבית איזורית ועולמית של ארגונים לא ממשלתיים להשפעה על מהלכי הועידה ,ותביעות לצעדים של סנקציות כנגד ישראל ."בהמשך הכרוז כותב הארגון שפעילותו בועידה היא" בנוגע לחרם ישראל והגשת תביעות נגדה והוקעתה כישות קולוניאלית וגזענית והוקעת הציונות כגזענית .זוהי קריאת המלחמה שצפה ועלתה על גדותיה בועידת דרבן  88." ישראל אפרטהייד – ציונות גזענות " – הראשונההארגון מקדם פעילות משפטית נגד ישראל ונגד מוסדות  ,2007 ציוניים ,והוא אף ארגן כנס בקפריסין בשנת שבהצהרת הסיכום שלו נכתב שיש לאמץ אסטרטגיות כגון" :התעסקות ברדיפה פלילית ומשפטית ואחריותיות נגד ,והפעלת לחץ להסרת מעמד) עמותת (צדקה והטבות מס מהארגונים הציוניים ברחבי העולם ,הכוללים את הארגון הציוני העולמי ,הסוכנות היהודית והמגבית היהודית הלאומית ,והתייחסות אליהם מבחינה חוקית כמוסדות גזעניים וקולוניאלים ."כנס זה מצהיר בפירוש שהוא תומך במטרה הפלסטינית וקורא לחזק את תנועת   עם פתיחת מבצע 89. הסולידאריות העולמית למטרה זו "עופרת יצוקה "בעזה הכריז אמיר מח׳ול בעיתון כי הוא מתכוון" לפנות לממשלה המצרית והירדנית ולבקש 90." להוציא מישראל את השגרירים הנמצאים כאן , שנה של כיבוש ישראלי 60 הארגון מקדם נרטיב של ובצורה דומה ,אתג׳אה היה בין מייסדי תת-הועדה של ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי לזיכרון   במסגרת פעילות זו אתג׳אה הפיץ וחתם על 91.הנכבה כרוז הקורא להחרים את חברת התמרוקים הבינלאומית  משום שבנתה מפעל ב"עיירה הישראלית מגדל ,L’Oreal העמק בגליל התחתון .התנחלות מגדל העמק הוקמה  על אדמות ששייכות לכפר הפלסטיני שטוהר 1952 בשנת  הארגון חבר בועדה הלאומית הפלסטינית 92."אתנית  פורום המעודד 93, לחרם ,סנקציות ומשיכת השקעות . נגד ישראל 95 ואקדמי 94 חרם כלכלי ,ספורטיביבכרוזים שהארגון מפיץ ,הוא כותב שישראל עושה "ניסיון סרסור באנטישמיות לטובת השתקת דעת הקהל העולמית המגנה על הזכות הפלסטינית ואשר . ברשם העמותות “אה‘אתג”  מסמכים שנלקחו מתיק 85 . ברשם העמותות “אה‘אתג”  מסמכים שנלקחו מתיק 86 Ittijah, “Ittijah’s Profile”, About Ittijah, Available at: http://old.ittijah.org/about/about01.html  [March 19, 2009]. 87 , בנובמבר19 , ﺑﻌﺪ إﻋﻼن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ دﻳﺮﺑﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﺑﻴﺎن ”اﺗﺠﺎه“: ﻣﺴﻌﺎﻧﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺗﺠﻨﻴﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻨﻈﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻋﻨﺼﺮي ,אה‘ אתג 88 http://www.ittijah.org/?intLanguage=3&chrSystem=item&intPMenu=285&intMenu=285&intMenuType= 2&intCategory=357&intIte 2008 [2009 , במרץ19]  m=1767&intItemType=2&intItemDisplayType=4 Toward the Establishment of a Palestinian Civil Society Defragmentation Strategy, Final Statement of the Palestinian Civil Society 89 Conference, Cyprus, 16–18 October 2007. http://annies-letters.blogspot.com/2007/10/toward-establishment-of-palestinian.html  [April 7, 2009] http://www.ynet.co.il/ .2008  ,דצמבר YNET ," רועי נחמיאס ושרון רופא אופיר" ,ראאד סלאח :אם היה לנו צבא ,הוא לא היה שותק 90 [2009 , באפריל7] articles/0,7340,L-3647331,00.html Ittijah, “Annual report – 1998”, About Ittijah. http://old.ittijah.org/about/about_annu_98.html  [March 23, 2009] 91 Global BDS Movement, L’Oreal: Makeup for Israeli Apartheid!, available at: http://www.bdsmovement.net/?q=node/231 [March 19, 92 2009]. Also in a mail, sent from ittijah@ittijah.org at December 24, 2008 under the title “Palestinian BDS Movement: Boycott L’Oreal”. Global BDS Movement, Public Launch of the Palestinian Civil Society Strategic Position Paper Towards the UN Durban Review 93 Conference, 11/28/2008. http://www.bdsmovement.net/?q=node/222  [March 23, 2009] Global BDS Movement, Sport Boycott. http://www.bdsmovement.net/?q=node/5  [March 23, 2009] 94 Global BDS Movement, Academic/Cultural Boycott. http://www.bdsmovement.net/?q=node/7  [March 23, 2009] 9518ריבונות על תנאי ﺑﻌﺪ إﻋﻼن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ دﻳﺮﺑﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﺑﻴﺎن ”اﺗﺠﺎه“: ﻣﺴﻌﺎﻧﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺗﺠﻨﻴﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻨﻈﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻋﻨﺼﺮي. ,אה‘ אתג 96http://www.ittijah.org/?intL .2008 , בדצמבר28 , ﺑﻴﺎن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﻮل إﻋﻼن اﻹﺿﺮاب واﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪوان اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ,אה‘ אתג 97 anguage=3&chrSystem=item&intPMenu=285&intMenu=285&intMenuType=2&intCategory=357&intItem=1780&intItemType= [2009 , במרץ19]  2&intItemDisplayType=4 Israel is committed to acts of genocide,  ,תחת הכותרת ameer@ittijah.org אה ,בכתובת ‘ ל אתג “ ול ,מנכ ‘ ל שנשלח מהמייל הפרטי של אמיר מח “ דוא 98 .2009 , בינואר7- בתאריך ה “ ittijah press release - Land day (Hebrew)”,  ,תחת הכותרת ameer@ittijah.org אה בכתובת ‘ ל אתג “ ול ,מנכ ‘ ל שנשלח מהמייל הפרטי של אמיר מח “ דוא 99 .2009 , במרס30- בתאריך ה Freedoms Committee press release –  ,תחת הכותרת ameer@ittijah.org אה בכתובת ‘ ל אתג “ ול ,מנכ ‘ ל שנשלח מהמייל הפרטי של אמיר מח “ דוא 100 .2009 , בפברואר2- ,בתאריך ה Barukh Marzel (hebrew) URGENT – Israeli Chief of Police –  ,תחת הכותרת ameer@ittijah.org אה בכתובת ‘ ל אתג “ ול ,מנכ ‘ ל שנשלח מהמייל הפרטי של אמיר מח “ דוא 101 .2009 , בינואר31- ,בתאריך ה administrative order to cancell the memorial event on George Habash . ברשם העמותות “ עיר עמים ”  מסמכים שנלקחו מתיק 102 ,ההדגשה איננה במקור. אודות<פרופיל , עיר עמים 103 . ברשם העמותות “ עיר עמים ”  מסמכים שנלקחו מתיק 104 .[2009 , במרס19]  http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=161 , אודות<התורמים ,“ התורמים לעיר עמים ” , עיר עמיםמתנגדת לפשעיה) של ישראל (נגד האנושות [..] ישראל נחשבת כחלוצת המדינות אשר מבקשות את ההסלמה התמשכת של הגזענות הטבועה בה ,הקולוניאליות   בכרוז על מבצע 96." הרשמית והלאומיות החוקתית "עופרת יצוקה "בעזה נכתב ש"ישראל נחשבת כמדינה פושעת בכל הנהגתה המדינית והביטחונית והיא מבצעת מעשי רצח-עם ,ופשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות נגד עמנו ברצועת עזה ."הכרוז לא מזכיר את הטרור הפלסטיני או את ירי הטילים הפלסטיני לעבר   בתיאור אחר של הלחימה 97. אוכלוסייה ישראלית בעזה ,כתב הארגון כי" הפיכת עזה על ידי צה"ל למעין מחנה השמדה במלוא מובן המילה ובמלוא הייחוס ההסטורי של הדבר ,"תוך ניצול מכוון של רטוריקה הקשורה לשואה ,מתוך ניסיון להשוות את מעשי צה"ל   באותו המכתב ,הארגון מצהיר שכבר 98. למעשי הנאצים פתח בקשר עם ארגונים משפטיים בעולם במטרה להעמיד לדין את ראשי צה"ל ואת מנהיגי ישראל בשל אשמות לכאורה של פשעי מלחמה .גם לאחר המלחמה , הארגון פרסם כרוז שקרא" להטיל ,2009 למרץ 30-ב סנקציות וחרם ולחייב את ישראל לשאת באחריות על פשעי המלחמה אשר ביצעה בעזה [..] הקריאה אף מתבססת על תנועת החרם והסנקציות שהופעלו בזמנו כנגד משטר ההפרדה הגזעית בדרום אפריקה .הקמפיין מתיימר להביא לבידודה של ישראל כל עוד במהותה 99." גזענית קולוניאליתבכרוז שנכתב על החלטת המשטרה לאשר את מינויו של ברוך מרזל כיושב ראש קלפי באום-אל-פחם טוען הארגון כי מדובר ב"התגרות גזענית תחת המטריה של כביכול שלטון החוק ,"ומצהיר כי" מדינה שלמה על כל מוסדותיה תשא במלוא האחריות להשלכות ההתפרצות   בכרוז נוסף שנשלח 100." הנכפית על האוכלוסייה הערבית בדוא"ל ,הארגון יוצא נגד החלטת המשטרה לסגור את העצרת לזכרו של ג׳ורג׳ חבש ,מייסד החזית העממית . באותו המכתב ,אתג׳אה מכנה את חבש בתור" המפקד ג׳ורג חבש ,"טוען שהחלטת המשטרה היא" טרור מדינתי ,"ובסוף המכתב הוא קורא לכנס דחוף של חברי תנועת" בני הכפר "בשביל לבדוק באילו אמצעים   זאת על אף 101, יוכלו לתמוך בזיכרון המפקד ג׳ורג׳ חבש החלטת המשטרה.עיר עמים http://www.ir-amim.org.il :אתר . ד דניאל זיידמן “ יהודית אופנהיימר    .מייסד הארגון ויועץ להנהלה :עו – ית“מנכלמטרות מוצהרות :בתקנון כתוב ש"העמותה הוקמה במטרה לקדם את ענייניה של ירושלים ולטפחה , לפעול ליצירת יחסי גומלין בין מגזריה של העיר המושתתים על כבוד הדדי ולפעול ליצירת מערכות שלטוניות המעוגנות בקיומם של שני קולקטיביים לאומיים בעיר ,יהודית   פרופיל העמותה ,על פי אתר 102."ופלשתינית האינטרנט שלה ,מציין שהארגון מפעיל" פעילות משפטית שנועדה לעכב ולמנוע צעדים חד צדדיים הפוגעים במרקם החיים בעיר ובאפשרות להגיע להסדר מוסכם לגבי עתיד העיר ,"וגם" פעילות מול גורמי ממשל וגופים מקצועיים אחרים בארץ ובעולם ,במטרה 103." להשפיע על מדיניות בנושא ירושליםעל ידי האיחוד האירופי ,השגרירות הארגון נתמך הנורווגית בישראל ,משרד החוץ של הרפובליקה הצ׳כית ,השגרירות הבריטית ,והשגרירות הגרמנית .בנוסף ,הארגון מצויד בכספים ממספר קרנות בולטות ,ביניהן קרן פורד ,הקרן החדשה  מתוך תקציב כולל ,2007  בשנת 104. לישראל ועוד מיליון שקלים ,הקצה האיחוד האירופי לתנועה 4- של כ מסך התקציב 40%- מיליון שקלים שהם כ 1.7- קרוב ל19ריבונות על תנאישל העמותה באותה השנה .סך כל המימון הממשלתי הזר) שכולל את האיחוד האירופי ,השגרירות הנורווגית , השגרירות הגרמנית וממשלת בריטניה באמצעות קרן  67% מניעת סכסוכים ששייכת לממשלה (עלה לסך של 105.2007 מהתקציב של עיר עמים בשנתעיר עמים אימץ אג׳נדה המקדמת את הנרטיב הפלסטיני בירושלים ,תוך הדגשת הטענה שירושלים המזרחית איננה בריבונות ישראל ,אשר כבשה את העיר בצורה לא חוקית .במסגרת זו ,הארגון מפרסם מפות אשר מציינות   בנוסף ,הוא 106. מבנים ברובע היהודי כהתנחלויות מפרסם מפות של ירושלים ,ובהן שכונות כגילה ,רמות , פסגת זאב ,הר חומה ,תלפיות מזרח ,נווה יעקב ,הגבעה  107. כולן מסומנות באופן דומה כהתנחלויות – הצרפתית שעמותות שטוען הפלסטיני הנרטיב את מקדם גם הארגון כ"עטרת כהנים "או" אלע״ד "אשר רוכשות נכסים בעיר  אשר 108," דוד ובעיר העתיקה הינן" עמותות מתנחלים פעילותן באגן העיר העתיקה מאופיינת כמהלך" חסר תקדים ,גס ודווקני לנכס איזורים אלה לריבונותה של   עיר עמים מכנה את פרוייקט פיתוח עיר דוד 109."ישראל כ"מיזם ממשלתי/התנחלותי] הלובש [סממנים של גן 110." שעשועים אוונגליסטי של הימין הדתי-לאומיהארגון מסביר כי הוא מקדם נרטיב זה מכיוון ש"העולם המערבי ,שלא לומר העולם הערבי ,לא הכירו בסיפוח שטחים אלה של הגדה המערבית לירושלים הישראלית , ומעולם לא ניתנה הכרה פורמאלית להחלטה זו של   כאמור ,האיחוד האירופי חזר על 111." ממשלת ישראל ולכן ,2009 עמדה זו של עיר עמים בדו"ח סודי בשנתאין זה פלא שהאיחוד מממן כמעט מחצית מפעילותו של ארגון המקדם נרטיב זה .נוסף על כך ,הארגון לא נמנע בהצגת עמדותיו ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני )ולאו דווקא בנושא ירושלים (והוא מקדם אפיק אחר   כאשר הוא קורא לאימוץ 112, שבו תומך האיחוד האירופי 113. יוזמת השלום של הליגה הערביתעיר עמים מציג תמונה הממעיטה בערך הביטחון של ישראל ותושביה ,ובהתייחסו למחנה הפליטים שועפאת ,כותב הארגון כי" באשר לביטחון ,מחנה  פלסטיני צפוף ועני בלב ‘גטו’ הפליטים שועפאט הוא ירושלים ,שתושביו מתנגדים לשליטה ישראלית ולפיכך הוא נתפס על ידי הרשויות הישראליות כאיום בטחוני פוטנציאלי) למרות העובדה כי המחנה מעולם לא היה  , במקום אחר 114."( מקור לבעיות ביטחון משמעותיות מתייחס הארגון לגדר ההפרדה סביב מחנה הפליטים   ברי כי הארגון ממעיט בחשיבות 115." כ"חומה דמוגרפית הביטחון של אזרחי ישראל - חוליות מחבלים נתפסו לא פעם אחת פועלות במחנה הפליטים שועפאת ,ובינואר  אף נהרגו שני שוטרי מג"ב בפיגוע ירי במחסום 2008  יצוין כי למרות ההתייחסות 116. בכניסה למחנה הפליטים לגדר ההפרדה כ"חומה דמוגרפית ,"הארגון מודע לחשיבותה הביטחונית של הגדר ,ובדו"ח תמונת המצב  נכתב כי" לית מאן דפליג כי גדר 2008 בירושלים בשנת ההפרדה מקשה מאוד על חדירת מפגעים משטחי הגדה המערבית לשטח ישראל ,והיא תרמה תרומה מסוימת בהורדת רמת האלימות ביחס לשנות האינתיפאדה 117."הראשונות. ברשם העמותות “ עיר עמים ”  מסמכים שנלקחו מתיק 105 , במרס22]  http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/HistoricBasinOldCityHeb.pdf . האגן ההיסטורי של העיר העתיקה , עיר עמים 106 [2009 [2009 , במרס22]  http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/GreaterJerusalemHeb.pdf .2007 ירושלים רבתי , עיר עמים 107  http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=238 , התנחלויות במזרח ירושלים<אפיון ההתנחלויות בירושלים ,“ אפיון ההתנחלויות בירושלים ” , עיר עמים 108 [2009 , במרס22] .23 , תמונת מצב :התפתחויות מדיניות ותמורות בשטח – 2008 ירושלים , עיר עמים 109 [2009 , במרס22]  http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/AnnualReport2008Heb.pdf  .22 , שם 110 .[2009 , במרס22]  http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=275 . על מזרח ירושלים<מהי מזרח ירושלים ,“ מהי מזרח ירושלים ” , עיר עמים 111 The EU-Israel Association Council 8th meeting, EU Statement, June 2008, article 16. http://www.delisr.ec.europa.eu/english/specialftr. 112 asp?id=59  [March 22, 2009] .31 , תמונת מצב – 2008 ירושלים , עיר עמים 113 22] http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=256  . שכונות פלסטיניות במזרח ירושלים<מחנה פליטים שועפאט ,“ מחנה פליטים שועפאט ” , עיר עמים 114 [2009 ,במרס , במרס22]  http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ShuafatMapHeb.jpg . החומה הדמוגרפית במחנה הפליטים שועפאט , עיר עמים 115 .[2009 http://www.haaretz.co.il/hasite/ .(25/01/08) YNET ," יאיר אטינגר ,עמוס הראל ויובל אזולאי" ,המחבלים מגוש עציון יצאו לפני שבוע מהכלא 116 .[2009 , במרס22]  spages/948046.html http://www.globes.co.il/news/docview. .(17/3/2005) גלובס ," מואשמת בתכנון פיגוע בכנסת ועשרות פיגועים נוספים “ חוליית אל-קאעידה ”" ,גלובס .[2009 , במרס22]  aspx?did=895300 , במרס22]  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3093752,00.html .(1/06/05) YNET ," אפרת וייס" ,סוכל פיגוע התאבדות כפול בשכונת רמות בי-ם .[2009 .27 , תמונת מצב – 2008 ירושלים , עיר עמים 11720ריבונות על תנאישלום עכשיו מציגה את עצמה כתנועה החוץפרלמנטרית הגדולה והותיקה בישראל .התנועה הוקמה  כהתארגנות ספונטנית לתמיכה בהסכם 1978 בשנת שלום עם מצרים והמשיכה לפעול מאז כקבוצת-לחץ שמטרתה סיום הנוכחות הישראלית ביהודה ושומרון  122. ופנייה למשא מתן לשלום התנועה השכילה" להמציא את עצמה מחדש "כתנועת מחאה נגד מלחמת לבנון הראשונה ,ומתגאה בארגון" הגדולה בהפגנות ישראל ," שהביאה להקמת ועדת החקירה לאירועי סברה ושתילה 123. ולהדחתו של אריאל שרון מתפקיד שר הביטחוןהארגון הפוליטי" שלום עכשיו "איננו עמותה רשומה , שלום עכשיו – אלא הוא רשום תחת השם" ש.ע.ל לישראל מפעלים חינוכיים ,"אשר הינה העמותה   לאחר עתירה 124. המממנת חלק מפעילויות שלום עכשיו נגד הארגון ,הקשר בין השניים נבדק ,ובימים אלו עמותה בשם" שלום עכשיו "נמצאת בתהליך רישום.מטרות מוצהרות" :העקרונות הבסיסיים של התנועה היו זכותה של ישראל לגבולות בטוחים וכן ,זכותם של שכנינו לכך ,כולל זכותם של הפלסטינים להגדרה עצמית ."שלום עכשיו מציגה את עצמה כתנועה ש"תמיד לחצה על כל המפלגות שהיו בשלטון לאורך השנים ליזום צעדים לסיום הכיבוש ולכניסה למשא ומתן לשלום ."בנוסף" ,אחת ממטרות שלום עכשיו היא להעלות את המודעות לנזק הנגרם לישראל בשל הכיבוש המתמשך ,לא רק במישורים הכלכלי והמדיני , אלא גם הנזק המוסרי הנגרם לערכים ולמרקם  125." החברה בישראלשלום עכשיו מקבלת מימון נדיב ממספר ממשלות  השגרירות הנורווגית תרמה ,2007 על פי נתוני – זרות שקלים ,וממשרד החוץ הבריטי 944,056 סכום נכבד של שקלים .לסכומים אלו מתווספים 751,687 נתקבלו 121,014 שקלים ממשרד החוץ הגרמני ,וכן 341,958  הסכומים שנתקבלו 126. שקלים ממשרד החוץ ההולנדי מהכנסותיה של 40%- מישויות מדיניות זרות הם כ העמותה מתרומות מחו"ל.פעילותה הנוכחית של התנועה מתמקדת בעיקר בהתנגדות להתנחלויות ובניסיונות שונים להשפיע על מדיניות ישראל בנושא .במסגרת זו מפעילה שלום 
 , במרס22]  http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=382 . חפירות בעיר העתיקה ובאגן ההיסטורי < פעילות משפטית ,“ פעילות משפטית ” , עיר עמים 118 .[2009 .[2009 , במרס22] http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=196  . חוק נכסי נפקדים<פעילות משפטית ,“ פעילות משפטית ” , עיר עמים . אודות<פרופיל , עיר עמים 119http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ .2008 הריסות בתים באזור אל-בוסתאן בסילוואן :התרעה וסקירה ,נובמבר , עיר עמים 120 .[2009 , במרס22] SilwanHouseDemolitionsHeb(2).doc . שם 121 [2009  במאי03] http://www.peacenow.org.il/site/he/peace.asp?pi=43 . אודות < אודות התנועה , שלום עכשיו 122 . שם 123 .“ שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים – כל הזכויות שמורות לש.ע.ל ”  שם .באתר האינטרנט של התנועה אף מצוין כי 124 . שם 125  ₪149,138 ל תרומה נוספת של “ ברשם העמותות .כמו כן ,קיבלה העמותה מחו “ שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים – ש.ע.ל ”  מתוך נתוני התיק של 126 . התקבלו גם תרומות מהאיחוד האירופי ,משגרירות פינלנד ומשגרירות בלגיה 2005-2004 ממכון החברה הפתוחה .בשניםהארגון נוקט בפעילות משפטית במטרה להשפיע על מדיניות ישראל במזרח ירושלים .בין העתירות שהגיש הארגון ישנן כאלו העוסקות בנושאי בתי-ספר במזרח העיר ,בחפירות ארכיאולוגיות יהודיות ,עתירות נגד  118. קניית בתים ונגד בנייה בלתי-חוקית של יהודים ועוד פלסטיניות לחפירות בנוגע המשפט לבית עותר לא הארגון במזרח העיר או בנוגע לבנייה בלתי-חוקית של פלסטינים במזרח העיר ,למרות שפעילותו המשפטית נועדה" לעכב   ממילא ,הארגון מצדיק 119." ולמנוע צעדים חד צדדיים את הבנייה הבלתי חוקית של הפלסטינים למרות שהיא מנוגדת לחוק ,זאת משום ש"לאור האילוצים הדמוגרפיים החמורים [..] וההגבלות שהטילה ישראל על בניה פלסטינית במזרח ירושלים ,שורות של בתים  , אין גינוי לתופעה 120." פלסטינים נבנו ללא היתרי בניה והדבר מוצג כמהלך הנובע מחוסר ברירה משום ש"אין  121." כל אפשרות חוקית שתענה על צרכי הדיור שלהם הארגון לא מצדיק בנייה לא-חוקית ישראלית בשל מגבלות מיקום דמוגרפיות בשכונות חרדיות ,ומתעלם מכך שאין שום חוק המחייב את המדינה להכשיר בנייה בלתי חוקית בשל צפיפות דמוגרפית.שלום עכשיו http://www.peacenow.org.il :אתר מזכ״ל - יריב אופנהיימר.21ריבונות על תנאיעכשיו את" פרויקט מעקב ההתנחלויות "המתמשך ,  פרויקט מעקב 127.1990 לטענת יוזמיו ,כבר משנת ההתנחלויות עוקב אחר בניית התנחלויות ומאחזים ,  הפרוייקט 128. הפקעת אדמות ,בניית גדר ההפרדה וכד׳  ועורך סקרים בקרב 129, מפיק מפות של התנחלויות הציבור הרחב ובקרב המתנחלים בנוגע לעמדותיהם 130. בדבר ההתנחלויות ואפשרות פינויןמלבד איסוף והצגת מידע דרך פרויקט מעקב ההתנחלויות ,שלום עכשיו פועלת כנגד התנחלויות גם במישור המשפטי ,ובאתר התנועה מוצגת רשימה של  131. עתירות שהיא הגישה בנושא לבג״ץ בעשור האחרון סמוך לתקופת ,1991- הבג״ץ הראשון בנושא הוגש כבר ב  בבג״ץ 132. תחילת פעילותו של צוות מעקב ההתנחלויות זה טענו העותרים כי" :עניינה של העתירה בהקמת יישובים אזרחיים והתנחלויות בשטחים המוחזקים על ידי צה"ל בתפיסה לוחמתית .לטענת העותרים ,נעשות ההתנחלויות ללא כפיפות לטעמי ביטחון ,אלא למטרות יישוב קבוע של אזרחים במקום .פעילותה של המשיבה ושל רשויות אחרות בקשר להתנחלויות הנעשות שלא מטעמי ביטחון ,סותרת את מחויבות המדינה ,על פי המשפט הבינלאומי הפומבי ,שלא להפעיל ריבונותה בשטחים המוחזקים ,לשמור על המצב הקיים ולהחזיר את הסדר והחיים הציבוריים ,כפי שהיו קיימים ערב הכיבוש .לפי הטענה ,העובדות הנוצרות בשטחים ,מכוח ההתנחלויות ,הן קבועות ובלתי תלויות בכל הסדר מדיני שיתקיים לאחר שיסתיים הממשל הצבאי .עוד נטען ,בין היתר ,כנגד ההוצאות הכספיות הכרוכות בהתיישבות בשטחים המוחזקים ,כנגד כינון מערכת משפט ייחודית לתושבים וכנגד פעילותן של רשויות בעלות השקפת עולם יהודית ,הפוגעת באוכלוסיה הערבית המקומית."עתירה זו נדחתה ע"י בית המשפט העליון בטענה כי מטרתה של העתירה אינה אלא תקיפתה של מדיניות ממשלתית ,ללא התייחסות לפעולות או להימנעות מפעולות קונקרטיות ,וכי אין זה מתפקידו של בית המשפט לדון בעניינים מדיניים מופשטים או במדיניות חוץ וביטחון  133. כאשר אין מחלוקת מוגדרת וספציפית מבין רשימת הבג"צים המופיעה באתר התנועה ובמאגרים המשפטיים השונים , רק בג״ץ אחד עוסק בנושא שאינו התנגדות להתנחלויות ,והוא בג״ץ בדבר עתירת חופש ההפגנה ,בנוגע להעברת עלויות עריכת הפגנת תמיכה בהתנתקות 134.למשטרהתנועת שלום עכשיו עוסקת בנושאים פוליטיים מובהקים ,וגם גיבתה סרבנים כ"תגובה ישירה ומובנת למדיניות ממשלת שרון ,"וקובעת כי" החיסולים הינם בלתי מוסריים ,מביאים להרג חפים מפשע ."התנועה אף קוראת לישראל לקדם משא ומתן מול אסד נשיא סוריה ,ומביעה את תמיכתה ביוזמת ז׳נבה ובפינוי 135.התנחלויות
[2009  במאי03] http://www.peacenow.org.il/site/he/peace.asp?pi=195&docid=933 ,? מהו – צוות מעקב התנחלויות , שלום עכשיו 127http://www.peacenow.org.il/site/he/peace. ,2006 יוני – עובדות ומספרים – חות בנייה בהתנחלויות < הגדה המערבית “ דו , שלום עכשיו 128 [2009  במאי04] asp?pi=61&fld=191&docid=1856 [2009  במאי04] http://www.peacenow.org.il/site/he/peace.asp?pi=59&fld=60 , מפות ופלאיירים , שלום עכשיו 129 [2009  במאי04] http://www.peacenow.org.il/site/he/peace.asp?pi=61&fld=188 , התנחלויות < סקרים בציבור הישראלי , שלום עכשיו 130 [2009  במאי04] http://www.peacenow.org.il/site/he/peace.asp?pi=370 , התנחלויות < פעילות משפטית , שלום עכשיו 131 .“ איסור הקמת התנחלויות ” 4481/91  בג״ץ 132 . שם 133 .“ עתירת חופש ההפגנה ” 2557/05  בג״ץ 134 http://www. : .ניתן לצפות באינטרנט 12/12/2004 – שלום עכשיו קוראת לממשלה להיענות להושטת יד לשלום על ידי נשיא סוריה! , שלום עכשיו 135 [2009 , ביולי12] peacenow.org.il/site/he/peace.asp?pi=69&docid=1117&pos=3 http://www.peacenow.org.il/site/he/peace. : .ניתן לצפות באינטרנט 08/04/2004 – בעד יוזמת ז׳נבה ובעד פינוי התנחלויות שלום עכשיו , [2009 , ביולי12] asp?pi=69&docid=555&pos=4 http://www.peacenow.org.il/site/he/peace. : .ניתן לצפות באינטרנט 31/03/2002 – שלום עכשיו על הסירוב לשרת בשטחים הכבושים שלום עכשיו , [2009 , ביולי12] asp?pi=362&docid=1566&pos=9 http://www.peacenow.org.il/site/he/peace. : .ניתן לצפות באינטרנט 08/10/2003 – תגובה למכתב הטייסים – הממשלה היא הסרבנית האמיתית שלום עכשיו , [2009 , ביולי12] asp?pi=362&docid=1563&pos=522ריבונות על תנאיתנועת שלום עכשיו" מתנגדת להתנחלויות "משום ש"הן מונעות את הקמתה של מדינה פלסטינית רציפה ובת קיימא ,"ומשום שהן" מסכנות את בטחון ישראל ."אך עמדתה של התנועה לא זהה בנושא בנייה בלתי חוקית ערבית ,משום שלפי דעתה" בניה בלתי חוקית של פלסטינים בגדה המערבית או במזרח ירושלים [..] אינה מרכיב משמעותי באשר לעתידו של הסכם שלום בין ישראל לפלסטינים ,"כל זאת מבלי לפרט את הסיבות  , גם גדר ההפרדה זוכה ליחס דומה 136. לקביעה זו משום ש"יעודה המוצהר הוא הגנה על אזרחי ישראל ," אך לדעת הארגון למעשה" מטרתה לכלוא מיליוני פלסטינים בתוך מובלעות ,כדי שיהיו חסרי יכולת קיום 137." ותנועה חופשית וכדי לדחוף אותם לטרנספר
http://www.peacenow.org.il/site/he/ : .ניתן לצפות באינטרנט 2006 מרץ – מוסר כפול – בניה בלתי חוקית של מתנחלים ושל פלסטינים , שלום עכשיו 136 [2009 , ביולי12] peace.asp?pi=62&docid=1714http://www.peacenow.org.il/site/he/peace. : .ניתן לצפות באינטרנט 25/05/2003 – נגד הגדר של שרון – בעד גדר על הקו הירוק , שלום עכשיו 137 [2009 , ביולי12] asp?pi=69&docid=552&pos=7 [2009  במאי20] http://www.acri.org.il/story.aspx?id=15 ,18/2/2009 , על האגודה , האגודה לזכויות האזרח 138 [26/3/2009] http://www.acri.org.il/story.aspx?id=19 , התדיינות האגודה ,פסקי דין עקרוניים –  לרשימת העתירות הקשורות לאגודה לפי ערכאות ראה 139  ,לבית הדין הארצי לעבודה הוגשה 2  ,לבית משפט השלום 14  עתירות ,לבית המשפט המחוזי 100 לפי נתונים אלו ,לבית המשפט העליון הוגשו לאורך השנים כך למשל –  .יחד עם זאת יש לקחת בחשבון כי נתונים אלו לא בהכרח מייצגים עתירות שהגישה האגודה עצמה 3 עתירה אחת ולבית הדין האזורי לעבודה הוגשו -  .(בג״ץ זה עניינו ביהודי שביקש לרכוש מגרש ביישוב של בדואי .האגודה מציגה את המקרה כאפליה על בסיס לאום 528/88) מופיע ברשימה זו בג״ץ אביטן הלאום היהודי .אולם האגודה לזכויות האזרח לא השתתפה בבג״ץ זה ואינה מופיעה בתיק כעותרת או כאחד הצדדים: [2009  במאי20] http://www.nevo.co.il/serve/home/it/images/word.jpg . על האגודה , האגודה לזכויות האזרח 140  במאי20] http://www.acri.org.il/story.aspx?id=98 ,(22/2/2009) דוחות רשמיים ומידע כספי – שקיפות :האגודה לזכויות האזרח , האגודה לזכויות האזרח 141 [2009האגודה לזכויות האזרח בישראל http://www.acri.org.il  :אתר עו״ד עדי ספיבק – סמי מיכאל ,יו״ר – נשיא האגודההאגודה מציגה את עצמה כגוף בלתי מפלגתי ובלתי תלוי ,שהוקם בשנת  כדי [..]" להגן על זכויות האדם 1972 בישראל ,בשטחים הנתונים בפועל לשליטתה ,ובכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על-ידי רשויות   138."ישראליותמטרות מוצהרות: האגודה מפעילה פעילות חינוכית אשר" מתמקדת בבעלי תפקידים הנתפסים כסוכני שינוי חברתי ."נוסף על כך , "במישור המשפטי פועלת האגודה לשנות מדיניות ולקבע נורמות של כיבוד זכויות האדם בקרב הגופים השלטוניים בישראל .האגודה מביאה מקרים עקרוניים של הפרת זכויות בפני הערכאות השיפוטיות השונות ,  האגודה יוזמת 139. רובם בפני בית המשפט העליון הצעות חוק שתכליתן להגן על זכויות האדם והאזרח ולקדמן ,ופועלת בקרב קובעי מדיניות כדי להביא לשינוי 140."מדיניותהאגודה טוענת שהיא ממומנת באמצעות דמי חבר ותרומות מחו"ל . שלא היא האגודה של הרשמית עמדתה לבקש ולא לקבל מענקים ממקורות ממשלתיים או מפלגתיים בישראל וזאת כדי לשמור על עצמאותה . בהתאם לדו"חות הפעילות על מאזני  עמד 2007  תקציבה לשנת 141,האגודה שקלים ,כאשר מתוך 9,958,467 על שקלים הגיעו מתרומות 2,835,953 זה וממענקים מחו"ל .התרומה הגדולה הקרן של מטעמה הגיעה זו לשנה ביותר  1,907,846 החדשה לישראל על סך שקלים ונועדה לממן פעילות כללית , אך התקבלו גם תרומות מממשלות  277,740 זרות :ממשלת בלגיה תרמה שקלים ששימושם העיקרי היה פעילות משפטית בישראל ,הקהילה  שקלים לפעילות בנושא זכויות 90,571 האירופית תרמה התכנון בירושלים המזרחית ,ושגרירות בריטניה אשר  שקלים מטעמה שימשו למימון פעולות תחת 270,316 הכותרת" זכויות האדם בשטחים ."תרומות ממשלתיות 23ריבונות על תנאי מכלל 22.5%- מכלל תקציב האגודה ,וכ 6.5%- אלו הן כ פעילותה .2007 הכנסותיה מתרומות מחו"ל לשנת המשפטית של האגודה ,כאמור ,נועדה במוצהר להשפיע על המדיניות בישראל.האגודה עוסקת במספר רב של נושאים ,אך בכל הקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני היא נוקטת בעמדה מוטה . שבו מוצגות הפרות 2008 כך למשל בדו"ח השנתי לשנת שונות של זכויות אדם ,מוקדשים פרקים מיוחדים לפלסטינים שבשטחי יהודה ושומרון ,מוצגת תמונה   ומדיניות 142, חד-צדדית המעלימה את הקשר הטרור  אם כי שלא על בסיס 143," ישראל מוצגת כ"אפרטהייד גזעי אלא על פי" קריטריון] ה [אתני-לאומי המשמש בשטחים ".דוגמא בולטת ומוקצנת לנקודת המבט של האגודה ניתן למצוא בפנייה ליועמ"ש שנשלחה יחד עם ארגוני זכויות   פנייה זו התבססה 144.2009 בינואר 28- אדם נוספים ב על עדויותיהם של" פלסטינים שנעצרו במהלך הלחימה ברצועת עזה "על התנאים המחפירים שבהם הוחזקו לכאורה .ההגדרה" פלסטינים שנעצרו במהלך הלחימה ברצועת עזה "לא מתייחסת כלל לנסיבות שבהן נעצרו פלסטינים אלו ,ולמרות ששמותיהם מצוינים בפניה ליועץ המשפטי לממשלה ,לא ברור האם מדובר במחבלים חמושים או באזרחים .מהימנותם של העדים איננה ברורה ,ולא ברור האם ניתן לשחזר את עדותם בצורה ברורה ,כמקובל בעדות משפטית מקובלת.על עמדתה הכללית של האגודה בנוגע לאופייה של מדינת ישראל ,ניתן להתרשם מנייר העמדה שהוגש  לועדת החוקה של 2007 במרץ 19- ע"י האגודה ב  נייר זה קרוי" עמדת האגודה בעניין הגדרת 145.הכנסת אופי המדינה בחוקה" יהודית ודמוקרטית ,""והוא עוסק בהגדרת אופי המדינה ,לאור הדיונים שנערכו בועדת החוקה של הכנסת .הסעיף כבר נדון בועדה בעת שהאגודה שלחה את הנייר ,אך האגודה הסבירה שהנושא מספיק חשוב בכדי לשלוח את דעתה ,למרות האיחור .האגודה ציינה שאי אפשר להגדיר את המדינה כך שתסתור את אחד מיסודות הדמוקרטיה הבאים :"שוויון בין כל אזרחי המדינה ,ללא הבדלי לאום ,דת או מוצא אתני ,בהשתייכותם למדינה ובזכויותיהם ," ולפיכך" ההצעה להגדיר את מדינת ישראל כ"מדינה יהודית "בסעיף מחייב בחוקה היא" בעייתית ."האגודה מקדמת טיעון שלפיו מדינה יהודית הינה מדינה גזענית , וש"עצם הגדרת המדינה בחוקה כמדינה יהודית [..] מדירה את האוכלוסייה הלא-יהודית ומפלה אותה לרעה ."שינוי החוקה ייצור ,אליבא דהאגודה" ,פתח רחב ומסוכן להצדקת מדיניות מפלה וגזענית כלפי מי שאינם יהודים".האגודה פעלה באופן דומה גם בנוגע ל"חוק האזרחות ," וקבעה כי יש להחיל את האזרחות גם על פלסטינים תושבי השטחים המתחתנים עם ישראלים .לטענת האגודה ,החוק המוצע ,המבקש לעגן את זהותה היהודית של ישראל" ,הוא חוק גזעני ונגע מוסרי ."האגודה עתרה לבג״ץ ביחד עם עדאלה והמוקד להגנת הפרט ,תוך טענה   האגודה דוחה 146." שהחוק הינו" ענישה קולקטיבית טיעונים של משפטנים מכובדים כאמנון רובינשטיין )לשעבר יו״ר ועדת חוקה ומשפט בכנסת (ורות גביזון )מייסדת האגודה לזכויות האזרח ונשיאתה לשעבר ,( אשר קובעים כי" אין שום דבר האוסר על דמוקרטיה בעת מלחמה להגן על עצמה מפני כניסת נתינים מאזור שבו נתונה נאמנותם לשלטון עוין הנלחם בישראל , ואין שום כלל במשפט הבינלאומי - ולו גם בהיעדר מצב מלחמה - המקנה לזרים זכות להגירה לצורכי   רות גביזון מוסיפה כי" הזכות לקיים חיי 147".נישואין משפחה ,עם כל חשיבותה ,אינה עושה כאן את העבודה . אזרח מדינה אחת הבוחר לקשור את חייו עם חיי אדם שאינו זכאי להתגורר במדינה זו צריך להביא בחשבון שמימוש החיים המשותפים יוכל להיעשות רק בארץ אחרת .נכון שרוב המדינות ,וישראל בכללן ,מקלות על אזרחיהן להעניק תושבות ואזרחות לבני המשפחה הקרובים שאינם אזרחים מלכתחילה ,אבל הזכות שיש לאזרח בהקשר זה היא רק לכך שהטיפול בבקשתו  148." לא יהיה נגוע באפליה פסולה או בשיקולים זרים מדברים אלו נראה כי אין מדובר ב"ענישה קולקטיבית " או ב"נגע מוסרי ."
[2009 , במאי20] http://www.acri.org.il/pdf/tmunat2008.pdf ,2008 תמונת מצב – זכויות האדם בישראל , האגודה לזכויות האזרח בישראל 142 “.. ששרר בדרום-אפריקה (“האפרטהייד”) המצב בשטחים] [..] [ה [מזכיר במובנים רבים והולכים את משטר ההפרדה ]” :18 ‘ ראה למשל שם ,עמ 143 http://www.acri.org.il/story. ,28.1.2009 ארגוני זכויות אדם :ישראל החזיקה עצורים מעזה בתנאים אכזריים ומשפילים, , האגודה לזכויות האזרח 144 [2009  במאי20] aspx?id=2035 ,21/3/2007 ,“ יהודית ודמוקרטית “ עמדת האגודה בעניין הגדרת אופי המדינה בחוקה כ , האגודה לזכויות האזרח 145 [2009  במאי20] http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=1487  http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=1830 : .ניתן לצפות באינטרנט 06/05/2008 , צו על תנאי בעתירות לביטול חוק האזרחות , האגודה לזכויות האזרח 146 [2009  באוקטובר5] www.haaretz. : .ניתן לצפות באינטרנט 2005 , ביטחון המדינה ,רוב יהודי וזכויות אדם :המקרה של הגירה לצרכי נישואין , אמנון רובינשטיין וליאב אורגד 147 [2009  באוקטובר5] co.il/hasite/images/daily/D070505/rov.rtf [2009  באוקטובר5] http://civics.haifa.ac.il/updates/upd_files/gabizon.htm : ,ניתן לצפות באינטרנט 05.08.03 , הצידוק לחוק האזרחות , רות גביזון 14824ריבונות על תנאיעדאלה www.adalah.org/heb/index.php  :אתר ד״ר מחמוד יזבק – ר“יוארגון" עדאלה) "צדק בערבית ,(מציג את עצמו כארגון זכויות אדם לא ממשלתי וא-מפלגתי שנוסד בשנת  הארגון הוא ארגון משפטי ,ומוקד .1996 עיסוקו העיקרי הוא" זכויות המיעוט הערבי 149." פלסטיני בפרט" מטרותיו המרכזיות מטרות מוצהרות: הן השגת שוויון במישור הזכויות האינדיבידואליות והזכויות הקולקטיביות למיעוט הערבי במדינת ישראל בתחומים שונים מביניהם :זכויות בקרקע ,בתכנון ובדיור ,זכויות אזרחיות ,זכויות פוליטיות , זכויות תרבותיות ,זכויות חברתיות ,זכויות כלכליות , 150." זכויות דתיות ,זכויות נשים וזכויות אסיריםתורמי הארגון כוללים קרנות זרות וממשלות ,ובהן קרן פורד ,הקרן החדשה לישראל ,האיחוד האירופי ומשרד   התורמים הממשלתיים מופיעים 151. החוץ השוויצרי באתר הארגון למרות הצהרתו בפני רשם העמותות של יו"ר הארגון דאז ,פרופ׳ מרואן דוירי ,כי העמותה לא  152. תרומות מישויות מדיניות זרות 2007 קיבלה בשנת ,2007 על פי הדו"חות הכספיים של העמותה לשנת ,שקלים 186,975 ממשרד החוץ השוויצרי התקבלו שקלים - תרומות 867,675 ואילו מהאיחוד האירופי מהכנסות הארגון מתרומות 22%- ממשלתיות אלו הן כ 153.2007 בשנתלשם השגת מטרותיו הארגון פועל בתחום ההסברה  בין אם – ולמען חקיקה ,אך עיקר פעילותו הינה משפטית ערבים , ומשפטנים מתמחים והכשרת משפטי ייעוץ במתן  154. ובין אם בפנייה לערכאות ישראליות ובינלאומיות אחד הנושאים המרכזיים שבהם הארגון מתמקד הינו נושא האסירים הביטחוניים ,והוא אף מציין שלדעתו מן הראוי לסווג אותם כ"אסירים 155".פוליטייםהארגון פונה לערכאות בינלאומיות שונות , השתתפותן היא שכזו לפעילות בולטת ודוגמא של נציגות עדאלה עו"ד סאוסן זהר ורינת רוזנברג) לצד נציגי ארגונים אחרים וכן נציגי ממשלת ישראל (בדיוני ועדת האו"ם לביעור  במרץ 23-22- האפליה הגזעית שהתקיימו ב  מסקנותיה 156. של הועדה 70- במסגרת הסבב ה 2007 העיקריות של הועדה פורסמו בהודעה לעיתונות   ובהן שוויון בזכות השיבה) ההדגשה 157, מטעם הארגון במקור ,(קריאה לביטול הטבות ליוצאי צבא ,וכן הכרה בזכותם של הבדואים להיות בעלי האדמות ,השטחים והמשאבים השייכים להם באופן מסורתי ,המיושבים על ידם או הנמצאים בשימושם  הכרה למעשה – באופן אחר בבנייה לא חוקית ותפיסת קרקעות .כמו כן נרמז כי ישראל אחראית לחפירות מתחת להר הבית המסכנות את מסגד אלאקצא מבלי   ונתבעת 158, לאזכר חפירות דומות שמבצע הווקף במפורש אחריותה של ישראל להגנה על פלסטינים מפני  בעוד שאלימות כלשהי מצד – אלימות של מתנחלים 159. פלסטינים איננה מוזכרת[2009  במאי20] http://www.adalah.org/heb/about.php , על עדאלה , עדאלה 149 . שם 150 [2009  במאי20] http://www.adalah.org/heb/doners.php 151 . ,מסמכי הארגון ברשם העמותות 2008  לאוקטובר24- ח תרומות שהתקבלו מישות מדינית זרה מתאריך ה “ דו 152 . מסמכי הארגון ברשם העמותות 153 [2009  במאי20] http://www.adalah.org/heb/legaladvocacy.php . פעילות משפטית , לרשימת עתירות ראה :עדאלה 154 .2006  ,אפריל 24 ‘ מס גליון עדאלה האלקטרוני, ,“? אסירים ביטחוניים או אסירים פוליטיים ” , וליד דקה 155 [2009  במאי20] http://www.adalah.org/newsletter/heb/apr06/comi.pdf [2009  במאי20] http://www2.ohchr.org/English/bodies/cerd/cerds69-ngos.htm : לרשימת הארגונים המשתתפים ראה 156 ם קוראת לישראל לבטל את חוק האזרחות ,לפרק את החומה ,לחייב את קרן קיימת לישראל לפעול על פי עקרונות לא “ הודעה לעיתונות :ועדה של האו , עדאלה 157 [2009 , באוגוסט10]  http://www.adalah.org/heb/pressreleases.php?pr=07_03_10 : .ראה גם באינטרנט 10.3.2007 מפלים ולהכיר בכפרים הלא מוכרים,  .ניתן 2007 , באוקטובר22 , לחוק מבקר המדינה ,על חפירות הווקף בהר הבית 21 י סעיף “ בקשה לחוות דעת מבקר המדינה ,עפ , הועדה לביקורת ענייני המדינה 158 [2009 , ביולי12] http://www.har-habayt.org/knesset22-10-07.htm  : לצפות באינטרנט .וכן ראה נוסח דו"ח הועדה המקורי: הודעה לעיתונות :ועדה של האו"ם קוראת לישראל לבטל את חוק האזרחות , עדאלה 159 [2009  במאי20] http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/424/79/PDF/G0742479.pdf?OpenElement25ריבונות על תנאיגולת הכותרת בפעילותו של עדאלה הינה הצעת החוקה  והיוותה חלק ממסמכי החזון 2007 שפורסמה בראשית של ערביי ישראל .בהצעת החוקה מצהיר עדאלה שיש לכונן משטר חוקתי של מדינה דו-לאומית וקובע שורת הסדרים בעניין .הכוונה היא למדינת" כל אזרחיה " אשר מאבדת את אופייה היהודי ,ובין היתר ההצעה קובעת שלא ניתן יהיה לקיים את חוק השבות .הארגון מציג מתווה לפיו סמלי המדינה ייקבעו בחוק ,כאשר לציבור הערבי יש זכות וטו על ההחלטות ,והוא יזכה 
[2009  במרס20] http://www.adalah.org/heb/democratic_constitution-h.pdf ,20/3/2007 , החוקה הדמוקרטית , עדאלה 160[2009 , ביולי12] http://www.adalah.org/heb/jnf.php : ,אין תאריך .ניתן לצפות באינטרנט דו״ח מיוחד :קרן קיימת לישראל , עדאלה 161 .ניתן  ארגוני זכויות אדם דורשים להעמיד לדין את האחראים להרג עשרות אזרחים בהפצצות על שני בתי ספר בעזה,13.1.2009 : הודעה לעיתונות , עדאלה 162 [2009 , ביולי12] http://www.adalah.org/heb/pressreleases.php?pr=09_01_13 : לצפות באינטרנט , ביולי12] http://www.adalah.org/newsletter/heb/mar08/6.php : .ניתן לצפות באינטרנט 2008  ,מרס 46  גליון מס׳ הירחון האלקטרוני של עדאלה: עדאלה , [2009 Tikkun, South African Academic Study Finds that Israel is Practicing Apartheid and Colonialism in the Occupied Palestinian Territories, 163 May 29, 2009. Available at: http://www.tikkun.org/article.php/20090602010855937 [12 July, 2009]  בהקשר 160. בועדה שתקבע את הנושא 50% 

גולת הכותרת בפעילותו של עדאלה הינה הצעת החוקה  והיוותה חלק ממסמכי החזון 2007 שפורסמה בראשית של ערביי ישראל .בהצעת החוקה מצהיר עדאלה שיש לכונן משטר חוקתי של מדינה דו-לאומית וקובע שורת הסדרים בעניין .הכוונה היא למדינת" כל אזרחיה " אשר מאבדת את אופייה היהודי ,ובין היתר ההצעה קובעת שלא ניתן יהיה לקיים את חוק השבות .הארגון מציג מתווה לפיו סמלי המדינה ייקבעו בחוק ,כאשר לציבור הערבי יש זכות וטו על ההחלטות ,והוא יזכה 
[2009  במרס20] http://www.adalah.org/heb/democratic_constitution-h.pdf ,20/3/2007 , החוקה הדמוקרטית
 , עדאלה 160
[2009 , ביולי12] http://www.adalah.org/heb/jnf.php : ,אין תאריך .ניתן לצפות באינטרנט דו״ח מיוחד :קרן קיימת לישראל
 , עדאלה 161
 .ניתן  ארגוני זכויות אדם דורשים להעמיד לדין את האחראים להרג עשרות אזרחים בהפצצות על שני בתי ספר בעזה
,13.1.2009 : הודעה לעיתונות
 , עדאלה 162 [2009 , ביולי12] http://www.adalah.org/heb/pressreleases.php?pr=09_01_13 : לצפות באינטרנט , ביולי12] http://www.adalah.org/newsletter/heb/mar08/6.php : .ניתן לצפות באינטרנט 2008  ,מרס 46  גליון מס׳ הירחון האלקטרוני של עדאלה: עדאלה , [2009 Tikkun, South African Academic Study Finds that Israel is Practicing Apartheid and Colonialism in the Occupied Palestinian Territories, 163 May 29, 2009. Available at: http://www.tikkun.org/article.php/20090602010855937 [12 July, 2009]
  בהקשר 160. בועדה שתקבע את הנושא 50% לנציגות של זה ,הארגון פתח במאבק נגד הקרן הקיימת לישראל , והוא עושה שימוש בעתירות לבג״ץ ובפעולות מול גופים 161. בינלאומיים כמו האו"ם
הארגון מקדם דמוניזציה של ישראל ,ואף כינה את פעולות צה"ל" פשעי מלחמה ,"ואת מדיניות ישראל -   הארגון השתתף כחוקר ,כיועץ וככותב 162." "אפרטהייד במחקר של מכון דרום-אפריקאי שקבע כי ישראל 163. מקיימת אפרטהייד וקולוניאליזם בשטחים
26
ריבונות על תנאי
סיכום
כפי שמחקר זה מדגים ,מימון רחב היקף לארגונים לא ממשלתיים פוליטיים אשר יוצא מכיסן של ממשלות וקרנות רבות עצמה ,נותן לבעליו השפעה עצומה על המדיניות הישראלית ועל השיח הציבורי במדינה .בעוד התורמים ,כמו גם הארגונים אשר מקבלים כסף זה , עושים שימוש תכוף בטענות הקשורות בזכויות האדם , ניתוח זה מראה את הדגש העמוק שניתן למעמדו הפוליטי של המיעוט הערבי ,ולשינוי מדיניות ישראל בירושלים ובשטחים.
בנושאים חשובים כמו טבע המדינה והמסגרת הציונית , אשר חלק מארגונים אלו מבקשים להפוך ל"מדינת כל אזרחיה "פוסט-ציונית ,הארגונים הלא ממשלתיים אשר נהנים מסיוע חיצוני מחזיקים בתפקיד מכריע . ארגונים כמו אתג׳אה ,מוסאוא ,האגודה לזכויות האזרח בישראל ואחרים מובילים את הפעילות הזאת ,כפי שעולה מהצעות החוקה ומדוגמאות נוספות הקשורות בארגונים אלו .בדרך זו ,ארגונים אלו משמשים כסוכנים  ממשלות) רובן – הישראליים של המממנים החיצוניים אירופיות ,כולל האיחוד עצמו (וקרנות זרות עתירות ממון כמו הקרן החדשה לישראל וקרן פורד.
נוסף על כך ,ארגונים לא ממשלתיים לוקים באופן כללי בחוסר אחריותיות ,ומימון ממשלתי זר הינו צורה של מיקור חוץ של עיצוב מדיניות בנוגע לסכסוך הישראליערבי .הממשלות המעורבות בדבר יכולות לטעון כי הן אינן אחראיות למעשי הארגונים שאותם הן מממנות , אפילו כאשר פעילויות הארגונים מנוגדות למדיניות הרשמית והמוצהרת של המדינות המממנות .כך , האיחוד האירופי והמדינות החברות בו יכולים להדגים כי הם מקדמים את" פתרון שתי המדינות "ואת תהליך השלום ,בזמן שלמעשה הם מממנים ארגונים הפועלים למען" פתרון מדינה אחת ,"מסעות פרסום נגד ה"אפרטהייד הישראלי ,"והתביעה הפלסטינית של זכות השיבה ,בניגוד מוחלט למדיניות המוצהרת של מדינות אלו.
בצורה דומה ,הארגונים הללו פעילים בדיונים העוסקים בעתיד יהודה ושומרון ,בנושא ירושלים ,ובפעילויות צה"ל בשטחים - הן באלו המתקיימים בתוך הציבור הישראלי והן ברמה הבינלאומית .בזירה הישראלית , הפעילים מארגנים עצרות והפגנות ,מפרסמים הודעות וכתבות ,מעוררים הד בתקשורת ומשתלטים על כנסים אקדמיים ,ואף מציפים את בתי המשפט בעתירות רבות . בזירה הבינלאומית ,ארגונים אלו מגישים הצהרות לועדות אנטי-ישראליות של האו"ם כמו מועצת זכויות האדם ,משפיעים על התקשורת הבינלאומית ,ומנהלים תיקי" לוחמה משפטית "במספר מדינות .תוך שימוש בעשרות מיליוני השקלים שהם מקבלים כל שנה , ארגונים לא ממשלתיים אלו הינם עצמתיים בהרבה מכל ארגוני החברה האזרחית בישראל אשר אינם 
משרתים את מטרותיהם של תומכים ומממנים אלו , ובייחוד ממשלות זרות.
ועצמאותה ,עמידות ישראל מפעילותם ,ריבונות כתוצאה הזהות הציונית ,והיכולת של ממשלות נבחרות לקבוע וליישם מדיניות מועמדות בסימן שאלה .ככל הנראה אין מדינה דמוקרטית אחרת בעולם אשר הינה מטרה למניפולציה של ממשלות זרות באמצעות התערבות כה כבדה וממומנת היטב בפוליטיקה הפנימית שלה . מניפולציה זו מפרה את עקרון אי-ההתערבות - אשר בתיאוריה נוהג בין מדינות דמוקרטיות.
תפקידם של הארגונים הממומנים בידי ישויות זרות הינו מרכזי גם במערכה הבינלאומית של דמוניזציה  השימוש ,(BDS) נגד ישראל ,קידום חרמים וסנקציות בהשוואת ישראל ל"אפרטהייד ,"והוקעתה כפושעת מלחמה העושה שימוש בענישה קולקטיבית .באמצעות הניצול של עקרון זכויות האדם כמסווה ,הארגונים מצדדים באופן שיטתי בנרטיב הפלסטיני בסכסוך , ומוחקים את הקשר הטרור והמלחמה אשר מתנהלים נגד ישראל .ברמה בינלאומית זו ,נושאים מדיניים הקשורים בהתנחלויות וביחסי ישראל והפלסטינים נטמעים בתוך המאמץ הרחב יותר שנועד לקעקע ולשלול את יסוד הציונות וזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי ,תוך קידום" פתרון של מדינה אחת לשני עמים."
מרבית המימון הזר לארגונים לא ממשלתיים פוליטיים נשמר תחת מעטה סודיות ,ואין כלל מידע בנמצא , בעיקר מטעם ממשלות אירופאיות ,לגבי תהלך קבלת  ניהל תחלופת NGO Monitor . ההחלטות בנושא מכתבים ארוכה עם פקידי האיחוד האירופי בנושא זה , ולאחר בקשות רבות ותכנון תביעה למוסדות האיחוד  50- עצמו נגד הפרת חוקי השקיפות ,נשלח דיסק ובו כ מסמכים הקשורים במידע שהתבקש בנוגע לשנים  אף על פי כן ,במרבית המסמכים המידע .2001-2007 הרלוונטי צונזר ,כולל שמות ארגונים לא ממשלתיים שותפים ותהליך ההערכה של מקבלי המלגות .המשימה לפצח את מעט המשפטים השלמים והמספרים שנותרו במסמכים ,ולבנות מהם הערכה בעלת ערך כלשהוא , הפכה לבלתי אפשרית.
המאמצים הדומים שנעשו בידי מספר חברים של הפרלמנט האירופי להשגת מידע זה נתקלו בתגובות  מהנציבות – ולעתים אף מטעות – בירוקרטיות רגילות האירופית .לדוגמא ,בתגובה למספר שאילתות ,פקידי האיחוד השיבו שהנציבות מממנת רק פרוייקטים של ארגונים לא ממשלתיים ולא את הארגונים עצמם .כפי שהמחקר הדגים ,למרות תשובה זו ,במקרים רבים המימון לפרוייקטים מהווה יותר ממחצית התקציב השוטף של הארגונים ,ובצורה כזאת המימון מאפשר 
27
ריבונות על תנאי
לבכירי הארגונים לטייל בעולם ,להופיע בתקשורת , לשאת דברים בפאנלים של האו"ם וכו׳ .במילים אחרות ,טענותיהם של פקידי הממשל האירופים אשר מעורבים במניפולציה ובדמוניזציה באמצעות ארגונים לא ממשלתיים לא עומדות במבחן המציאות ,תחת שום בחינה הגיונית .
בהתבסס על ניתוח זה ,יש חשיבות רבה לכך שהממשלה בישראל תתייחס למשמעויות הנגזרות מהמימון הזר העצום לארגונים לא ממשלתיים פוליטיים .בעוד שיש לשמר את עקרון חופש הביטוי ,בו בזמן יש להגביל את היכולת של מדינות זרות לתמרן את הפוליטיקה הישראלית ולתרום לדמוניזציה של הציונות ,ובכך לערער את הלגיטימציה הבינלאומית של ישראל .
הצעד הראשון והבסיסי ביותר בתהליך זה הינו להבטיח את השקיפות של העברת הכספים הזרים לארגונים לא ממשלתיים ,עוד לפני ההעברה של הכספים עצמם . אנו מציעים כי גופים הקשורים בממשלות זרות יהיו מחויבים להודיע לממשלת ישראל על כל החלטה  יום לפני 60 להעביר כספים לארגון ישראלי לפחות שהעברה כזאת מתבצעת בפועל ,וכי מידע זה יהיה נגיש לכלל הציבור .אנו גם מציעים כי ממשלת ישראל תדרוש מידע על תהליך קבלת החלטות המימון שבאמצעותו מדינות האיחוד האירופי מעבירות כספים לארגונים לא ממשלתיים קיצוניים בישראל וברשות הפלסטינית .
סביר להניח כי נתיבי פעולה מוצעים אלו יהיו נתונים במחלוקת ,וכי הן הארגונים הלא ממשלתיים והן פקידי המדינות שמחלקות את הכספים יתנגדו להם .אף על פי כן ,חשוב לציין כי בקשות אלו הינן עקביות לחלוטין עם דרישות השקיפות המקובלות ,עם עקרון אי-ההתערבות בענייניה הפנימיים של מדינה דמוקרטית ,ובמהות הקיום של הציונות והזכות היהודית להגדרה עצמית.
28
ריבונות על תנאי
ניתוח קצר של ארגונים אחרים  - 1 נספח
אגודת הגליל www.gal-soc.org/en/index.php :אתר . ואא׳ל עמרי – מנכ״ל :מחמד ח׳טיב  .יו״ר הועד המנהל
אגודת הגליל נמנית על קואליציית הארגונים המרכיבים  165. ובעבר אף העבירה כספים לאתג׳אה 164, את אתג׳אה
מטרות מוצהרות:" לשאוף להשגת שוויון בבריאות , בסביבה ובתנאים הסוציו-אקונומיים לערבים הפלסטינים בישראל [..] באמצעות סינגור ,מתן שירותים ובניית יכולות ,אגודת הגליל מקלה על העצמתם של האזרחים הפלסטינים ומחזקת את החברה האזרחית  העמותה פיתחה דרך פעולה ,2004  משנת 166."בישראל חדשה אשר נועדה לקדם את זכויות האדם של הערבים 167.בישראל
 נהנתה העמותה ממימון של משרד ,2007 בשנת הבריאות הישראלי ,האיחוד האירופי) מענק של   קרן פורד 168,( הנמשך שנתיים ,2006  משנת €188,735  בשנים קודמות ,זכתה העמותה 169. והכנסייה הסקוטית ושל אגודת הסולידאריות Christian Aid למימון של מהקרן $115,000  בנוסף ,העמותה קיבלה 170.הפלסטינית 171.2007- החדשה לישראל ב
האגודה מקדמת נרטיב פלסטיני של הסכסוך ,ומסמך של האגודה להגנה על זכויות העקורים בישראל מציג ככתובתו את הכתובת של אגודת הגליל בשפרעם ואת 
מספרי הטלפון שלה .מסמך זה מקדם את זכות השיבה  גירשה ישראל את הפלסטינים שהינם ,‘48 וטוען שמאז "קרבנות של מדיניות ישראל ,"וכי מאז ישראל לא  194 עומדת בהתחייבויותיה הבינלאומיות כלפי החלטה  המסמך טוען שמאז קום המדינה התבססו 172. של האו"ם "התנחלויות יהודיות "לאחר" הנכבה ,"ב"מדיניות של כיבוש ,אלימות ופינוי צבאי ,"בנוסף לשיטות פעולה של "חקיקה אתנית "ו"טרנספר ,"כולם ביטויים שהמסמך 173. עושה בהם שימוש
במסגרת פרוייקט" מרכז צדק חברתי ,"האגודה מכריזה ש"המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל גם מחזיק בזכות להיאבק נגד הנכור הקיים מאדמתו ומורשתו , כתוצאה מהמדיניות המפלה והלא-צודקת של המדינה הישראלית ,כמו גם מהזנחת המורשת בתוך הקהילה 174."עצמה
האגודה מפעילה מאגר נתונים בשם ריכאז ,הממומן בידי האיחוד האירופי ,שהוקם על סמך ההנחה ש"הפלסטינים בישראל סובלים ,כפרטים וכקבוצה , מאפליה גזענית ברוב תחומי החיים בישראל ."מאגר המידע משמש גורמים פלסטיניים שבאמצעותו" הם יכולים להציג את הבעיות שלהם בפומבי ,בשתי הזירות 
  . ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻋﻀﺎء
 ,אה‘ אתג 164 NGO Monitor, “The Galilee Society  - The Arab National Society for Health Research & Services, NGO Monitor vol. 1, no. 4 (February 165 2003), http://www.ngo-monitor.org/article/the_galilee_society_the_arab_national_society_for_health_research_services  [March 24, 2009] .The Galilee Society, Mission and Approach, http://www.gal-soc.org/en/index.php?s=Mission  [March 24, 2009] 166 Ibid. 167 NGO Monitor, Partnership for Peace? An Analysis of the European Commission’s NGO Funding under the PfP Program, December 168 2008.  http://www.ngo-monitor.org/article/partnerships_for_peace_an_analysis_of_the_european_commission_s_ngo_funding_under_the_  pfp_program  [March 26, 2009]. The Original site of the EC does not mention this finding anymore. The Galilee Society, Our donors. http://www.gal-soc.org/en/?s=Our%20Donors  [March 24, 2009] 169 The Galilee Society, Annual Report 2005, 16. http://www.gal-soc.org/en/Resources/Publications/pdf/annual%20reports/annual%20 170 report%202005.pdf  [March 24, 2009] New Israel Fund, Combined Financial Statements: New Israel Fund, Signing Anew, 23. http://www.nif.org/about/financial-information/ 171 NIF-07-Combined-FS.pdf  [March 24, 2009] . יצוין כי מדובר בהחלטה מייעצת בלבד 172 The National Committee for the Rights of the Internally Displaced in Israel, Association for the Defense of the Rights of Internally 173 Displaced Persons in Israel, http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/59B6E2F7A1C93B49802570B70 0594007/$file/Defence+of+rights+of+the+displaced.pdf  [March 24, 2009] The Galilee Society, Environmental Justice Center, http://www.gal-soc.org/en/?x=Environment&s=Goals  [March 24, 2009] 174
29
ריבונות על תנאי
[2009 , במרס24]  http://www.rikaz.org/he/index.php . דף הבית
 , בנק המידע ריכאז 175 The Galilee Society, Rikaz Database, http://www.gal-soc.org/en/?x=Rikaz%20Databank&s=Goals  [March 24, 2009] 176 .[2009 , במרס24]  http://www.rikaz.org/he/index.php?s=palestinias_in_israel , החברה הפלסטינית בישראל , בנק המידע ריכאז 177 [2009 , במרס24]  http://www.bimkom.org/aboutHebPeople.asp , האנשים , במקום 178 . ברשם העמותות “במקום”  תקנון העמותה ,נלקח מתיק 179 . ברשם העמותות “במקום”  נלקח מתיק 180 Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Embassy of Denmark, Tel Aviv, Regional Projects: Danish Assistance to Regional Project 181 Activities in the Middle East , http://www.ambtelaviv.um.dk/en/menu/TheEmbassy/RegionalProjects/ [March 24, 2009] Aluf Benn, “British embassy funding study on impact of separation fence”, Haaretz, February 2007 http://www.haaretz.com/hasen/ 182 spages/822170.html  [March 24, 2009] כתבה זו מדגימה כיצד מימון ,תמיכה ,הפעלה והכוונה של ארגונים שמאליים בתוך מדינת ישראל משרת ומקדם את מדיניות החוץ הבריטית. [2009 , למרץ24] http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=1827  גוף שנתמך בידי ממשלות דנמרק ,שוודיה ,שווייץ ואוסטריה .ראה 183 NDC, HR/GG Beneficiary list, p. 3 184 [2009 , במרס24]  http://www.adalah.org/features/gaza/ambulance%20petition.pdf , עתירה דחופה למתן צו על תנאי , רופאים לזכויות אדם ואחרים 185 [2009 , במרס24]  http://www.bimkom.org/campaignView.asp?projectTypeId=3&projectId=82 , גדר ההפרדה בגדה המערבית , במקום 186 [2009 , במרס24]  http://www.bimkom.org/petitionView.asp?petitionId=16 , עצומה נגד הפגיעה הקשה בתשתיות בעזה , במקום 187 NGO Monitor, The NGO Front in the Gaza War: The Durban Strategy Continues, February 2009, p. 10-11. http://www.ngo-monitor.org/ 188 data/images/File/NGO_Front_Gaza.pdf  [March 24, 2009]
  משום שהוא" מספק מידע 175," המקומית והבינלאומית מדויק וכולל לקמפיינים של סינגור ויוזמות לטובת   המאגר טוען ש"בעקבות 176." הקהילה הפלסטינית גורשו מהארץ 82% ה-נכּבה נשאר מיעוט קטן [..] בעוד לעבר הגדה המערבית ,רצועת עזה ומדינות ערב השכנות 
במקום www.bimkom.org :אתר יו״ר :אדר׳ דר׳ חיים יעקובי  .מנכ״ל :דליה דרומי - בעבר עבדה באגודה לזכויות האזרח וניהלה את מרכז מינרבה  178. לזכויות האדם 
 [..]מיד לאחר הקמת מדינת ישראל הוטל על המיעוט  מערכת ביורוקרטית צבאית בעלת – הערבי ממשל צבאי סמכויות בלתי מוגבלות - לביצוע מדיניות הממשלה 177." כלפי התושבים הערבים
מטרות מוצהרות:" לקדם זכויות תכנון ,דהיינו זכויות אדם כפי שהן באות לידי ביטוי במרחב ;לקדם שוויון , חירות וצדק חברתי בנושאי תכנון ופיתוח ;לפעול להעמדת הצרכים הייחודיים של קהילות במרכז תהליכי התכנון ,לצד התחשבות בצרכי תכנון אוניברסליים ; להגביר דמוקרטיזציה ,בכלל זה שיתוף ,שקיפות ומנהל תקין ,בתהליכי התכנון וייצוג שוויוני במערכות התכנון ; להיאבק בפגיעה בזכויות אדם על בסיס מחויבותינו 179." ואחריותנו כמתכננים
 קיבלה העמותה מימון של האיחוד ,2007 בשנת האירופי ,הקרן החדשה לישראל ,קרן פורד ,שגרירות   שגרירות180. בריטניה ,שגרירות הולנד ,ושגרירות דנמרק אלף 860- קרונות דניות] כ 1,132,000 דנמרק תרמה שקל [לטובת פרויקט סקירה תכנונית של בניית שכונה   והשגרירות הבריטית 181, פלסטינית במזרח ירושלים לטובת פרויקט החוקר את השפעת גדר £10,000 תרמה ההפרדה על מובלעות פלסטיניות .לאחר ביקורת של בענייניה בהתערבות מדובר שלפיה הישראלי החוץ משרד של ישראל ,ענתה השגרירות ש"אנחנו מכירים בזכות ובצורך של ישראל להגן על עצמה ,אבל אנחנו מאמינים  182." שנתיב גדר ההפרדה צריך להיות על פי הקו הירוק
 $150,000 נהנה הארגון ממלגה בסכום של 2008 בשנת  במימון 183[NGO Development Center] NDC מקרן  סך המימון 184. ממשלות שוודיה ,דנמרק ,שווייץ והולנד מכלל 47%- עלה לכ 2007 הממשלתי הזר לעמותה בשנת תקציב העמותה.
פעילות הארגון מתאפיינת בשימוש בסטנדרט כפול , קידום נרטיב פלסטיני ,הטייה פוליטית ,חסך בעובדות וחריגה ממנדט הארגון .בעוד הארגון אמור לתת מענה תכנוני ולפעול בנושאי בנייה ותכנון ,הוא מתערב בנושאים אחרים ,ולדוגמא בזמן מבצע" עופרת יצוקה ," הארגון חתם על עצומה היוצאת נגד תקיפת צוותים   פעילותו של הארגון בנושא הפוליטי זוכה 185.רפואיים להד גם בנושא גדר ההפרדה ,לגביו נכתב כי" ברור היה גם כי הפרוייקט העצום של מכשול ההפרדה מסמן ומסמל מהפך מחשבתי תודעתי ומעשי בהתייחסות לקונפליקט ולדרכי ההתמודדות עימו .מושגים כמו דיאלוג ,משא ומתן ,הסכמה והידברות הוחלפו בהפרדה ,סגר וכתר ,  הארגון תורם לקידום הנרטיב 186." מחסום וגידור וחומה הפלסטיני ,ובמסגרתו הוא מכנה את הסגר שמטילה   תוך ניצול 187," ישראל על הרצועה כ"ענישה קולקטיבית 188. שפה פסאודו-משפטית ולא מדויקת
30
ריבונות על תנאי
ההטייה הפוליטית של הארגון מוצאת ביטוי גם בדו"חותיו ,כאשר בדו"ח" התחום האסור ,"אשר ממומן  מושמט ,Oxfam בידי הקרן החדשה לישראל וקרן לחלוטין קונטקסט הטרור ,וישנה התייחסות קצרה   ביקורת על הסטנדרטים 189." רק ל"סכסוך הפוליטי הכפולים של הארגון טוענת שבדו"חות הארגון על גדר 
[2009 , במרס24]  http://www.bimkom.org/dynContent/articles/ProhibitedZone1.pdf .2008  ,יוני התחום האסור
 , במקום 189 Seth J. Frantzman, “Planners for Palestine” – Inside Bimkom’s anti-Israel planning initiatives, April 2008. http://www.isracampus.org.il/ 190 third%20level%20pages/editorial%20-%20Seth%20Frantzman%20-%20inside%20Bimkom.pdf  [March 24, 2009] [2009 , במרס24]  http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=4&intSiteSN=22&intItemId=132 , אודות גישה , גישה 191 http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications_/Report%20according%20to%20 ,1980 – א לחוק העמותות ,תש״ם 63 דו״ח ע״פ סעיף , גישה 192 [2009 , במרס24]  article%2036(A)%20of%20the%20organizations%20law.pdf , במרס24]  http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=4&intSiteSN=76&OldMenu=75&intItemId=237 , קרנות התומכות בגישה , גישה 193 [2009 , במרס24]  http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=4&intSiteSN=88&OldMenu=86 , תקשורת ופעילות ציבורית<<<<עדויות , גישה 194 [2009 AP, "University repudiates Palestinian presented by rights group as student trapped in Gaza", International Herald Tribune, November 195 2007, http://www.discoverthenetworks.org/Articles/Gisha%20University%20Repudiates%20Palestinian.html [The Original Link doesn’t work. March 24, 2009] http://www.gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents%20/West%20 ,4057/08  ,בג״ץ עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לקיום דיון דחוף , גישה 196 .[2009 , במרס24]  Bank%20students/Marwan_Mtair_petition.pdf http://www.gisha.org/UserFiles/ .2009 , במרס19 , הפחתת מעבר הסחורות לעזה כאמצעי לחץ פוליטי הינה ענישה קולקטיבית האסורה על פי החוק גישה , [2009 , במרס24]  File/NEWLetter_regarding_crossings_19_03_09.pdf [2009 , במרס24]  http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=4&system=search&chrOperation=dosearch , טופס חיפוש , גישה 197 [2009 , במרס24]  http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/527/770.html ,8/1/2007 , עתירה :האלוף מיישם אפרטהייד , אפרת פורשר 198 http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications_/Gaza%20Closure%20Defined- ,2008  .דצמבר הסגר על עזה מוגדר :ענישה קולקטיבית , גישה 199 [2009 , במרס24]  Heb.pdf
ההפרדה ,אין הוא מזכיר כלל את הרקע החבלני שהביא להקמתה .בנוסף ,הארגון מביע את דאגתו לזכויות הפלסטינים שאינם יכולים להרחיב את בתיהם בשל מדיניות התכנון הישראלית ,אך" במקום "לא מביע דאגה דומה לגבי משפחות יהודיות אשר רוצות להרחיב 190. את בתיהן
גישה www.gisha.org/index.php?intLanguage=4 :אתר מנכ״ל :עו״ד שרי בשי   .יו״ר הועדה המייעצת :פרופ׳ קנת׳ מן .
מטרות מוצהרות:" הגנה על הזכות לחופש תנועה של פלסטינים ,במיוחד תושבי רצועת עזה ,המעוגנת במשפט 191." הבינלאומי ובמשפט הישראלי
 זכה הארגון לתמיכה כספית של האיחוד 2007 בשנת האירופי ,משרד החוץ ההולנדי ,משרד החוץ הנורווגי ,  גישה גם זכה 192. ומשרד החוץ האירי Muassasat ארגון למימון של הנציגות האירית ברשות הפלסטינית ושל 193. הממשלה הבריטית
בסקירת דרכי הפעולה שהארגון עושה בהן שימוש לקידום מטרותיו ,ניתן להיווכח כי הארגון מפרסם עדויות שלא ניתנות לאימות ,הוא מקדם פעילות משפטית ענפה ,דמוניזציה של ישראל והצגת מונחים פסאודו-משפטיים .בזמן המלחמה בעזה ,הארגון גבה ופרסם עדויות של תושבי הרצועה - רובן ככולן לא ניתנות   בעבר ,הארגון אף הגיש לבית 194. כלל לאימות עצמאי המשפט עתירה על סמך עדויות מסוג זה ,אך הסתבר 195. שאחד העדים זייף מסמכים לטובת העתירה
בדומה לארגונים אחרים ,אחד הכלים המרכזיים שבהם הארגון עושה שימוש הוא עתירות לבג״ץ ,רובן עוסקות בהעברת סחורות לרצועה או ביציאה של   גישה משמיט את הקשר הטרור 196. אנשים מהרצועה ואת הסיבה שבשלה הוטלו איסורי המעבר והפסקת אספקת הסחורות ,ועתירות אלו גם ממעיטות את ערך זכויות האדם של אזרחי ישראל שנפגעים בשל הטרור הפלסטיני ותוצאותיו.
מאידך גיסא ,הארגון מציג גם את ישראל כתוקפן - בבדיקה במנוע החיפוש של האתר ,המילה" טרור " לא מוזכרת כלל באתר" ,גלעד שליט "מוזכר פעמיים , ,פעמים 25 אולם המונח" ענישה קולקטיבית "מוזכר  ביחד עם 197.פעם 37 ו"המשפט הבינלאומי "מוזכר ארגונים אחרים ,גישה טוען שצה"ל מיישם אפרטהייד 198. בשטחים באמצעות מדיניות הפרדה
הארגון מקדם תדיר את הטענה הפסאודו-משפטית שלפיה ישראל מטילה עונש קולקטיבי על הרצועה   בניגוד לטענה 199. והוא אף פרסם נייר עמדה בנושא
31
ריבונות על תנאי
האגודה הערבית לזכויות האדם www.arabhra.org/Hra/Pages/Index.aspx?Language=3 :אתר מנהל :מחמד זידאן ,יו״ר ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל .מייסד העמותה הוא מנצור קרדוש.
זו ,המשפט הבינלאומי קובע שענישה קולקטיבית  200. מתייחסת להטלת עונשים פליליים ולא לצעדי הגבלה הארגון גם מתעלם מכך שישראל מתירה לזרם עצום של סחורות להגיע לרצועת עזה ,וזאת לעילא מחובותיה ולפנים משורת הדין .הארגון גם טוען שמטרת ההגבלות , בשונה מהאינטרס הביטחוני של ישראל ,היא" סחורות 
.188  ראה הערה 200 Arab Association for Human Rights, HRA Networks. http://www.arabhra.org/Hra/SecondaryArticles/SecondaryArticlePage. 201 [2009 , למרס25] ,aspx?SecondaryArticle=1503 Arab Association for Human Rights, About HRA. http://www.arabhra.org/Hra/SecondaryArticles/SecondaryArticlePage. 202 [2009 , למרס24] ,aspx?SecondaryArticle=1501 The European Commission’s Delegation to Israel, European Instrument for Democracy and Human Rights. 203 New Israel Fund, Combined Financial Statements: New Israel Fund, Signing Anew, 2006, p. 21. 204 http://www.arabhra.org/HraAdmin/UserImages/Files/Health%20 : .ניתן לצפות באינטרנט 2009 اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ, ﺷﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن, 205 [2009 , באוגוסט6]  Discrimination-%20ARABIC.pdf Arab Association for Human Rights, Annual report 2005. Available at:http://www.arabhra.org/HraAdmin/UserImages/Files/ AnnualReport2005.doc Arab Association for Human Rights, The EU and OECD must not stay silent in the face of Israeli war crimes and human rights abuses, 206 [2009 , למרס25] 11/2/09, http://www.arabhra.org/Hra/SecondaryArticles/SecondaryArticlePage.aspx?SecondaryArticle=1737  25]  http://www.arabhra.org/HraAdmin/UserImages/Files/LebanonWarReportFinalHeb.doc . אזרחים בסכנה , האגודה הערבית לזכויות האדם 207 [2009 ,במרס .18 , שם 208 http://www.arabhra.org/ .7 ,2006 חיים בשוליים :הדו״ח השנתי של הפרת זכויות המיעוט הערבי פלסטיני בישראל לשנת , האגודה הערבית לזכויות האדם 209 [2009 , במרס25]  HraAdmin/UserImages/Files/YearlyReport2006FullVersionPressQualityHebrew.pdf
אזרחיות ,לא ציוד צבאי ,"וכי" ישראל הגבילה את העברתן של סחורות מגוונות ,לא רק נשק ,"אך הוא מתעלם מכך שסחורות אזרחיות רבות כמו צינורות לבנייה ,דשן וחומרים נוספים מנוצלים בידי ארגוני הטרור לבניית נשק ולפעולות נגד ישראל ואזרחיה .
הארגון חבר בקואליציה המרכיבה את אתג׳אה ,וברשת 201. זכויות האדם האירופית-מזרח-תיכונית
" העמותה פועלת בשביל לקדם מטרות מוצהרות: ולהגן על הזכויות הפוליטיות ,האזרחיות ,הכלכליות והתרבותיות של המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל , 202." מפרספקטיבת זכויות אדם בינלאומית
הארגון זכה למימון של האיחוד האירופי בסכום של  ,2006  בשנת 203.חודשים 18 למשך ,2005 בשנת €95,000 204. מהקרן החדשה לישראל $40,000 הארגון קיבל כי הוא ממומן על ידי 2005 הארגון הצהיר בשנת ועל ,Christian Aid הממשלה האירית באמצעות קרן ידי מספר קרנות פרטיות וכנסייתיות נוספות .פרסומי 205.Christian Aid וקרן ICCO העמותה נתמכים על ידי
למרות שמו של הארגון ,אין הוא עוסק בעיקר בזכויות האדם ,אלא הוא משמש ארגון פוליטי .הארגון פרסם הודעה לעיתונות הקוראת לאיחוד האירופי ולארגון  להעמיד את ישראל על חובותיה בשל פשעי OECD 206." המלחמה שביצעה במבצע" עופרת יצוקה
הארגון עושה שימוש בראיות בלתי ניתנות להוכחה ,  - שנכתב בתמיכת 207" דוגמת הדו"ח" אזרחים בסכנה האיחוד האירופי - המאשים את ישראל שבמלחמת לבנון הציבה בסיסים רבים סביב כפרים ערביים בצפון ולידם ,וכתוצאה מכך נפגעו בייחוד כפרים אלו ,כי חזבאללה כיוון את הטילים לעבר הבסיסים .אולם כאשר הארגון נדרש לפרט את הוכחותיו ,הוא התחמק בטענה ש"האגודה הערבית מודעת לשיקולים בדבר חשיפת מידע צבאי ולרגישותו של הנושא שהדו"ח עוסק בו ,ולפיכך איננה מפרטת את ממצאיה ואיננה חושפת אילו מתקנים צבאיים מוקמו בסמוך לישובים הערבים .בנסיבות הביטחוניות והפוליטיות הקיימות כעת ,האגודה הערבית מסתפקת בהצגת המסקנות   הארגון גם עושה שימוש 208." העולות מאותו תחקיר – בסטנדרטים כפולים כאשר הוא מתייחס לישראל , למלחמה הישראלית על לבנון 2006 "היינו עדים בשנת שגילתה] [..] ל [ברוטאליות התוקפנית על האזרחים   במקרה אחר ,אותו הדו"ח מפרט את 209."הלבנונים השתלשלות העניינים בנושא הירי שביצע המחבל נתן  ומגנה ,2005 באוגוסט 4- זאדה באוטובוס בשפרעם ב את מעצר האזרחים הערבים לאחר ש"תושבי שפרעם הגנו על עצמם כאשר הבינו שהרוצח רוצה לרצוח אנשים 
32
ריבונות על תנאי
נוספים ,ואילולא כך קרה סביר היה שעוד ערבים היו   הדו"ח לא מתייחס לטענות המשטרה 210."נרצחים שלפיהן עצרה את זאדה לאחר ביצוע הירי ,וכי ההמון 211. ביצע בו לינץ׳ בזמן שהיה אזוק ומנוטרל
*הארגון טוען כי" בשנים האחרונות מדינת ישראל השתמשה בהליך הפלילי כנגד המיעוט הערבי ,בנסיבות שריח של רדיפה פוליטית נודף ממנה ."הארגון כותב  , שבה ערבים רבים נחקרו ,נעצרו ,2006 כי" בשנת
ואפילו הוגש נגדם כתב אישום בעילה של הפרת החוק הישראלי .מבחינה פורמאלית ,אזרחים אלה אכן הפרו את החוק הפורמאלי) למשל ,ביקורים בסוריה ובלבנון ,( אולם מבחינה מהותית העמידה על אכיפת החוק דווקא במקרים אלה יש בה משום הפרת זכויותיו של המיעוט הערבי) למשל ,זכותו ליצירת קשרים עם האומה הערבית 212."( שהוא חלק ממנה
 .21-20 , שם 210 http://www.news1.co.il/Archive/001-D-164917-00. ,News1 ,“ בחייל המחבל ‘ הפרקליטות :כתבי אישום נגד מבצעי הלינץ ” , עידן יוסף 211 [2009 , במרס25]  html?tag=13-09-37 .18 , חיים בשוליים , האגודה הערבית לזכויות האזרח 212 . ברשם העמותות “ התנועה הישראלית נגד הריסת בתים ”  נלקח מתיק 213 . ברשם העמותות “ התנועה הישראלית נגד הריסת בתים ”  נלקח מתיק 214 NGO Monitor, Partnership for Peace? – The original source of the EU does not exist anymore. In the years of 2005-2006, the EU 215 funding is representing almost half of the annual budget. NDC, HR/GG Beneficiary list, p. 3. 216 Rami Almeghari, “Jeff Halper in Gaza: “We are the oppressors””, The Electronic Intifada, http://electronicintifada.net/v2/article9796. 217 shtml  [April 30, 2009] Frank Barat, An Israeli in Gaza: An interview with Jeff Halper, http://monthlyreview.org/mrzine/halper121208.html  [April 30, 2009] 218 ICAHD, For A Just Peace Between Israeli and Palestinians, 2002. 219 ICAHD, European Elections – Lobby Candidates on Upgrade of EU-Israel Trade Agreement, http://www.icahd.org/icahdukdev/eng/ 220 articles.asp?menu=6&submenu=2&site=UK&article=399  [April 30, 2009] The Free Gaza Movement, Endorsers, http://www.freegaza.org/en/join-in/endorsers  [April 30, 2009] 221 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1015460. .2008 , לאוגוסט26 , הארץ ,“ פעיל השמאל ג׳ף הלפר ,שהשתתף בהפלגה לעזה ,נעצר ” , עפרי אילוני 222 [2009 , לאפריל30]  html?more=1
הועד הישראלי נגד הריסת בתים www.icahd.org/heb :אתר מנהל :ג׳ף הלפר.
מטרות מוצהרות:" מטרותיה העיקריות של העמותה הן להגן על הזכויות הבסיסיות של בני האדם למגורים , להאבק נגד הריסת בתים ולמען מתן אישורי בניה ועזרה  213." לקורבנות של מדיניות הריסת הבתים
 מחזור תקציב שנתי של 2006 העמותה ניהלה בשנת הועד קיבל תרומה ,2005  בשנת 214.שקלים 2,346,196  ,תרומה שנפרסה €472,786 מהאיחוד האירופי של המלגה לא חודשה על ידי 2008- וב 215 במשך שנתיים התקבלה תרומה על סך 2008-2009 האיחוד .בשנים , של ממשלות הולנד ,שווייץ NDC מקרן $80,000 216. דנמרק ושוודיה
מנהל העמותה ג׳ף הלפר ,מקדם את הרעיון של" פתרון של מדינה אחת ,"ובראיון עמו אמר ש"אני חושב שזה בלתי אפשרי שתהיה מדינה יהודית .אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על ישראל ולא על מדינה יהודית .או שיש פתרון של שתי מדינות ,מדינת  – כולל הפלסטינים הישראלים – ישראל לכל אזרחיה ומדינת פלסטין אמיתית ,או פתרון מדינה אחת שבו   במקום 217." נחיה כולם יחד במדינה דמוקרטית אחת
אחר ,הלפר הציע רעיון של" שתי מדינות פלוס "אשר מבוסס על קונפדרציה אזורית כלכלית הכוללת את ישראל ,פלסטין ,ירדן ,סוריה ולבנון .לפי הלפר ,פתרון שתי מדינות אינו אפשרי ,משום שישראל תדחוף בו את   הארגון טוען כי הצעתו של 218." הפלסטינים ל"בנטוסטן ברק בקמפ-דיוויד הייתה מזימה ,וכי שליטה ישראלית  מהשטח משולה לשלטון של סוהרים על מעברי 5%-ב 219. הכלא ,פתחיו ותאיו
האירופי , והאיחוד ישראל קשרי נגד בקמפיין יצא הארגון וטען שיש להקפיא את ההסכם בין האיחוד וישראל בשל 220." ה"מצור המתמשך על עזה והטבח הישראלי
הארגון השתתף בפעילות של הארגון" לשחרר את עזה  "  ובמסגרת זאת הלפר הפליג בספינה 221,(Free Gaza) מקפריסין לעזה ,נכנס לרצועה ,ואף נעצר בדרכו  222.החוצה
הועד עושה שימוש באסטרטגיית דרבן באמצעות חרמים ודמוניזציה של ישראל .הארגון קרא להטיל חרם על  הארגון הכריז 2008 ובדצמבר ,2005 ישראל עוד בינואר
33
ריבונות על תנאי
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל www.stoptorture.org.il :אתר 227." ד"ר ישי מנוחין .מנוחין הוא פעיל מפלגת חד"ש ,סרבן מצפון ולשעבר דובר" יש גבול – מנכ"ל
כי הוא מעודד מהמומנטום שהחרם צובר בעקבות   הארגון מקדם את 223." פתיחת מבצע" עופרת יצוקה הנרטיב הפלסטיני ,תוך שהוא טוען שישראל מפעילה "עונשים קולקטיביים על הפלסטינים בשביל לשבור את רצונם להתנגדות ,"וכי ישראל מבצעת" טרנספר אתני   הלפר עצמו 224. שקט "ומפרה את המשפט הבינלאומי יצא נגד" האפרטהייד "וטען שהכיבוש הוא קבוע וכי  225." "אנו מדינת אפרטהייד
 ICAHD, Manchester Boycott Model, http://www.icahd.org/icahdukdev/eng/documents/Manchester%20Boycott%20Model.htm  [April 223 30, 2009]. ICAHD UK, Help us rebuild Palestinian homes, http://icahd.org/eng/images/uploaded_admin_content/brochures/ICAHDUK_CP_flyer. 224 pdf  [April 30, 2009]. Amos Gvirtz, Don’t Say We Did Not Know, http://icahd.org/eng/articles.asp?menu=6&submenu=2&article=332  [April 30, 2009] Jeff Halper and Jon Elmer, Israel and the Empire: Jeff Halper Interview, http://www.fromoccupiedpalestine.org/node/776 [April30,2009]. 225 ICAHD, Campaign against Apartheid, http://www.icahd.org/eng/campaigns.asp?menu=4&submenu=4  [April 30, 2009] ICAHD, The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD), http://icahd.org/eng/images/uploaded_admin_content/brochures/ 226 ICAHDbrochure_2%20.pdf  [April 30, 2009] 30]  http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/493/014.html : .ניתן לצפות באינטרנט 18.10.2006 , לחקור גם את פשעי המלחמה של צה"ל , איתמר ענברי 227 [2009 ,באוגוסט : ניתן לצפות באינטרנט .2002/21/2 , ברכה ,מח ׳ ול וחנין בראש רשימת חד ״ ש לבחירות הגדה השמאלית , [2009 , באוגוסט30] http://www.hagada.org.il/hagada/html/modules.php?name=News&file=article&sid=351 [2009  במאי21] http://www.stoptorture.org.il/he/odot , אודות הועד , הועד הציבורי נגד עינויים 228 . שם 229 [2009  במאי21] http://www.stoptorture.org.il/he/donors : תיק הארגון ברשם העמותות ,וכן ראה דיווח הארגון על תורמיו 230 . מסמכי רשם העמותות 231 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ListofGrantees2008.pdf  [May 21, 2009] 232 http://www.stoptorture.org.il/files/torture%20bagatz%20psak%20din.pdf [May 21, 2009] 233
הארגון ממעיט בערך הביטחון של ישראל ,וטוען שכל הריסת הבתים שישראל מבצעת ברצועת עזה , בגדה ובירושלים נובעת מסיבות פוליטיות בלבד  .גדר ההפרדה ,אליבא דהועד ,היא" מכשול פוליטי ולא אמצעי 226." ביטחון ,"והתוצאה שלה היא" בנטוסטן פלסטיני
 בתגובה ,1990 הועד הציבורי נגד עינויים הוקם בשנת למה שמוגדר באתר האינטרנט של הארגון כ"מדיניות ממשלתית רבת שנים שהתירה שימוש שיטתי בעינויים 228." ובהתעללויות במהלכן של חקירות השב"כ
מטרות מוצהרות:" הוועד פועל למען בני אדם באשר הם - ישראלים ,פלסטינים ,מהגרי עבודה ואזרחים זרים נוספים ,השוהים בישראל ובשטחים הכבושים ,במטרה להגן עליהם מפני עינויים והתעללויות שנוקטות רשויות האכיפה והחקירה הישראליות [..] .בכך פועל הוועד על פי ערכי המוסר והדמוקרטיה ועל פי החוק הישראלי 229."והבינלאומי
הועד מקבל תרומות מקרנות זרות ובהן הקרן החדשה לישראל ,וגם ממספר ישויות מדיניות זרות ,כאשר חלק   כך 230. מהתרומות נועדו במפורש לממן פעילות משפטית שקלים שהוקדשה למימון 654,898 למשל ,תרומה בסך
 EIDHR התקבלה מתכנית 2007 פעילות משפטית בשנת שקלים 119,824 של האיחוד האירופי ,וסכום של הוענק על ידי השגרירות הבריטית באותה שנה ולאותה   הועד הציבורי נגד עינויים זוכה גם לתמיכה 231.מטרה קרן זו ממומנת – של האו"ם UNVFVT כלכלית מקרן מתרומות ממשלתיות ולא ממשלתיות ומטרתה לסייע לקרבנות עינויים .במסמך הנתמכים של הקרן מופיעים ארגונים ברחבי העולם הזוכים למימון פעילות למען  , פעילות בעלת אופי רפואי ,פסיכולוגי – נפגעי עינויים חברתי ועוד ,וכן גם פעילות משפטית :בישראל הגוף  (ברשימה 31 ' הוא הועד) מס 2008 הנתמך היחיד לשנת והמימון שלו הוא זוכה נועד למטרות משפטיות 232.בלבד
אחת מפעולותיו המוכרות ביותר של הארגון היא  233, בדבר איסור עינויים 1999 העתירה לבג"ץ בספטמבר אך סקירה של פעילותו המשפטית של הועד כפי שהיא 
34
ריבונות על תנאי
מוצגת באתר האינטרנט שלו מראה כי הוא עוסק בנושאים ביטחוניים שונים שאין קשר רב בינם לבין עינויים ,כגון דרישה לפתוח בחקירה פלילית בגין מותו   שינויים בחוק 234, של נהג ערבי שדרס חיילים בירושלים  ואף הגבלת 235, כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים השימוש בכלבים ע"י חיילי צה"ל בטענה שהללו 236. משמשים להשפלת עצירים ולהתעללות בהם
http://www. 2/10/2008 , דרישה לפתוח בחקירה פלילית בגין נסיבות מותו של קאסם מוגרבי באירוע הדריסה בירושלים
 , הועד הציבורי נגד עינויים 234 [2009  במאי21] stoptorture.org.il/he/node/1317
http://www. 19/5/2008 , הוועד בקריאה לכנסת :לא לאשר את התיקון המוצע לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
 , הועד הציבורי נגד עינויים 235 [2009  במאי21]  stoptorture.orgs.il/he/node/1279
[2009  במאי21] http://www.stoptorture.org.il/he/dog_use 31/12/2007 , הגבלת השימוש בכלבים ע"י חיילי צה"ל
 , הועד הציבורי נגד עינויים 236
 12] http://zope.gush-shalom.org/home/he/campaigns/1180205805 : .ניתן לראות באינטרנט 26/05/07 , שנה כיבוש
 40 יומן מחאה נגד
 , גוש שלום 237 [2009 ,ביולי  עיקר השת"פ הוא בהגשה משותפת של בג"צים בנושאים הקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני .לעתים קרובות השת"פ נעשה גם עם ארגונים אחרים .הארגון 238 גם השתתף בקריאה נגד מניעת היציאה לחו"ל של מנכ"ל אל-חאק למרות שבית המשפט פסק כי הוא מעורב וקשור לארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. The Public Committee against Torture in Israel, Israel – Briefing to the UN committee against torture, April 2009. Available at: http:// 239 www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/PCATI_OMCT_Israel42.pdf [July 12, 2009] The Public Committee against Torture in Israel, Israel – List of Concerns for UN Committee against Torture, September, 2008. Available at: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/PublicCommittee_Israel42.pdf [July 12, 2009] [2009  במאי21] http://www.hamoked.org.il/pages.asp?page_id=1 : ,ניתן לצפות באינטרנט אודות העמותה , המוקד להגנת הפרט 240 . שם 241 [2009  במאי21] http://www.hamoked.org.il/sub_pages.asp?sub_page_id=4&page_id=1 , לתמיכה בפעילותנו , המוקד להגנת הפרט 242 . תיק הארגון ברשם העמותות 243 [2009  במאי21] http://www.hamoked.org.il/next.asp?cat_id=15&sub_cat_id=59 : לדוגמא ראה סקירת הארגון על גדר ההפרדה 244 12] http://www.hamoked.org.il/items/110468.pdf : .ניתן לראות באינטרנט 9358/08  אבו-דהים והמוקד להגנת הפרט נגד אלוף פיקוד העורף ,בג"ץ 245 [2009 ,ביולי : .ניתן לראות באינטרנט 19.11.06 מיום , הוראת אלוף פיקוד מרכז בדבר תנועה ותעבורה) הגבלת נסיעה ברכב ישראלי( עביר ג'ובראן , [2009 , ביולי12] http://www.hamoked.org.il/items/2148.pdf
הארגון פעיל במחאה פוליטית וחובר גם לארגונים פוליטיים מובהקים אחרים כמו גוש שלום בפעילות נגד - ואף שיתף פעולה עם ארגון אל 237," שנות כיבוש 40" חאק אשר מגיש תביעות נגד בכירים ישראלים ברחבי   הועד אף הגיש דו"ח לאו"ם על עינויים 238.העולם בישראל וטען כי ישראל פגעה במכוון באזרחים בעזה - זאת למרות שהארגון מודה שנושאי הדו"ח למעשה לא 239. נוגעים במדויק לאמנה נגד עינויים
המוקד להגנת הפרט www.hamoked.org.il :אתר . דליה קרשטיין – עו"ד יוסי שוורץ ,מנכ"לית – יו"ר
 על רקע אירועי 1988 המוקד להגנת הפרט הוקם בשנת בתחילה כ"מוקד לתלונות – האינתיפאדה הראשונה נפגעי אלימות "שטיפל בפלסטינים שנפגעו כתוצאה ממה שכונה" מדיניות העצמות השבורות ,"ועם הזמן הרחיב את פעילותו לסיוע בבעיות נוספות של פלסטינים 240.וזכויותיהם
מטרות מוצהרות: על פי הגדרתו" ,המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר הוא ארגון זכויות אדם שהוקם במטרה לסייע לפלסטינים הנמצאים תחת הכיבוש הישראלי ,הפוגע פגיעה קשה ומתמשכת בזכויותיהם .המוקד פועל לאכיפת הסטנדרטים והערכים המעוגנים במשפט ההומניטארי הבינלאומי 241." ובמשפט זכויות האדם הבינלאומי
המוקד להגנת הפרט נתמך על ידי מספר קרנות כנסייתיות וממשלתיות ,אם כי בתודותיו לתורמים הוא בין  242.פרטיים ולאנשים אדם זכויות לקרנות רק מתייחס  2007 התרומות מישויות פוליטיות זרות ,נתקבלו בשנת מספר תרומות שיעודן המפורש הוא סיוע משפטי ,ובהן  909,091 , שקלים ממשרד הפיתוח ההולנדי 1,000,738 שקלים משגרירות נורבגיה ,ותרומות משגרירויות 243. וממשרדי ממשלה אירופיים נוספים
הארגון משווה את מדיניות ישראל לאפרטהייד בדרום 244. אפריקה ,ואף טוען שישראל מבצעת פשעי מלחמה המוקד עושה שימוש בדמוניזציה של ישראל ,תוך שימוש במושגים של" אפרטהייד "ו"ענישה קולקטיבית ,"ואף במושגים הנלקחים ישירות מרטוריקת השואה כגון  , במהלך מבצע" עופרת יצוקה "בעזה 245." "גטואיזציה
35
ריבונות על תנאי
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי www.ac-ap.org/?lang=2 :אתר מנהל :ראג'ה חורי .בועד המנהל חברים ג'עפר פרח ,מנהל מוסאוא ושוקי חטיב ,ראש ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל.
היה הארגון שותף יחד עם ארגונים נוספים לפנייה אל ראש הממשלה ,שר הביטחון והיועץ המשפטי לממשלה שבה נתבעה ישראל להפסיק להשתמש בכלי נשק שונים  בין היתר" הועלה חשש "כי ישראל – במהלך המבצע משתמשת בפצצות מצרר בעזה וזאת על סמך שמועות   משרד המשפטים 246. שונות וללא כל בסיס עובדתי חיבר דו"ח בעבר ובו יצא נגד חיבור משותף של הארגון   וטען כי" הדו"ח נבנה על מדגם לא מייצג אשר 247,ובצלם על פניו נדמה כי נבחר בצורה מגמתית המעוותת את 248."המציאות
פעילותו המשפטית של הארגון היא הגשת עתירות לבג"ץ העוסקות בעיקר במעבר פלסטינים מהשטחים ואליהם ,ובמסמכי רשם העמותות מצוין שממשלות  249. זרות מעבירות כספים ספציפית לפרוייקט זה קיבל המוקד להגנת הפרט מימון מקרן 2005 בספטמבר של האיחוד האירופי כדי לסייע בנגישותם של EIDHR 250. פלסטינים למערכת המשפט הישראלית
19/1/2009 , הפסקה לאלתר של השימוש באמצעי לחימה בניגוד למשפט הבינלאומי ההומניטרי
 , המוקד להגנת הפרט 246 [2009  במאי21] http://www.hamoked.org.il/items/110983.pdf
 : .ניתן לראות באינטרנט 2007 מאי בתכלית האיסור :עינוי עצירים פלסטינים והתעללות בהם על-ידי כוחות הביטחון של ישראל ,
 , בצלם ,המוקד להגנת הפרט 247 [2009 , ביולי12] http://www.btselem.org/Download/200705_Utterly_Forbidden_heb.pdf
 26 , " עינויים והתעללות בעצירים פלסטינים " – " ,התייחסות לטיוטת דו"ח" בצלם
 משרד המשפטים ,היחידה להסכמים בינלאומיים ותביעות בינלאומיות 248 [2009 , ביולי12] http://www.ngo-monitor.org/data/images/File/Hebrew_Justice_Btselem_07052007.pdf : ניתן לצפות באינטרנט .7002 באפריל . תנאי יציאה וחזרה לארץ של פעיל חמאס – 7996/08    לדוגמא ,ראה בג"ץ 249 The European Commission’s Delegation to Israel, European Instrument for Democracy and Human Rights 250  The Arab Center for Alternative Planning, 2007 Annual Narrative report, 3. http://www.ac-ap.org/files/2007ACAPAnnualReport.pdf 251 [March 25, 2009] . נלקח מתיק" המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי "ברשם העמותות 252 NGO Monitor, Update: NIF’s Ongoing Support for Radical NGOs, March 2005, http://we ww.ngo-monitor.org/article/update_nif_s_ 253 ongoing_support_for_radical_ngos  [March 25, 2009]. The Original link is currently unavailable. 25]  http://www.ac-ap.org/files/Enaya-H.pdf , אזורי התעשייה/התעסוקה בישובים הערביים , ענאיה בנא-ג'ירייס ,המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי 254 .[2009 ,במרס [2009 , במרס25]  http://www.ac-ap.org/files/ACAPmahozot19.swf , הישובים והרשויות המקומיות הערביות בישראל המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי , Badil, Invitation, ACAP Land Day Conference, March 2003, http://www.badil.org/Publications/Press/2003/press286-03.htm  [March 25, 255 2009]
מטרות מוצהרות:" המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי עובד לטובת שוויון ואינטרגרציה של האזרחים הערבים בישראל בפעילויות החיים הציבוריים ,בזמן שהוא שומר על מאפייניהם התרבותיים וזהותם .המטרה המעשית והמרכזית של הארגון היא לקדם דמוקרטיה וממשל תקין בשביל לסגור את הפער הקיים בין אזרחים יהודים וערבים במספר מימדים בחיים ,הכוללים שיכון , תכנון ,תשתיות ,תעסוקה ,תעבורה ,שירותי רווחה , 251." חינוך וסביבה
תרומות מגיעות לארגון מהקרן החדשה לישראל ,מקרן פורד ,מהאיחוד האירופי ,מקרן היינריך בל ,משתי"ל 252.ועוד
המרכז הציג באתרו קישור למאמר שנכתב בנושא הכפרים הלא מוכרים בנגב ,אשר טוען שישראל משתמשת באמצעים שהינם בבחינת אמצעים צבאיים בשביל להילחם ביישוב הערבי בנגב" - התנועה הציונית והממשלות הישראליות בנות-ימינו "מכוונות 
"לייהוד המרחב ,באמצעות בעלות והשתלטות על אדמות ,ותכנונן בשביל לשרת את מטרות הציונות . בשביל להשיג מטרות אלו ,יש צורך לגבש אסטרטגיות שמבקשות להרוס את ההמשכיות הפלסטינית .הדבר גורר שימוש בתיאוריות תכנוניות ואמצעים השאולים מהאידיאולוגיה הצבאית ,אשר אותה ניתן לסכם 253." כאסטרטגיית של כיתור וחדירה
המרכז מקדם את הנרטיב הפלסטיני לעימות ,ולדוגמא מציג את שטח מדינת ישראל במפות שחסרות את שטחי   במודעה שהתפרסמה לקראת 254. כמו גם את הגולן ,'67 טען המרכז 2003 כנס יום האדמה השלישי בשנת שמדיניות ההרס והחורבן של ישראל גרמה לכך שרבע מאוכלוסיית הערבים בישראל עקורה ומנועה מלחזור לביתה ,וכי" זכויות הפליטים והעקורים הפלסטינים לחזור לביתם הינן עניין מכריע בלב הסכסוך הישראליפלסטיני ,והוא נושא מפתח בזכויות אזרח פרטיות 255."וציבוריות
36
ריבונות על תנאי
המרכז פנה לשגרירות האמריקנית והמליץ לה לפעול למנוע את תקצוב התכנית" לפיתוח הנגב והגליל "של 256. ישראל ,בשל טענות לאפליה
המרכז נאבק בקרן הקיימת לישראל ,והוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להקפיא הסכם שערכה 
המדינה עם הקרן על העברת מאות דונמים בגליל ובנגב מטעם מקרקעי ישראל ,והוא אף הגיש בג"ץ נגד הקרן בדרישה לאפשר לערבים להגיש הצעות חכירה של 257.אדמות
פנייה אל השגרירות האמריקאית להמלצה על מניעת תקצוב תוכנית פיתוח הנגב 
 ," המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי" ,פעילות ציבורית קהילתית < יוזמות 256 [2009 , במרס25]  http://www.ac-ap.org/?lang=2&cat=*תומזוי*&ds=inline&dsn2=inline . והגליל
http://www.ac-ap.org/?lang=2&cat=* ,*תומזוי בג"ץ נגד הקרן הקיימת לישראל
 ," המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי" ,פעילות ציבורית קהילתית < יוזמות 257 [2009 , במרס25]  &ds=inline&dsn2=inline . נלקח מתיק" ח.ל .חינוך "ברשם החברות 258 http://www.takdin.co.il/searchg/%D7%97.%D7%9C.%D7%97%D7%99% . ,ח.ל .חינוך לשלום בע"מ נגד רשות השידור 10182/03  בג"ץ 259 D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20 [2009 , במרס26] %D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8_hd_0L38nEJGtN34mCJWoNrX7BZ0pOIveT6ri.html http://www.peacengo.org/hebrew/organization. , רשימת ארגונים :מטה יוזמת ז'נבה) חינוך לשלום( , פורום ארגוני השלום הפלסטיני ישראלי 260 [2009 , במרס26]  asp?ID=139 [2009 , במרס26] http://www.heskem.org.il/contact.asp?id=29 , לתרומות , כן להסכם :תומכים ביוזמת ז'נבה 261 [2009 , במרס26]  http://www.heskem.org.il/yozma.asp , אודות היוזמה , כן להסכם :תומכים ביוזמת ז'נבה 262 NGO Monitor, Partnership for Peace? – The original source of the EU does not exist anymore. A link from the Geneva Initiative site to 263 "the Palestinian site of the Geneva initiative" leads to the site of the Palestinian Peace Coalition, under the address: http://www.ppc.org.ps/ [March 26, 2009] http://www.peacengo.org/hebrew/organization. Palestinian Peace Coalition, רשימת ארגונים: , פורום ארגוני השלום הפלסטיני ישראלי 264 ." של האו"ם נתפסות על פי הפלסטינים כמימוש של" זכות השיבה 194  .[מסקנות החלטה 2009 , במרס26]  asp?ID=375
ח.ל .חינוך) יוזמת ז'נבה( www.heskem.org.il :אתר יו"ר ועדת ההיגוי :יוסי ביילין   .מנכ"ל :גדי בלטיאנסקי  .מנהל קמפיינים :דרור שטרנשוס.
ח.ל .חינוך רשומה כחברה ולא כעמותה ,ומטרות  , חינוך מגזרי הציבור השונים לשלום .1" : הן 258החברה על רקע הצורך לקיים את מדינת ישראל כמדינה יהודית החינוך להבנת לבטיו של הסכם הקבע .2 .דמוקרטית בין ישראל לפלסטינים ,משמעות הויתורים אל מול  עריכת מחקרים .3 . ההישגים הבטחוניים והלאומיים מאמץ .4 . בנושא ההסכם והפעילויות החינוכיות סביבו לקדם את הסכם הקבע תוך הידברות עם גורמים בתוך ישראל ומחוץ לה ,המעוניינים בכך ."
ח.ל .חינוך היא חברה אשר גיבשה את הגוף המשפטי שמייצג את יוזמת ז'נבה .בפסק-דין של ח.ל .חינוך לשלום בע"מ נגד רשות השידור נכתב ש"העותרת הינה חברה פרטית הפועלת לקידום יוזמה של אישי ציבור ופוליטיקאים לפתרון הסכסוך הישראלי-פלשתיני . במסגרת יוזמה זו גובש מסמך אשר זכה לכינוי" הסכם   פורום ארגוני השלום הפלסטיני-ישראלי 259." ז'נבה  נראה 260." מזהה את מטה יוזמת ז'נבה כ"חינוך לשלום שניהול כספי היוזמה הוא בין תפקידי החברה ,כאשר תרומות למטה יוזמת ז'נבה ניתן לרשום לפקודת" ח.ל . 261." חינוך לשלום בע"מ
היוזמה נוסדה כ"הצעה להסכם קבע ישראלי-פלסטיני , שהתקבל על ,2000 על בסיס" מתווה קלינטון "מדצמבר ידי ממשלת ישראל ."היוזמה פועלת באמצעות" פעילות 262." ציבורית ,הסברתית וחינוכית
היוזמה מקבלת מימון נרחב של האיחוד האירופי , באמצעות תקצוב נפרד הן לח.ל .חינוך ,והן לחברה  Palestinian Peace , הפלסטינית התומכת בהסכם ח.ל .חינוך נהנתה פעמיים ממלגה ,בשנים .Coalition  .החברה €220,000- ו€287,000 בסכומים של ,2006-2005 263.€411,000 למימון של 2006 הפלסטינית זכתה בשנת יש לציין שהארגון הפלסטיני מציין שמטרתו היא" לשים קץ לכיבוש הישראלי ,"ולהשיג" הסדר צודק ומוסכם לסוגיית הפליטים הפלסטינים ,בהתאם להחלטות האו"ם ,ובכלל זאת החלטת העצרת הכללית של האו"ם 264." ויוזמת השלום הערבית ,194 'מס
ח.ל .חינוך הינו ארגון פוליטי אשר גם היה מעורב  לקראת הבחירות המקדימות – 2009 פוליטית בבחירות במפלגת" קדימה "היוזמה המליצה לבחור רשימה אשר תהווה" חלופה אשר תבדיל אותם מהליכוד " משום ש"פניו של הליכוד אינם לפשרות מדיניות והגעה 
37
ריבונות על תנאי
מתנדבים למען זכויות אדם – יש דין www.yesh-din.org/site/index.php?lang=he :אתר מנכ"ל :רועי מאור .יועץ משפטי :עו"ד מיכאל ספרד .רכז פרוייקט האדמות :דרור אטקס.
להסכמים ."היוזמה טענה ש"בבחירות הקרובות יש לבחון את עמדותיהם ודעותיהם של המפלגות והמתמודדים ולבדוק מי מהם רוצה ,מעוניין ומוכן 
לשלם את המחיר הדרוש לסיום הסכסוך ."לאחר התברר תוצאות הבחירות ,היוזמה פירטה הצעות של 265. קווי יסוד לממשלה החדשה
 , במרס26]  http://www.heskem.org.il/media-view.asp?id=1649&meid=18 , קווי יסוד מדיניים לממשלה החדשה
 , כן להסכם :תומכים ביוזמת ז'נבה 265 .[2009
 .[2009 , במרס26]  http://www.heskem.org.il/media-view.asp?id=1503&meid=18 , על מה הבחירות האלה
כן להסכם :תומכים ביוזמת ז'נבה ,
 , במרס26]  http://www.heskem.org.il/media-view.asp?id=1542&meid=18 , לקראת הבחירות המקדימות בקדימה
כן להסכם :תומכים ביוזמת ז'נבה , [2009 [2009 , במרס27]  http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=join.us&lang=he , הצטרפו אלינו , יש דין 266 New Israel Fund, Grantee: Yesh Din – Volunteers for Human Rights, http://www.nif.org/issue-areas/grantees/yesh-din.html  [March 27, 267 2009] [2009 , במרס27]  http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=about.us&lang=he , מי אנחנו? , יש דין 268 [2009 , במרס29]  http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=donate&lang=he , תרמו לנו , יש דין 269 . נלקח מתיק" יש דין "ברשם העמותות 270 [2009 , במרס29]  http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=doners&lang=he , מישות מדינית זרה 20,000 ₪ רשימת תרומות מעל , יש דין 271 . תרמו לנו , יש דין 272 Badil, Written statement submitted by Badil Resource Center to UN Human Rights Council, P. 3, reference 19, http://www.badil.org/ 273 Publications/statements/Badil%20submission%20to%20the%2010th%20HRC%20session%20%2811%20Feb%2009%29.pdf  [March 29, 2009] http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=presscoverage&id=22 .2008  ,ינואר עתירה :צו האוסר הסעת פלסטינים מגיע לכדי אפרטהייד , יש דין 274 .[2009 , במרס29]  &lang=he http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=presscoverage&id=27&lang=he .2006  ,דצמבר ראיון עם עו"ד מיכאל ספרד :על צו האפרטהייד יש דין , [2009 , במרס29] .4 ' ,עמ 2006  ,יוני מראית חוק :אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית , יש דין 275 [2009 , במרס29]  http://www.yesh-din.org/Report/ASemblanceofLaw-Heb.pdf Ina Friedman, “When Justice Turns a Blind Eye”, The Jerusalem Report, October 2006, P. 3 http://www.yesh-din.org/Report/ 276 PressCoverage/(Yesh%20Din)%20Jerusalem%20Report%20Oct16-06.pdf  [March 29, 2009]
  הארגון 266. ההתנדבות בארגון מוגבלת לישראלים בלבד 267.Watch הוקם על ידי נשים שפעלו במסגרת מחסום
מטרות מוצהרות:" מטרתנו היא ליצור שיפור מבני ארוך-טווח במצב זכויות האדם בשטחים .אנו פועלים למען שינוי משמעותי בפעולת הרשויות הישראליות בשטחים על ידי איסוף והפצת מידע מהימן ועדכני אודות פגיעות שיטתיות בזכויות האדם ,הפעלת לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה להפסקתן , והעלאת המודעות הציבורית להפרת זכויות האדם 268."בשטחים
 269," יש דין מתקיים מאז הקמתו" הודות לתרומות בלבד שקלים בשנת 1,895,078 והארגון ניהל מחזור כספי של  הארגון פרסם רשימת תורמים ,ביניהם משרד 270.2007 אלף שקלים ,משרד 800 החוץ והרווחה הבריטי שתרם , אלף שקלים 570 החוץ ההולנדי שתרם סכום של אלף שקלים ,משרד החוץ 446 האיחוד האירופי שתרם אלף שקלים  - והקרן החדשה לישראל 393 האירי שתרם
  בנוסף ,הארגון מציין שקיבל 271. אלף שקלים 85 שתרמה 272. תרומות ממשרד החוץ הגרמני
יש דין עושה שימוש ברטוריקה ובמתודולוגיה המקדמות את הנרטיב הפלסטיני בסכסוך ,ועבודת הארגון הופכת לכלי בידי ארגונים המקדמים את אסטרטגיית דרבן  273. ומנסים לצאת נגד ישראל בפורומים בינלאומיים הארגון מתאר את מעשי ישראל כ"אפרטהייד" ,"הפרות   שיטת המחקר של יש 274. של המשפט הבינלאומי "ועוד דין מתבססת בין השאר על דגימות ,ולדוגמא בדו"ח של הארגון הבודק את התלונות של פלסטינים בגדה  92 המערבית ואת טיפול המשטרה בתלונות ,נבדקו 2005  כאשר רק בשנת 275,2006-2002 תיקים בין השנים עד לאמצע 150 תלונות ,ועוד 299 לבדה הגיעו למשטרה לבדה 2006 בנוסף ,הארגון לא מציין שבשנת .2006 שנת 276. תלונות שהוגשו למשטרה הסתיימו בפתיחת תיק 151 הארגון גם לא מציין כמה מתוך התלונות התבררו כתלונות סרק ,והוא לא מספק נתונים השוואתיים על חקירות צה"ל של תלונות מתנחלים .
38
ריבונות על תנאי
יש דין מצהיר שהוא פועל" בכדי להניע רפורמה ממשית בהליכי אכיפת החוק בשטחים "ובכדי" להביא לשינויים   במדיניותה של ישראל בשטחים .לשם 277"מערכתיים כך ,הארגון מארגן קמפיינים מיוחדים לדיפלומטים כדי   והוא גם עושה שימוש 278, להגביר את הלחץ על ישראל בעתירות לבג"ץ וערכאות נמוכות יותר בשביל לשנות 279. את עמדות ישראל
צה"ל ביקר את דו"חות הארגון ואת המתודולוגיה שבה הוא עושה שימוש מספר פעמים ,וטען שהארגון כלל לא 
 29]  http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=criminal&lang=he פרוייקט אחריותיות פלילית של כוחות הביטחון בשטחים הכבושים,
 , יש דין 277 .[2009 ,במרס
 29]  http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=law.enforcement&lang=he פרוייקט אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית,
יש דין , [2009 ,במרס Yesh Din, Past Updates>Press and diplomats briefed on Spiegel Database, http://www.yesh-din.org/site/index. 278 php?page=pastupdates&lang=en&id [March 29, 2009] , במרס29]  http://www.yesh-din.org/sys/images/File/QuarriesPetitionHeb[1].pdf , יש דין נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח ,'עתירת בג"ץ 279 .[2009  http://www.yesh-din.org/sys/images/File/Gabelartisappel29Oct08%5b1%5d.pdf , מחבובה מוחמד סעיד יאסין ואח 'נגד שר הביטחון ואח ,'עתירת בג"ץ .[2009 , במרס29] http://www.yesh-din.org/sys/images/ ,2008  ,ספטמבר הנדון :מרשי ,מר מואיד מחמוד עבד אלרחמן אבו רידה מהכפר קיסרא וארגון יש דין מיכאל ספרד , .[2009 , במרס29] File/1581-1%5b1%5d.pdf   http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3489577,00.html  .2008  ,ינואר YNET ," מהפלסטינים מורשעים בבתי דין צבאיים 99.7%" , ירון דרוקמן 280 .[2009 , במרס29] , במרס29]  http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/816/649.html ,2008  ,נובמבר NRG ," אמיר בוחבוט" ,ארגון יש דין :מעט כתבי אישום נגד חיילי צה"ל [2009 http://coalitionofwomen.org/home/ , <אירוע ההשקה של" מי מרוויח מהכיבוש?" 20/01/09 פעילויות קודמות :יום ג,' , קואליציית הנשים למען השלום 281 [2009 , במרס30]  hebrew/events/whoprofits_launch200109/ [2009 , במרס29]  http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=1&pg=4&dp=1&fl=19 , חזון מרכז מוסאוא , מוסאוא 282 [2009 , במרס29]  http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=1&pg=8&dp=1&fl=19  , תודות <תומכי המרכז , מוסאוא 283 New Israel Fund, Combined Financial Statement, 2007, 27. 284 The European Commission’s Delegation to Israel, European Instrument for Democracy and Human Rights. Mossawa, Anti-racism, http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=3&pg=7&dp=2&fl=2  [March 30, 2009] 285 [2009 , במרס30]  http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=1&pg=4&dp=2&fl=2 , סנגור בינלאומי , מוסאוא 286
נותן לצה"ל זמן לבדוק את הטענות בטרם פרסומן ,וכי הארגון" אינו מקיים כלל אתי ומקצועי בסיסי ."צה"ל גם טען שהארגון מפרש בצורה לא נכונה את הנתונים ועושה שימוש בשיטת מחקר בעייתית הכוללת שימוש בבסיס נתונים חסר ,הסתמכות על נשאלים אנונימיים , הבנה לקויה או חלקית של היבטים משפטיים וחוסר היכרות מספקת עם המשפט הפלילי באזור יהודה 280. ושומרון ועם הליכי המעצר המנהלי
מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל www.mossawacenter.org :אתר 281. מנהל העמותה :ג'עפר פרח  .יו"ר ההנהלה :נבילה אספניולי ,ממייסדות קואליציית הנשים למען השלום
מטרות מוצהרות:" השגת זכויות כלכליות ,חברתיות , תרבותיות ופוליטיות לערבים הפלסטינים אזרחי ישראל ,תוך הכרה בייחודם הלאומי ,תרבותי והיסטורי 282." כמיעוט יליד
הארגון נהנה מתמיכה של האיחוד האירופי ,הקרן  , של הכנסייה הגרמנית EED החדשה לישראל ,קרן קרן פרידריך אברט וקרן היינריך בל הגרמניות ,קרן  של הכנסייה הפרוטסטנטית בהולנד ,הקרן Krekinactie וקרן הדמוקרטיה של ,Oxfam החדשה לישראל ,קרן מהקרן $164,872 הארגון קיבל ,2007  בשנת 283. האו"ם  מהאיחוד€298,660 קיבל 2005 החדשה לישראל ,ובשנת 284.2007 האירופי ,בתשלום שנפרס עד סוף שנת
מוסאוא מקדם ביודעין את אסטרטגיית דרבן , והוא מצהיר שאחת ממטרות התכנית נגד גזענות היא" להעלות מודעות בישראל בקשר למכשירים דרבן ועידת של הפעולה תוכנית חיוניים ,כמו בינלאומיים   הארגון מבקש לקדם את האסטרטגיה 285."העולמית באמצעות הפעלת לחץ בינלאומי והשפעה על קבלת החלטות בישראל .הארגון עושה זאת תוך שהוא "פועל לפתח קשרים עם ארגונים בינלאומיים) [..] ש ( עוסקים בזכויות אדם ומיצגים את החברה האזרחית ." העבודה מול האיחוד האירופי ,לדוגמא ,נועדה לגרום ל"חברי הפרלמנט האירופי לפעול נגד אפליית האזרחים  286." הערבים במסגרת מגעיהם עם עמיתיהם הישראלים הארגון עובד עם ארגונים בינלאומיים כאמנסטי 
39
ריבונות על תנאי
 . שם 287 http://www.ngo-monitor.org/article/amnesty_ :אמנסטי –  על הארגונים NGO Monitor  לדוגמאות להטיית ארגונים אלו ,ניתן להסתכל בדו"חות 288 ,[2009 , ביולי12] international [2009 , ביולי12] http://www.ngo-monitor.org/article/human_rights_watch_hrw : היומן רייסט ווטש http://www.ngo-monitor.org/data/images/File/ : על ארגונים בינלאומיים ופעילותם במבצע" עופרת יצוקה "בעזה NGO Monitor ניתן גם לראות את דו"ח [2009 , ביולי12] NGO_Front_Gaza.pdf Mossawa, The Mossawa Center USA Advocacy Tour – April 19th -28th, 2009, http://www.mossawacenter.org/default. 289 php?lng=3&dp=2&fl=12&pg=4  [April 30, 2009] 30] http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=1&dp=2&fl=13&pg=9 , מרכז מוסאוא בארה"ב :קדמו את השלום וזכויות האדם , מוסאוא 290 [2009 ,באפריל http://www.mossawacenter.org/files/ .2006 , החזון העתידי :לערבים הפלסטינים בישראל , הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל 291 [2009 , במרס30]  files/File/Reports/2006/Future_Vision_heb.pdf http://www. .27-18 ,11 ,2006  מוסאוא ,נובמבר חוקה שוויונית לכל ?על חוקה וזכויות קולקטיביות של האזרחים הערביים בישראל, , ד"ר יוסף ג'בארין 292 [2009 , במרס30]  mossawacenter.org/files/files/File/constitution_paper_heb.pdf .53 , שם 293 [2009 , במרס30]  http://www.mossawacenter.org/files/files/File/Racism_Report_2008.he.pdf ,26 ' ,עמ 2008 דו"ח הגזענות , מוסאוא 294 http://www.nrg.co.il/ , פקיעין :פצועים בעימותים בין שוטרים לתושבים , דיווח לדוגמא בנושא ניתן לראות בכתבה של אושרת נגר-לויט ואיתמר ענברי 295 [2009 , במרס30]  online/1/ART1/652/796.html .31-30 ,2008 דו"ח הגזענות , מוסאוא 296 .211  ראה הערה 297 .37-15 , שם 298 .48 , שם 299 .32 ,10 ,9 ' ,עמ החזון העתידי , הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל 300 [2009 , במרס30]  http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=1&dp=2&fl=11&pg=2 , וידאו :ג'עפר פרח ,נאום בכנס הרצליה 301
הארגון עושה שימוש במתודולוגיה מוטה ,אשר מציגה את ישראל כמדינה דמונית וגזענית .לדוגמא ,ב"דו"ח  שפרסם המרכז ,ואשר ממומן בידי "2008 הגזענות האיחוד האירופי ,נכתב שעשרות נפצעו ב"מתקפה   וביקורת רבה נמתחת על 294" משטרתית על פקיעין המשטרה ,אך הדו"ח לא מזכיר שעשרות שוטרים נפצעו ,מכוניות משטרה נשרפו ,אבנים נזרקו ואפילו   גם בתיאור הירי שביצע נתן 295. אמבולנסים הותקפו זאדה בשפרעם נכתב ש"בשעה שירה זאדה קפץ לכיוונו אחד הנוסעים וניסה להשתלט עליו .תושבי העיר החלו באותה העת להתאסף במקום בהמוניהם ,וחלקם נכנסו לאוטובוס והתנפלו עליו .הוא נפצע פצעים קשים ולאחר   בדומה לדו"ח האגודה הערבית לזכויות 296." מכן מת  הארגון מקדיש עמודים 297. האדם ,הלינץ 'כלל לא מוזכר רבים למקרי תקיפה של ערבים בידי יהודים אך הוא   מעבר 298. אינו מוחה כלל נגד הפיגוע בישיבת מרכז הרב לכך ,הארגון מגנה את החלטות הרבנים היהודים לא   ולמרות שהוא 299, להעסיק פועלים ערבים בישיבות מזכיר זאת בהקשר לפיגוע במרכז הרב ,תופעה זו עדיין נחשבת" גזענית "והשלכותיה הביטחוניות לא מוזכרות . בחיבור אחר שהארגון מפרסם באתר ,ישראל מוגדרת כמדינה" אתנוקרטית ,"האידיאולוגיה הציונית מוקעת כ"קולוניאלית ,"ישראל נדרשת להכיר באחריותה לביצוע הנכבה ,והיא מתוארת כמדינה שניסתה לבצע טרנספר במשך שנים על הערבים ולבצע" ייהוד "של הרצליה , בכנס פרח ג'עפר שנשא בנאום  300.בשטח המדינה הוא מאשים את ישראל ב"טראומת הנכבה "וב"יחסי דיכוי ,"וטוען שישראל מבצעת" חקיקה גזענית ,"וכי  40 היא אחראית ל"הסתה והגזענות שמובילים להרג 301." השנים האחרונות 7- אזרחים ב
  אשר פועלים בזירה 287,Human Rights Watch-ו 288. הבינלאומית תוך הטיה וקידום הנרטיב הפלסטיני הארגון ערך מסע הסברה בארצות-הברית ,שבמסגרתו נפגשו מנהל הארגון וחברי הועד המנהל עם חברי קונגרס וממשל אמריקנים בשביל" להעלות מודעות   במסע 289." בקשר לאזרחים הפלסטינים-ערבים בישראל זה הארגון הזהיר נגד" הפרת זכויות האזרחים הערבים בישראל ,"והצהיר כי" גורמים כהניסטים ינסו למנוע הסדר שלום וינסו ליצור פרובוקציות נגד האזרחים הערבים ,"מתוך טענה כי" ליברמן ומרזל דחפו את 290." הנושא שלנו ללב הזירה הבינלאומית
הארגון רואה את עצמו כארגון פלסטיני ,והוא אף מפיץ מסמך הקורא לערביי ישראל" :הערבים הפלסטינים החיים בישראל [..] חלק מהעם הפלסטיני והאומה   הארגון מקדם חוקה אזרחית ,ובנייר 291."הערבית עמדה שפורסם במימון האיחוד האירופי ,הארגון טוען ש"מדינת ישראל קמה על חורבותיו של העם הפלסטיני שאירוע זה היה בעבורו טרגדיה לאומית נכבה ." מוסאוא טוען שבשל אופיה הגזעני והאפלייה המובנית כלפי הערבים ,אין בישראל מקום להמנון הלאומי , לדגל ולסמל המדינה הנוכחיים .מוסאוא מבקש למצוא אלטרנטיבה לסמלים יהודיים אלו ,וקובע שהגדרת ישראל כמדינה" יהודית ודמוקרטית "היא" בעייתית בעליל ."כמו כן ,הארגון מבקש לבטל את חוק השבות ומוסדות כמו הסוכנות היהודית מתוך טענה שהם   לבסוף ,הארגון טוען שיש 292. מפלים את הערבים לבצע" תהליך בנייה מחדש של המוסדות הפוליטיים והחברתיים במדינה כדי שיבטיחו את תחושת השייכות 293." של המיעוט הערבי
40
ריבונות על תנאי
בעקבות מבצע" עופרת יצוקה "בעזה ,הארגון ערך מסע הסברה לדיפולמטים זרים בקשר ל"פשעי המלחמה בעזה ,"ובמכתב שפרסם הוא האשים את ישראל ב"הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי ."
במקום אחר כינה את צה"ל" - צבא הכיבוש) ש(מבצע פשעי מלחמה אכזריים ומתמשכים כנגד העם הפלסטיני   נגד 302" בעזה ,"ואשר מבצע" תקיפות ברוטאליות הפלסטינים.
 , באפריל30]  http://www.mossawacenter.org/files/files/Image/gaza/Gaza_Ad-1.09.jpg , הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי
 , מוסאוא 302 .[2009
http://www.mossawacenter.org/files/files/File/Press%20 ,. עצרת מחאה של עורכי-דין ומשפטנים מול משרד ראש המשלה בירושלים..
מוסאוא , .[2009 , באפריל30] Releases/2009/hebrew%20press/5.1.09.pdf Mossawa, Arab Leaders met the international community and called to act against war, incitement and racism in Israel, http://www. mossawa.org/files/files/File/Press%20Releases/2009/PR%20-%20Roundtable%20Arab%20Participation%20in%202009%20Elections.pdf [April 30, 2009] Sabeel, About Us, http://www.sabeel.org/etemplate.php?id=2  [March 30, 2009] 303 . נלקח מתיק" סביל "ברשם העמותות 304 A Clouded EU Presidency: Swedish Funding for NGO :[ ] הלינק המקורי כבר לא פעיל NGO Monitor  עוד על כך ניתן לראות בדו"ח של 305 6]  http://www.ngo-monitor.org/article/a_clouded_eu_presidency_swedish_funding_for_radical_ngos : .ניתן לצפות באינטרנט Rejectionism [2009 ,באוגוסט Matti Friedman, “Holy Boycotts”, The Jerusalem Report, March 2006, http://www.sabeel.org/pdfs/24-matti-divest.pdf  [March 30, 2009] 306 Sabeel, Sabeel’s Call for Morally Responsible Investment, http://www.sabeel.org/pdfs/mri.htm  [March 30, 2009] 307 Jeff Jacoby, “Criticism gone too far”, The Boston Globe, October 2007, http://www.jeffjacoby.com/349/criticism-gone-too-far [May 24, 308 2009] Sabeel, 2007 Sabeel Christmas Message: Bethlehem not Annapolis, http://www.sabeel.org/etemplate.php?id=67  [March 30, 2009] 309 Sabeel, Friends of Sabeel Photo Exhibit Commemorating 60 Years of Disspossesion, http://www.sabeel.org/pdfs/Photo%20Exhibit%20 310 Flyer.%202008.pdf  [March 30, 2009]. Matti Friedman, Holy Boycotts. 
סביל www.sabeel.org/index.php :אתר מנהל :נעים עתיק .
" סביל היא תנועת שורשים מטרות מוצהרות: כנסייתית-תיאולוגית של שחרור בקרב הפלסטינים הנוצרים .בהשראת החיים של ישו ,תיאולוגיה זו של שחרור מחפשת להעמיק את אמונת הנוצרים הפלסטינים ,קידום אחדותם ,ולהוביל אותם לפעולה  – חברתית ."הארגון טוען ש"באמצעות הלמידה מישו תיאולוגיה – חייו תחת כיבוש ותגובתו לחוסר הצדק זו מקווה לחבר בין המשמעות האמיתית של האמונה הנוצרית לבין חייהם היום-יומיים של אלו שסובלים תחת הכיבוש ,אלימות ,אפליה ,והפרות זכויות 303."אדם
הארגון ממומן על ידי גופים כנסייתיים ,חלקם רשמיים , אלף שקלים ,בין השאר 501 קיבל הארגון 2007 ובשנת הכנסייה ,Christian Aid , מהכנסייה של סקטולנד ,Norwegian Church Aid , הפרסביטרינית של קנדה מעבירה כספים לארגון ,אשר Diakonia  קרן 304.ועוד מתקבלים לקרן ישירות מסוכנות הסיוע השוודית 305. עבור סביל ,(SIDA) הממשלתית
סביל מארגן מסעות חרם כרעיון של" תגובה לא  307. והוא אף פרסם מסמך בנושא 306," אלימה לכיבוש הארגון מקדם דמוניזציה של ישראל ,תוך שימוש בוטה ברטוריקה נוצרית אשר מוקיעה את ישראל במונחים דתיים ,ומצייר תמונה ובה ישו ו"אלפים של פלסטינים   דוגמא נוספת היא בהודעת סביל לחג 308."צלובים שבה הארגון השווה בין כיבושי קיסר ,2007 המולד והרומאים ומצב היהודים בארץ באותה התקופה למצב   הארגון גם עושה 309. הפלסטינים והכיבוש הישראלי שימוש ברטוריקה אשר טוענת שישראל ביצעה" נכבה " וכיום היא מדינת אפרטהייד אשר כולאת את ,'48-ב 310." הפלסטינים ב"בנטוסטנים
מחקרי הארגון משמיטים את הקשר הטרור ,ומתמקדים בביקורת על ישראל בלבד .בסקר שערך סביל על מצב הנוצרים בארץ ,במימון הקרן הנוצרית דיאקוניה , הארגון תולה את האשמה על ירידת כמות הנוצרים בארץ ועל מצבם הכלכלי הגרוע בישראל .הסקר אינו מזכיר התכתשויות או מאבקים בין נוצרים ומוסלמים 
41
ריבונות על תנאי
הכיבוש ,להוציא לפועל את זכות השיבה של הפליטים הפלסטיניים ,להחרים את החברות שתומכות בכיבוש , ולהתנגד בעקשנות למצור על עזה .בהצהרה על מבצע "עופרת יצוקה "הארגון טוען שהכיבוש בעזה מעולם לא הסתיים ,ולכן יש לפלסטינים זכות להיאבק על חירותם ,דבר המונע מישראל את זכות ההגנה העצמית  עד סיום הכיבוש .הארגון גם טוען שישראל הפרה את – הרגיעה משום שסירבה להסיר את המצור מעזה למרות  לדעת .'67 שהחמאס הסכים לקבל מדינה בגבולות הארגון ,הכיבוש הבלתי חוקי בידי ישראל הוא הסיבה 312. לאלימות באזור
Sabeel, The Sabeel Survey on Palestinian Christians in the West Bank and Israel, Summer 2006, http://www.sabeel.org/pdfs/the%20 311 sabeel%20survey%20-%20english%202008.pdf  [March 30, 2009] Sabeel, Seventh International Sabeel Conference, Nazareth and Jerusalem, November 12-19, 2008: “The Nakba: Memory, Reality and 312 Beyond”. Sabeel, Sabeel Reflection on Gaza: The Narrow Gate of Justice, December 2008. . נלקח מתיק" קואליציית הנשים לשלום "ברשם העמותות 313  נלקח מתיק" קואליציית הנשים לשלום "ברשם העמותות .המימון מקרן לוקסמבורג נעשה מכספי הממשלה הגרמנית ,משום שהקרן קשורה ישירות למפלגה 314 פוליטית גרמנית.  Coalition of Women for Peace, Donation : Thanks to Friends, http://coalitionofwomen.org/home/english/donations/thanks_to_friends 315 [March 30, 2009] NGO Monitor, Partnership for Peace? – The original source of the EU does not exist anymore. 316 .[2009 , במרס31]  http://coalitionofwomen.org/home/hebrew/about/general_info , מי אנחנו <אודות הקואליציה , קואליציית הנשים למען השלום 317 , במרס31]  http://zochrot.org/images/Zoc_AR07heb_final.pdf ,3 ,2007 דו"ח פעילות דלית באום היא חברה בועד הפועל של זוכרות ,ראה :זוכרות , [2009 [2009 , במרס31] http://whoprofits.org/About%20Hebrew.php ,Who Profits? , קואליציית הנשים למען השלום 318 http://coalitionofwomen.org/home/hebrew/events/women_in_ ,2005  ,אוגוסט פעילויות קודמות < תוכנית הכנס , קואליציית הנשים למען השלום 319 [2009 , במרס31]  black_0805/prog_heb 31] http://coalitionofwomen.org/home/hebrew/events/070307/  ,7.3.07 אסירות פוליטיות בבתי הכלא הישראלים, , קואליציית הנשים למען השלום 320 .[2009 ,במרס  http://coalitionofwomen.org/home/hebrew/events/raz_021108/ ,2008  ,נובמבר בואו לתמוך בסרבנית הכיבוש רז בן דוד קואליציית הנשים למען השלום , [2009 , במרס31] New Profile, New Profile Annual report 2007, 20, http://www.newprofile.org/data/uploads/NewProfile2007Report.pdf  [March 31, 2009] 321
או את הטרור שבגללו ישראל מטילה סגר על ערים בגדה ,והוא מאשים את ישראל שהפכה את עזה לכלא 311. מיליון פלסטינים 1.4- גדול שאין ממנו יציאה ל
הארגון מציג טיעונים משפטיים לכאורה ,אשר נועדו להכפיש את ישראל מחד ,אך גם להצדיק את" מאבק החירות "הפלסטיני ,מאידך .בהצהרה של הכנס הבינלאומי השביעי של הארגון נאמר שהמשך המצב הנוכחי הוא" פשע נגד האנושות "וכי" הנכבה היא הקטסטרופה שנכפתה ועדיין נכפית על העם הפלסטיני ." הארגון קורא לכבד את החוק הבינלאומי ולסיים את 
קואליציית הנשים למען השלום www.coalitionofwomen.org/home/hebrew :אתר
מטרות מוצהרות:" לפעול למען שלום ,צדק ושוויון 313." בחברה הישראלית ,ולמטרות אלו בלבד
הקואליציה מורכבת ממספר ארגונים ,ובין הבולטים  פרופיל ,Watch שביניהם נמצאים בת שלום ,מחסום חדש ונשים בשחור.
 שקלים 710,401 קיבלה הקואליציה ,2006 בשנת שקלים מקרן רוזה 587,189 , מהאיחוד האירופי שקלים מהקרן החדשה 1,018,183- לוקסמבורג ,ו , העמותה נתמכת גם בידי קרן היינריך בול 314.לישראל  את המימון האירופי 315. קרן פורד ,קרן מוריה ואחרות של האיחוד לטובת PfP הארגון מקבל באמצעות תכנית "קידום התמיכה בשלום באמצעות מסגור מחדש של 316." "ביטחון "כביטחון אנושי
קואליציית הנשים למען השלום מקדמת חרם על ישראל באמצעות פרוייקט הנקרא" מי מרוויח מהכיבוש " ובראשותו עומדת פעילה של הארגון הקיצוני" זוכרות ,"  פרויקט זה הקים אתר אשר הוא בסיס 317. דלית באום מידע לגבי" המעורבות העסקית והמסחרית בכיבוש ," 318.ישראליים מוצרים על לחרם מידע לספק נועד ולמעשה הארגון גם השתתף בכנס שאחד מהדיונים שבו התמקד   הארגון תומך 319. בנושא חרמים וסנקציות נגד ישראל בסרבני גיוס ובאסירים פוליטיים ואף הזמין את טלי פחימה - שהורשעה בסיוע לטרור - לדבר בכנס שערך . 320. בנוסף ,הארגון הצטרף לעצרות תמיכה בסרבני גיוס
הקואליציה השתתפה ביחד עם" זוכרות "ו"פרופיל  לנכבה ,"שנערך ביום 59- חדש "ב"יום הזיכרון ה " צו  הארגון השתתף בפעילות נגד 321.העצמאות האפרטהייד "ביחד עם תעאיוש ,גוש שלום ,בל"ד ,יש 
42
ריבונות על תנאי
 . פעילויות קודמות < תוכנית הכנס
 , קואליצית הנשים למען השלום 322 [2009 , בספטמבר3] http://coalitionofwomen.org/home/hebrew/events/women_in_black_0805/prog_heb Anarchists Against the Wall, Call for Action: Freedom Ride Against Apartheid Travel Ban, January 2007, http://www.awalls.org/call_for_ action_freedom_ride_against_apartheid_travel_ban  [March 31, 2009]  http://coalitionofwomen.org/home/hebrew/events/30606/ ,2006  יוני די לחרם ,למצור ולענישת העם הפלסטיני,! , קואליציית הנשים למען השלום 323 .[2009 , במרס31] [2009 , במרס31]  http://coalitionofwomen.org/home/hebrew/events/50706/ ,2006  ,יולי דיון בנושא פאשיזם קואליציית הנשים למען השלום , Remove the Siege – Stop the War, About the Coalition, http://gazanow.wordpress.com/about-the-coalition/  [March 31, 2009] 324  .Watch  אתר הקרן החדשה לישראל מייחס שם זה לארגון מחסום 325 New Israel Fund, Grantee: Machsom Watch – Women’s Fund for Human Rights, http://www.nif.org/issue-areas/grantees/machsom-watch. html  [March 31, 2009]  http://www.machsomwatch.org/he/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95 , אודותינו ,Watch  מחסום 326 [2009 , במרס31] [2009 , במרס31]  http://www.machsomwatch.org/HistoryHeb , תולדות מחסום ווטש בקצרה ,Watch  מחסום 327  http://coalitionofwomen.org/home/hebrew/organizations/machsom_watch ,WATCH ארגוני הקואליציה <מחסום , קואליציית הנשים למען השלום 328 [2009 , במרס31] NGO Monitor, Partnership for Peace? – The original source of the EU does not exist anymore. 329 . האלוף מיישם אפרטהייד , אפרת פורשר 330 [2009 , במרס31]  http://www.youtube.com/watch?v=IYbWtMm8InI ,2008  ,יוני YouTube , כביש אפרטהייד ,Machsomwatchvid
דין ,חד"ש ואנרכיסטים נגד הגדר .בכנס של הקואליציה הוקדשה סדנת עבודה ל"גדר האפרטהייד :פוליטיקה , השפעות והתנגדות "ובסדנה אחרת דיברו על" זכות   הקואליציה ארגנה גם דיון 322." השיבה מול חוק השבות שכותרתו" סכנת הפאשיזם במדינת ישראל ,"ובפעם 
אחרת פרסמה מודעות בדבר עצרת המונית הקוראת 323." "די לחרם ,למצור ולענישת העם הפלסטיני
בזמן מבצע עופרת יצוקה הארגון הצטרף לקואליציית "להסיר את המצור ,"שקיימה הפגנות ועצרות ,ופרסמה  324. הצהרות בינלאומיות נגד ישראל ונגד המבצע
Watch מחסום www.machsomwatch.org :אתר
מחסום ווטש הוא ארגון החבר בקואליציית הנשים למען השלום ,אך זוכה למימון נפרד ומקיים פעילויות נפרדות .הארגון רשום כחברה פרטית לא ממשלתית ,  תחת השם" קרן נשים למען זכויות ,513573139 מספר 325." אדם בע"מ
 היא תנועת נשים Watch מטרות מוצהרות:" מחסום ישראליות ,פעילות שלום ,המתנגדות חד-משמעית לדיכוי השיטתי של בני העם הפלסטיני ולשלילת זכותם לנוע בחופשי בשטחיהם [..] בחשיפת המציאות אנו מבקשים להשפיע על דעת הקהל בארץ ובעולם ובכך להביא לסיום הכיבוש ההרסני ,הפוגע הן בחברה המטרות הצהרת  326."הישראלית בחברה והן הפלסטינית של הארגון טומנת בחובה קביעה שלפיה הארגון מנסה לשנות את המדיניות הישראלית באמצעות סינגור בינלאומי ומקומי .האג'נדה הפוליטית של הארגון איננה מוסתרת ,ובמקום אחר הוא כותב" :מדובר פה  הוא מרושע ולא מוסרי ,ועלינו להתייצב באופן – בכיבוש 327." חד משמעי וללא התסייגויות לצד המתנגדים לו
 בעקבות 2001 נוסדה בינואר Watch "קבוצת מחסום הדיווחים בעיתונות על פגיעות בזכויות האדם של הפלסטינים העוברים במחסומי צה"ל ומשמר הגבול בגדה המערבית .תגובתה המסיבית של ישראל לאינתיפאת אל-אקצה ,הסגר והכתר הממושכים על כפרים וערים בשטחים היוו זרז למשימה שנראתה 328." בזמנו בלתי אפשרית
הארגון מקבל תרומות מהקרן החדשה לישראל ,ובשנת  הארגון גם קיבל .$31,128 הקרן העניקה לארגון 2007  מהאיחוד האירופי במסגרת €251,650 מימון בסך 329.2005 בשנת PfP תכנית
הארגון עושה שימוש במונחי דמוניזציה נגד ישראל כמו" אפרטהייד ."פעילי הארגון הגיעו למחסומי צה"ל והטרידו חיילים מתוך טענה שהם מיישמים אפרטהייד 330.במחסום
43
ריבונות על תנאי
פרופיל חדש
האתר עובר כיום שדרוג לאתר חדש ורבים מהחומרים לא ניתנים לצפייה.
   www.newprofile.org :אתר יו"ר הועד הפועל של הארגון :מרים הדר.
[2009 , במרס31]  http://www.newprofile.org/?cat=8 , אמנת פרופיל חדש
 , פרופיל חדש 331 Jewish Voice for Peace, Interview with New Profile’s Ruth Hiller, http://www.jewishvoiceforpeace.org/publish/article_1116.shtml  [March 332 31, 2009] . נלקח מתיק" פרופיל חדש "ברשם העמותות 333 New Profile, New Profile Annual report 2007, 22-23. [2009 , במרס31]  http://www.newprofile.org/ , דף הבית < קטגוריות , פרופיל חדש 334 31]  http://www.newprofile.org/data/uploads/Report2008-Jan-May-Heb.pdf .5 ' ,עמ 2008 ינואר-מאי – דו"ח פעילות פרופיל חדש , פרופיל חדש 335 [2009 ,במרס , במרס31]  http://www.local.co.il/raanana/6294/articles.htm .2008  ,יוני רעננה LOCAL "," שרון יונתן" ,הוגשה עתירה נגד עמותת" פרופיל חדש 336 [2009 Amos Harel, "Website for IDF Draft dodgers faces criminal probe," Haaretz, September 2008, http://www.haaretz.com/hasen/ 337 spages/1020999.html  [March 31, 2009] . נלקח מתיק" פרופיל חדש "ברשם העמותות 338 http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/883/244. .2009 , באפריל26 , מעריב ," פעילי שמאל נעצרו בחשד שעודדו סרבנות 8" , אבי אשכנזי ונתיב נחמני 339 [2009 , באפריל30]  html?hp=1&loc=115&tmp=8069
פרופיל חדש הוא ארגון החבר בקואליציית הנשים למען השלום ,אך זוכה למימון נפרד ומקיים פעילויות נפרדות.
מתוך אמנת הארגון" :אנחנו - קבוצה פמיניסטית המונה נשים וגם גברים - יודעות שאפשר לחיות במדינה שהיא לא מדינת חיילים .מדינת ישראל יכולה לנקוט היום מדיניות שלום נחרצת .היא יכולה להפסיק להיות מדינת צבא [..] .היום ברור לנו שהסיסמה של בטחון לאומי הסתירה הרבה פעמים בחירה בלוחמה ,כדרך 331." למימוש מטרות מדיניות
רות הילר ,ממייסדות הארגון ,סיפרה בראיון עמה שמטרות התנועה הן" ליצור דה-מיליטריזציה בחברה הישראלית ולסיים את הכיבוש הישראלי של האדמות 332."1967- הפלסטיניות שנכבשו ב
פרופיל חדש זוכה לתרומות מגוש שלום ,זוכרות ,רשת הסולידריות של הסרבנים וקרן היינריך בול הגרמנית והוא בקשר עם יש גבול ,סביל והקרן הקיצונית               333.Oxfam
פעילות מרכזית של הארגון היא ליווי של סרבני גיוס ותמיכה בהם ,הכוללת רשת ליווי ועדכוני" עכשיו   פעילות אחרת היא עידוד" דיון 334." בכלא הצבאי ציבורי ביקורתי בנושא הגיוס לצבא והימנעות מגיוס " שמטרותיו העיקריות הן" להגביר את הלגיטימציה של אלו שבחרו או לא בחרו) הצבא החליט עבורם (לא 335."להתגייס
נגד פרופיל חדש הוגש בג"ץ בידי הפורום לשוויון בנטל בתביעה לסגור לאלתר את העמותה משום שהיא מסיתה להשתמטות משירות בצבא ומעניקה סיוע   היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז 336.למשתמטים החליט גם לפתוח בחקירה פלילית נגד הארגון בשל חשד להסתה לאי-גיוס ,וסיוע בהתחזות לבעלי פרופיל  337. אצל קצין בריאות נפש בשביל להשתמט מן הצבא 21 בתשובת המדינה לעתירה בבג"ץ נכתב כי רשם העמותות   ערב 338. מחכה לתוצאות החקירה בטרם יפעל בנושא יום הזיכרון האחרון ,המשטרה פשטה על בתים של מפעילי אתר הארגון ,עצרה פעילים אחדים והחרימה חומר הקשור לאתר האינטרנט של הארגון ,מתוך חשד שהארגון מעודד סרבנות ומסייע לאלו המשתמטים 339. משירות צבאי
44
ריבונות על תנאי
רופאים לזכויות אדם-ישראל www.phr.org.il/phr :אתר . ד"ר דני פילק – ד"ר רוחמה מרטון ,יו"ר – נשיאה
מטרות מוצהרות: העמותה" נאבקת למען זכויות אדם בכלל והזכות לבריאות בפרט ,בישראל ובשטחים הכבושים [..] .פעילות העמותה מתמקדת בזכות לבריאות במובנה הרחב תוך הכללת גורמים מקדימים המגדירים בריאות כגון :חופש תנועה ,מים נקיים , תזונה נאותה ,דיור נאות ,אי אלימות ועוד .תפיסה זו  לזכות 14 של הזכות לבריאות ,מוצאת ביטוי בהערה לבריאות ,שפרסמה וועדת האו"ם לזכויות כלכליות  340." חברתיות ותרבותיות
לפי נתוני רשם העמותות ,עמותת רופאים לזכויות  שקלים 721,682 סכום של 2007 אדם קיבלה בשנת שקלים 622,475 תרם Muassasat , מהאיחוד האירופי העמותה 2003 שקלים .בשנת 55,643 והולנד העבירה 62,000 קיבלה תרומה גם משגרירות פינלנד ,על סך של 341.שקלים
כעמותה העוסקת בזכויות רפואיות" ,רופאים לזכויות אדם "מספקת טיפול רפואי כ"אקט של סולידריות  342," עם האוכלוסיה הנפגעת ומחאה נגד הפגיעה ובנוסף עוסקת בפעילות משפטית שאינה קשורה  בצד שורת עתירות לבג"ץ – רק לנושאים רפואיים
בנושאים הומניטאריים או כאלה העוסקים בצורה כזו   הגישה העמותה) בשיתוף 343, או אחרת בשירותי רפואה עם ארגונים נוספים כגון" בצלם ("גם עתירות שעסקו  3261/06 בפעילות צבאית של צה"ל ,כמו למשל בג"ץ שדרש את שינוי מדיניות הירי כלפי משגרי קסאם או  " שדרש מצה"ל להפסיק לבצע" בומים 10265/05 בג"ץ על-קוליים מעל עזה.
במכתב שכתב הארגון ביחד עם ארגון המוקד להגנת הפרט ובצלם ,ישנה קריאה לראשי האיחוד האירופי ללחוץ על שר החוץ ליברמן בנושאים פוליטיים ,ביניהם "להביא ליישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,"וללחוץ "להפסיק לאלתר את הבנייה בהתנחלויות "ו"להסיר 344." מיידית את הסגר מעל רצועת עזה
בזמן מבצע עופרת יצוקה בעזה ,הארגון פרסם מספר עדויות של אזרחי עזה לגבי הלחימה ,תוך שימוש במושגים שנועדו לעורר הזדהות רגשית כגון" עדויות מהתופת בעזה ,"ואף ארגן משלחות סיוע והזדהות עם תושבי הרצועה .הארגון לא ביצע מחוות דומות ולא 345. פרסם עדויות של תושבי שדרות ויישובי עוטף עזה
 , באוגוסט19]  http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=54&catid=3&pcat=3&lang=HEB , מידע אודות העמותה
 , רופאים לזכויות אדם 340 [2009 , תיק העמותה ברשם העמותות .ארגון מואסאסט נשען על תרומות של ארבע מדיניות אירופיות שהעבירו דרכו כספים לעמותות בישראל וברשות ,והן שוודיה 341 [2009  במאי21] http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=435&catid=3&pcat=3&lang=HEB : הולנד ,דנמרק ושוויץ ,ראה מידע אודות העמותה. , רופאים לזכויות אדם 342 . בדבר מעבר חולים ואמבולנסים פלסטינים למזרח י-ם 7231/07  בדבר טענה כי צה"ל תוקף אמבולנסים וצוותים רפואיים בעזה ,או בג"ץ 201/09  למשל ,בג"ץ 343 על האיחוד האירופי להשתמש בפגישותיו עם שר החוץ ליברמן כדי להפסיק את  :15.6.09 , בצלם ,המוקד להגנת הפרט ורופאים למען זכויות אדם - ישראל 344 , ביולי12] http://www.btselem.org/Hebrew/Press_Releases/20090615.asp : ניתן לצפות באינטרנט הבנייה בהתנחלויות ולפתוח את המעברים לעזה. [2009 Physicians for Human Rights-Israel, Testimonies from Gaza, January 7, 2009. Available at: http://www.phr.org.il/phr/article. 345 asp?articleid=671&catid=55&pcat=-1&lang=ENG [July 12, 2009] Physicians for Human Rights - Israel, Protest, Solidarity and Aid Convoy for the Residents of Gaza, January 14, 2009 Available at: http://www.phr.org.il/PHR/article.asp?articleid=686&catid=55&pcat=-1&lang=ENG [July 12, 2009] http://www.phr.org.il/phr/article. :  ,ניתן לראות באינטרנט 2009  לינואר19 , עדות מהתופת בעזה רופאים למען זכויות אדם -ישראל , [2009 , ביולי12] asp?articleid=1056&catid=26&pcat=-1&lang=HEB  .ניתן לראות 2009 , לינואר5 , עדויות מהמלחמה בעזה :תושבי הרצועה ואנשי רפואה מספרים לרופאים לזכויות אדם על מצבם רופאים למען זכויות אדם-ישראל , [2009 , ביולי12] http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=1034&catid=26&pcat=-1&lang=HEB :באינטרנט
45
ריבונות על תנאי
גוש שלום www.gush-shalom.org :אתר . אורי אבנרי – המייסד וראש הארגון
ארגונים שהמידע לגבי המימון - 2 נספח הממשלתי עבורם חסר
 , ע"י אורי אבנרי ואחרים 1993 הארגון הוקם בשנת אנשי חמאס ללבנון ומה שנתפס 415 על רקע גירוש כשתיקת ארגוני שמאל אחרים אל מול" פעולות הדיכוי " )כך במקור (של ממשלת העבודה בראשות יצחק רבין 346. ז"ל
מטרות מוצהרות:" המטרה העיקרית של הגוש היא להשפיע על דעת-הקהל הישראלית ולהובילה לשלום ולפיוס עם העם הפלסטיני ,"על בסיס עקרונות של סיום  הקו ,'67 הכיבוש ,הכרה במדינה פלסטינית בגבולות הירוק כגבול ,ירושלים בירת שתי המדינות ,שמירת הביטחון של שתי המדינות ,שאיפה לשלום בין ישראל 347. ומדינות ערב ,והכרה בזכות השיבה
 הארגון ,2007 לפי מסמכי רשם העמותות נכון לשנת אינו מקבל מימון מממשלות זרות ,אך הוענקו לו מספר תרומות מארגונים שונים בחו"ל ,כאשר שתי הגדולות שבהן התקבלו מארגונים הולנדיים - תרומה בשווי של  שמטרתו היא ,SIVMO שקלים מארגון 100,578.67 תמיכה בגופי שלום וזכויות אדם בישראל .תרומה 
 שקלים התקבלה מארגון 110,000 נוספת בשווי של ארגון כנסייתי-פרוטסטנטי – Kerkinactie , הולנדי אחר הפועל לדבריו ברוח הנצרות ,לקידום זכויות אדם 348. ברחבי העולם
הארגון פועל באמצעות תעמולה נגד ישראל לצד פעילות אקטיבית של הפגנות והצהרות לתקשורת ולדעת הקהל . הארגון אף משתתף בפעילות לבניית בתים שנהרסו בידי  350, פעילותו המשפטית של הארגון מצומצמת 349. צה"ל 351 אך הוא מעורב ביוזמת חרם על מוצרים ישראליים ובפעילויות נגד גדר ההפרדה.
הארגון גם פועל לקידום דמוניזציה של ישראל ,ותורם לאסטרטגיית דרבן .הארגון טוען שישראל הינה "המדינה השנואה בעולם .תוקפנית ,מקיימת משטר אפרטהייד נגד הפלסטינאים ואפלייה כלפי הערבים תושבי ישראל ."במקום אחר נטען שישראל מבצעת פשעי מלחמה וכי ישראל היא שהקימה את ארגון החמאס ,ואף מקיימת כיום ניסוי מדעי בעזה שנועד "לבדוק עד כמה אפשר להרעיב אוכלוסייה ולהפוך את 352." חייה לגיהנום לפני שתישבר
[2009  במאי20] http://zope.gush-shalom.org/home/he/about/general_info/ כרטיס הביקור של גוש שלום.
 , גוש שלום 346
[2009  במאי20] http://zope.gush-shalom.org/home/he/about/aims . מטרות גוש שלום
 , גוש שלום 347 . תיק הארגון ברשם העמותות 348 [2009  במאי20] http://zope.gush-shalom.org/home/he/channels/archive/past_activities , ארכיון פעילויות , גוש שלום 349 ) דרישה לביטול מכרז לזכיונות 8555/07 ) דרישה לאפשר" ביקור ידידים "אצל מרואן ברגותי ,(בג"ץ 10744/07  בהקשר פוליטי ,הארגון היה צד רק לבג"ץ 350 .( ) דרישה לבטל פסילת תשדירים 7144/01 שידורי רדיו לאוכלוסיה היהודית באיו"ש (ובג"ץ , במאי20]  http://zope.gush-shalom.org/home/he/campaigns/boycott_settlements_products 14/3/2009 , חרם על מוצרי ההתנחלויות , גוש שלום 351 [2009 http://zope.gush-shalom.org/home/he/channels/ : .ניתן לצפות באינטרנט 3/01/09 , הטור של אורי אבנרי :עופרת יצוקה , גוש שלום 352 [2009 , ביולי12] avnery/1230937783/ , ביולי12] http://zope.gush-shalom.org/home/he/channels/archive/1240150946/ : .ניתן לצפות באינטרנט 19/04/09 , " הביטחון " – "דת "זרה גוש שלום , [2009 http://zope.gush-shalom.org/home/he/channels/ : .ניתן לצפות באינטרנט 10/01/09 , הטור של אורי אבנרי :כמה אוגדות למצפון? גוש שלום , [2009 , ביולי12] avnery/1231625366/
46
ריבונות על תנאי
זוכרות www.nakbainhebrew.org :אתר 353. מנהל :איתן ברונשטיין - עבד בבית-ספר נווה שלום ,ונכלא פעמיים בשל סרבנות
מטרות מוצהרות:" מטרתה של עמותת' זוכרות 'היא להביא להכרה בחוב המוסרי על העוול שגרמו המדינה ומוסדותיה לעם הפלסטיני ,ולקדם את מימושה של 354." זכות השיבה של הפליטים והפליטות
ארגון זוכרות מקדם את זכות השיבה ,וטוען כי)" :ב( מדינות או של מדינה 2 יישום השיבה ,בין אם במסגרת אחת ,ישראל תשנה את אופייה .אופי השינוי והיקפו תלוי ,בין השאר ,בהסכמות שיגיעו אליהן הצדדים   איתן ברונשטיין אמר" :אני רוצה 355." במשא ומתן לחיות במדינה דמוקרטית לא כמו זו שיש לנו היום .אני  356." מעוניין לחיות כמיעוט במדינה דמוקרטית
על פי תפיסת הארגון ,הנכבה תוכננה על ידי ישראל במכוון ואיננה תוצאה של מלחמה ,וממילא הערבים  חשוב להבין " – היו חסרי ברירה כאשר יצאו למלחמה שהנכבה היא בסופו של דבר הכרעתה הפוליטית של ממשלת ישראל לא לאפשר את שיבת הפליטים ולהרוס את בתיהם .מבחינה זו ,אחריות הצדדים לפרוץ המלחמה ,אינה תירוץ לנכבה ."הארגון קובע שהצעת החלוקה היא שגרמה לכך שהערבים פתחו במלחמה , תוך שימוש בהנחה היפותטית שקובעת ש"היה ברור לכל ,שמדינה יהודית לא יכולה להתקיים בהרכב אוכלוסייה כזה ,ושתוכנית זו תוביל בשלב זה או אחר 357." לטרנספר של האזרחים הערבים מהמדינה
מתוך אידיאולוגיה זו קובע הארגון ש"אין שום הבדל בין קיבוצניקים למתנחלים מיהודה ושומרון ,"ולהיפך ,
"המתנחלים מיו"ש לפחות בנו את בתיהם על גבעות ריקות מאדם ,בניגוד למתנחלים הראשונים שאחרי  358." המלחמה הקימו את הישובים על כפרים ערביים נאמן לאידיאולוגיה זו ,הארגון מפרסם טבלה" של  359," היישובים שנהרסו או ננטשו לחלוטין או חלקית ובה הוא מפרט את שמות ה"התנחלויות הציוניות  אדמות שנרכשו ) 1948 שהוקמו על אדמות הישוב לפני  בין ה"התנחלויות "הללו נכללים 360."( על ידי יהודים יישובים כתל-אביב ,נתניה ,ראש-פינה ,בני-ברק ,רמת השרון ,כפר-סבא ,רמת-גן ,ראשון-לציון ,חלקים מפתח 361. תקווה ,גדרה ועוד
הארגון טוען שישראל מבצעת" טרוף ניקיון] ה[ אתני "בפלסטינים ,כי ה"נכבה הפלסטינית מעולם   ושישראל הפכה את עזה ל"קופסת 362," לא הסתיימה , בנוסף 363. מוות "שבה חיים מיליון וחצי פלסטינים בזמן מלחמת לבנון השנייה ,זרק הארגון פליירים מגגות בתים בתל-אביב כניסיון לדמות את מצבם של הלבנונים ,  הארגון 364. והוא אף אסף כסף לשיקום הפליטים בלבנון לא הביע סימפטיה דומה לנפגעי טרור יהודים ,ולא אסף כסף לנפגעי טילי הקטיושה או לשיקום בתיהם ,שנפגעו מירי החזבאללה מלבנון .
זוכרות מפיץ סרטון וידאו המראה כיצד פעיליו ריססו גרפיטי ברחובות תל-אביב ותלו שלטים על גבי חלונות 365. ראווה של חנויות פרטיות
http://www.hazofe.co.il/web/newsnew/katava6.asp?Modul=24&id=59966&Word=&gilay ,2008  ,נובמבר ,הצופה
" ישי פרידמן" ,לוחמי השכחה 353 [2009 , במרס25]  on=3209&mador=171 [2009 , במרס25]  http://www.nakbainhebrew.org/ , דף הבית , זוכרות 354 [2009 , במרס26]  http://www.zochrot.org/index.php?id=478 , שאלות נפוצות , זוכרות 355 . לוחמי השכחה , פרידמן 356 . שאלות נפוצות , זוכרות 357 . לוחמי השכחה , פרידמן 358 [2009 , במרס26]  http://www.nakbainhebrew.org/index.php?id=74 ,1948היישובים ההרוסים מ , זוכרות 359 . ההדגשה לא במקור 360 [2009 , במרס26]  http://www.nakbainhebrew.org/library/ab_villages_for_z.xls , טבלת אקסל , זוכרות 361 [2009 , במרס26]  http://www.zochrot.org/index.php?id=610 , סדק :כתב עת לנכבה שכאן , זוכרות 362 [2009 , במרס26]  http://www.zochrot.org/index.php?id=706 ,27.12.2008 סיור באלראס אלאחמר לנוכח ההתקפה על עזה שבת , זוכרות 363 [2009 , במרס26]  http://www.zochrot.org/index.php?id=576 ,2006 דו"ח פעילות לשנת , זוכרות 364 .[2009 , במרס26]  http://zochrot.org/images/Zoc_AR07heb_final.pdf ,8 ,2007 דו"ח פעילות , זוכרות 365 Raneen79, I Almost Forgot, YouTube, June 2008, http://www.youtube.com/watch?v=EcWSSHjPCY0  [March 26, 2009] 
47
ריבונות על תנאי
תעאיוש www.taayush.org :אתר
מטרות מוצהרות:" ארגון שורשים של יהודים וערבים שעובדים בשביל למוטט את חומות הגזענות וההפרדה באמצעות בניית שותפות ערבית-יהודית אמיתית .עתיד של שוויון ,צדק ושלום מתחיל היום .בינינו ,באמצעות פעילויות יומיות וקונקרטיות של סולידאריות בשביל לסיים את הכיבוש הישראלי של השטחים הפלסטיניים ובשביל להשיג שוויון אזרחי מלא לכל תושבי 366."ישראל
אין בנמצא מידע פיננסי עדכני של תעאיוש .ייתכן  דו קיום בע"מ ,מספר – ומדובר על חברה בשם תעיוש אולם לא בטוח האם ישנה התאמה ,משום ,514302389 367. ששמות הארגונים לא זהים
ארגון תעאיוש מקדם מסעות מחאה עולמיים באמצעות מספר קואליציות ,ביניהן" הקואליציה נגד המצור על   תעאיוש מקדם 368." עזה ,"ו"הקואליציה נגד הגדר את הנרטיב הפלסטיני שעל פיו ישראל היא מדינת אפרטהייד גזענית ,אשר מטהרת מבחינה גזעית את הפלסטינים ,מבצעת פשעי מלחמה ,מוציאה לפועל ענישה קולקטיבית נגד הפלסטינים בעזה ,מבצעת טרנספר של הפלסטינים ,גדר ההפרדה היא מעשה   ותוצאות 369, אפרטהייד ואיננה קשורה לביטחון ישראל – 370 מלחמת ששת הינם ה"נכסה "של הפלסטינים
 פירוש המילה נכסה ) '48- המקבילה של ה"נכבה "ב בערבית הוא חזַָרת המחלה.(
תעאיוש מארגן פעילויות תמיכה באסירים ביטחוניים   ובמקרה 371, כטלי פחימה ומנסה להיאבק למען שחרורם אחד אף טען שאסירה ביטחונית פלסטינית מופרדת   תוך 372, ממשפחתה למרות מצבם הבריאותי הקשה  הארגון373. שהוא מוחק את הקשר הטרור שבגינה נכלאה גם תומך בסרבני גיוס ,ומכנה זאת" סירוב מהסיבות 374."הנכונות
הארגון משתתף בפעילויות נגד הריסת בתים ,בין אם מדובר בהרס בשל סיבות ביטחוניות ובין אם מדובר בהרס בשל חוסר באישורי בנייה .במסגרת זאת ,הארגון מארגן הפגנות ,מסעות מחאה ,וביקורי סולידאריות עם   הארגון לא פועל בצורה 375. פלסטינים שביתם נהרס דומה כלפי יהודים שביתם נהרס משום שנבנה ללא אישור ,והם אינם עורכים ביקורי סולידאריות עם נפגעי פיגועים.
הארגון מפרסם מכתבים ורשמים של חבריו ,אשר מתגאים בכך שהם מפרים את החוק ,בכניסה לאזורים שהכניסה אליהם אסורה בצו צבאי ,במעקף של מחסומים ,ואפילו במקרה שבו פעילי הארגון פירקו 376. מחסום באזור שכונת עיסאוויה בירושלים
Ta’ayush, Who we are, http://www.taayush.org/new/we.html  [March 31, 2009] 366 [2009 , באוגוסט6]  http://147.237.72.24/WebOJSite/CompaniesDetails.aspx?id=514302389 : עוד על כך ניתן לצפות באתר רשם החברות 367 .[2009 , במרס31]  http://www.taayush.org/new/activity-2006/demo-bilin-27-10-06.html 27/10 , הפגנת ענק ,יום שישי – חזרה לבילעין , תעאיוש 368 [2009 , במרס31]  http://www.taayush.org/new/activity-2006/demo-ta-02-12-06.html ,2/12 , תהלוכת מחאה נגד המצור על עזה ,שבת תעאיוש , .[2009 , באפריל1] http://www.taayush.org/new/no-wall.html  , החומה צריכה ליפול , תעיואש 369 Ta’ayush, Donations campaign for strengthening the standing (sumud) of the cave dwellers in the South of Hebron mountains, http://www.  taayush.org/new/south-hebron-sumud-vulgar.html  [April 1, 2009]. , באפריל1]  http://www.taayush.org/new/20040521-picreport.html , הפגנה במחסום כיסופים נגד פשעי המלחמה המבוצעים ברפיח :21/05/2004 ,תעאיוש [2009 [2009 , באפריל1]  http://www.taayush.org/new/mazmuriah-h.html ,2003 פרשת הכפר אל-נעמאן :הטרנספר השקט או קפקא בירושלים תעאיוש , Ta’ayush, A protest against the curfew in Nablus and an urgent aid convoy, http://www.taayush.org/new/hwr.html  [April 1, 2009] [2009 , באפריל1]  http://www.taayush.org/new/inday.html ,2002 חוגגים יום עצמאות בעיסאוויה :אפרטהייד בפעולה ,אפריל תעאיוש , Ta’ayush, “Occupation = Terror”, June 2001, http://www.taayush.org/new/occupation-terror.html  [April 1, 2009] [2009 , באפריל1]  http://www.taayush.org/new/prev-2005.html ,2005 ארכיון , תעיואש 370 [2009 , במרס31] http://www.taayush.org/new/hotpage.html  , תשוחרר טלי פחימה – הדף החם , תעאיוש 371 Ta’ayush, WOPP petition 27 March 2005, http://www.taayush.org/new/20050327-wopp.html#heb  [March 31, 2009] 372 http://hebrew.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id ,2005  ,אוקטובר נדחתה ההפרדה בין האם לבין תינוקה , רשת פלסטין לחדשות 373 [2009 , במרס31]  =92&Itemid=29 [2009 , באפריל1]  http://www.taayush.org/new/10-08-05.html ,2005  ,אוגוסט בואו לתמוך בסרבני הכיבוש! , תעאיוש 374 .[2009 , באפריל1] http://www.taayush.org/new/2ד0030611-lod.htm , ביקור סולידריות ומחאה נגד הריסת בתים , תעאיוש 375 .[2009 , באפריל1]  http://www.taayush.org/new/home-demolitions.html , מחאה נגד הריסת בתים תעאיוש , [2009 , באפריל1] http://www.taayush.org/new/gal-sheva.html , ההרס נמשך תעאיוש , .[2009 , באפריל1]  http://www.taayush.org/topics/tuba-update-011207.shtml ,2007  ,דצמבר ביקור בטובא , תעאיוש 376 .[2009 , באפריל1]  http://www.taayush.org/new/issawya-main.html ,2002  ,פברואר בפברואר 19 , עיסאוויה תעאיוש , .[2009 , באפריל1] http://www.taayush.org/new/hwr.html  ,2002  ,אוגוסט מחאה נגד העוצר בשכם והעברת סיוע דחוף תעאיוש , , באפריל1]  http://www.taayush.org/new/sh-1feb2003.html ,2003  ,פברואר כך נהרסת תשתית הקיום של חיי הפלסטינים בשטחים הכבושים תעאיוש , .[2009 [2009 , באפריל1] http://test.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2051153,00.html  ,2002  ,אוגוסט המשטרה פיזרה בכוח פעילי שמאל בירושלים ,YNET


http://www.canarymission.org/

אין תגובות: